Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

534/11.8.2017г. , гр. Шумен

Шуменският районен съд, XIІІ състав

на единадесети август 2017 година

в закрито заседание в следния състав:

Председател: К. Колешански

като разгледа докладваното от съдията ГД № 3146/2016г. по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:  

Производството по чл. 247 от ГПК.  

С Решение № 368/15.06.2017г. по делото, частично е уважен иск с правно основание чл. 59, ал. 9 от СК, като е увеличена присъдена издръжка на непълнолетни деца, определена при развод на родителите им и е уважен насрещен иск със същото правно основание, като са изменени мерките относно родителските права след развод по отношение непълнолетните деца на страните, като е определен различен режим на лични контакти на бащата.

Постъпила е молба от ответника – ищец по насрещния иск - А.И.С., ЕГН : **********, с адрес ***, в която се твърди очевидна фактическа грешка, поради това че в мотивите на решението било записано, че насрещният иск е основателен, а в диспозитива бил определен различен режим на контакти от поискания/разлика в часове и дни/ и се иска поправката и.

В срока за отговор на молбата насрещната страна подава такъв, твърдейки че липсва ОФГ.

Така предявената молба е допустима и неоснователна, по следните съображения : Действително както сочи молителят, настоящият състав е счел искът му с правно основание чл. 59, ал. 9 от СК за основателен. Това обаче означава, че са били налични предпоставките за уважаването му, а именно налице е било изменение на обстоятелствата и е следвало да се изменят постановените по рано мерки, но не и че съдът следва да преповтори примерно предложените от страната. Мерките за лични контакти се определят от съда, при съобразяване обстоятелствата посочени в чл. 59, ал. 4 СК, при спор между родителите, като техните желания за периодите им не го обвързват.

Водим от горното и на посочените основания, съдът

Р  Е  Ш  И :

                       

ОТХВЪРЛЯ молбата на А.И.С., ЕГН : **********, с адрес ***, за допускане поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 368/15.06.2017г. по ГД № 3146/2016г., по описа на ШРС, като се допълни постановения режим на лични контакти  със записа „…от петък вечерта до 09ч в събота всяка втора и четвърта седмица от месеца“, като неоснователна.

 

Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването му, пред Окръжен съд – гр. Шумен.

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: