Р Е Ш Е Н И Е

 

45/24.1.2017г. ,  гр. Шумен

                                                                                             

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

              Шуменският районен съд в открито съдебно заседание на двадесет и четвърти януари две хиляди и седемнадесета година в състав:                                               

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЕМИЛИЯН АНГЕЛОВ  

при участието на секретар В. С. и прокурор Александрова, като разгледа докладваното от районен съдия АНД № 3151/2016 г. взе предвид следното:  

            Производството е образувано на основание чл. 414а и следващите от НПК.

С постановление от 16.12.2016 г. РП Шумен е направила предложение за освобождаване от наказателна отговорност на С.И.Ч. – обвиняем по ДП № 1286/2016 г по описа на РУ при ОДМВР - Шумен и налагане на административно наказание по чл. 78а от НК, като основание за това се изтъква, че наказателното производство е образувано по отношение на С.И.Ч. за извършено от него престъпление по чл. 345 от НК.

 В съдебно заседание представителя на държавното обвинение пледира за налагане на обвиняемия, административно наказание към минималния предвиден от законодателя размер.

Процесуалния представител на обвиняемия в лицето на адв. И. К. Т. се присъединява към становището на прокурора и също моли за минималното предвидено в закона наказание.

От приложените по делото писмени доказателства по ДП № 1268/2016 г. по описа на РУ Шумен при ОДМВР - Шумен, се установи от фактическа страна следното: Обвиняемият С.И.Ч. ***. До лятото на 2016 г. той ползвал л.а. „Мерцедес Вито“, който управлявал с белгийски регистрационни табели с номер „1-HTC-419“, които след продажбата на автомобила ги запазил за себе си.

В началото на месец ноември 2016 г. Ч. се сдобил с друго МПС – „Фиат Дукато“ с номер на рама ZFA 24400007324362(1). Понеже превозното средство било закупено в чужбина и нямало регистрационни табели, обвиняемият монтирал върху него горепосочените табели с номер „1-HTC-419“ и ползвал новопридобитото МПС по този начин.

В обедните часове на 10.11.2016 г. С.Ч. бил спрян за рутинна проверка от служители на ОДМВР – Шумен на ул. Ал. Константинов в гр. Шумен. В хода на проверката органите на реда констатирали, че регистрационните табели не са предназначени за управлявания автомобил.

С деянието си, като си служил на 10.11.2016 г. в гр. Шумен с контролни знаци /регистрационни табели с обозначение „1-HTC-419“/, издадени за друго МПС, поставяйки ги върху л.а. „Фиат Дукато“ с номер на рама ZFA 24400007324362(1), обвиняемият С.И.Ч. осъществил от обективна страна състава на престъпление по чл. 345 от НК /стар текст/.

От субективна страна деянието е извършено при наличието на пряк умисъл, тъй като деецът е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал настъпването на същите.

 

За гореописаното деяние законодателят предвижда наказание „лишаване от свобода” до 3 година или „глоба“ от 100 до 300 лева, т.е. налице е предвиденото в чл. 78а, ал. 1, б. „а“ от НК изискване.  

Деецът не е осъждан за престъпления от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК.

С деянието не са причинени имуществени вреди и не са налице предвидените в чл. 78а, ал. 7 от НК отрицателни предпоставки за прилагане на този законов текст.

 Съдът намира, че в случая са налице предпоставките по чл. 78а от НК за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на С.И.Ч. към минималния предвиден размер.  

При определяне на наказанието, съдът отчете степента на обществена опасност на деянието и дееца и счита, че наказание “глоба” в минималния предвиден от законодателя размер ще породи възпитателната и превантивна функция у обвиняемия С.И.Ч..

 С оглед гореизложеното и на основание чл. 78а, ал. 1 от НК, вр. чл. 345 от НК, съдът  

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА С.И.Ч. с ЕГН **********, р. на *** ***, местожителство ***,  № 1,   бълг. гр., с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 10.11.2016 г. в гр. Шумен си служил с контролни знаци /регистрационни табели с обозначение „1-HTC-419“/ издадени на друго МПС, поставяйки ги върху лекотоварен автомобил „Фиат Дукато“ с номер на рама ZFA 24400007324362(1) - престъпление по чл. 345 от НК /стар текст/, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева.

На основание чл. 53 от НК, отнема в полза на държавата 2 броя белгийски регистрационни табели с обозначение „1-HTC-419“.

Решението подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХХІ от НПК, в 15-дневен срок пред ШОС от днес.

 

                                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: