О п р е д е л и :221/21.11.2017г.

 

 ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между страните за частично  прекратяване на наказателното производство по ДП №686/17 г. по описа на РУ – Шумен,  по силата на което:

        1. Страните приемат за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият  Д.В.Д.  е виновен за това, че на 19.05.2017 г. край с. Салманово, обл. Шумен, без редовно писмено позволително отсякъл и извозил от горския фонд 0,66 пр. куб. м. дърва от дървесен вид „цер“, на обща стойност 42,90 лв., като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл.235 ал.6  НК вр. чл.235 ал.1 от НК.

От субективна страна деянието е извършено виновно, с пряк умисъл.

       2. За гореописаното престъпление на чл.235 ал.6  НК вр. чл.235 ал.1 от НК вр. чл.54 от НК определя на  обвиняемия Д.В.Д. наказание  Лишаване от свобода” за срок от 3 (три)  месеца.

      3. На основание чл.57 ал.1 т.2 б.“б“ от ЗИНЗС определя първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието.

     4. Направените по делото разноски в размер на 67,62 лв. се възлагат в тежест на обвиняемия Д.В.Д., като същите следва да се заплатят по сметка на ОДМВР - Шумен.

Прекратява производството по ДП №686/17 г. по описа на РУ –.

                ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №2773/2017 г. на ШРС.

        Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

О п р е д е л и :

 

На осн. чл.25 ал.1 НК вр. чл.23 ал.1  НК ОПРЕДЕЛЯ на осъдения  Д.В.Д., ЕГН **********, едно общо наказание между наказанията наложени му с определение по НОХД № 2773/17 г. на ШРС, влязло в законна сила на 21.11.17 г.  и по НОХД № 2075/17 г. на ШРС, влязло в законна сила на 14.09.2017 г.,  в размер на най-тежкото от тях, а именно: 3 (три) месеца „лишаване от свобода”.

Но осн. чл.57 ал.1 т.2 б. „б” ЗИНЗС определеното общо наказание следва да бъде изтърпяно при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието.

На осн. чл.25 ал.2 НК приспада от така определеното общо наказание изтърпяната част от наказанието „лишаване от свобода“  по НОХД № 2075/17 г. на ШРС.

Определението подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес ред ШОС.