Р Е Ш Е Н И Е

 

51/26.1.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА  

Шуменският районен съд, петнадесети състав

На двадесети януари  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                                                     Председател: Пламена  Недялкова

 

Секретар: Цв. К.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 3192 по описа на ШРС за 2016 год.,

За да се произнесе взе предвид следното:

            Настоящото производство е образувано на осн. чл.59 и сл. от ЗАНН.

            Обжалвано е наказателно постановление №27-000109/28.10.2016 год. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - гр.Шумен, с което на основание чл.416, ал.5 от КТ, във вр. с чл.414, ал.3 от КТ на  “ГАВАЗИС” ЕООД – Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева. Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление, като излага  доводите си за това в жалбата. В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично,  моли да бъде намален размера на наложената санкция.

            Процесуалният представител на Дирекция “Инспекция по труда” - гр.Шумен-административно-наказващ орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл.61, ал.1 от ЗАНН, оспорва жалбата  и моли съда да отхвърли същата като неоснователна и да потвърди изцяло обжалваното наказателно постановление. В съдебно заседание излага подробно съображенията си за това.

            Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество жалбата е неоснователна, поради следните правни съображения:

ШРС, след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното: На 19.09.2016г.  компетентни длъжностни лица при Дирекция “ИТ” - гр.Шумен извършили проверка по спазване на трудовото законодателство в обект на “ГАВАЗИС” ЕООД – Шумен – „Бърза закуска“, находящ се в гр.Шумен, ул. „Ген. Скобелев“ №2. Било установено, че дружеството, в качеството си на работодател, е допуснало до работа в обекта лицето Н.И.Ю. като “готвач“, без да  е сключен с нея писмен трудов договор. В 11.45 часа на 19.09.2016г. от Н.Ю. били снети писмени обяснения, според които същата работела от 06.30 часа, обучавала се да прави мекици, не е подписвала трудов договор. Към момента на проверката лицето  работело в обекта.Били снети писмени обяснения и от С.Б.Г. – управител на дружеството, в които същият потвърждава, че с лицето няма сключен трудов договор. Такъв щял да бъде сключен, след преценка дали се справя с работата. Св. М.М. – гл. инспектор в Дирекция „ИТ“ – Шумен  издал постановление, с което обявил съществуването на трудово правоотношение между Н.Ю. и  “ГАВАЗИС” ЕООД – Шумен, на основание чл. 405 а ал.1 от КТ.  

 На управителя С.Г. било  връчено писмо, с което било указано да представи  в Дирекция “ Инспекция по труда” – Шумен документи.   На 21.09.2016г. бил представен Трудов договор №4/19.09.2016г. сключен с лицето Н.Ю. и Справка от ТД на НАП  за приети и отхвърлени уведомления по чл.62 ал.5 от КТ от 19.09.2016, 13.47 часа. За извършените. проверки бил съставен  Протокол №ПР1636657. Предвид направените констатации при проверката в обекта и на представените документи, св. М.М. на 29.09.2016г. съставил срещу дружеството АУАН № 27-000109  за нарушение на  чл.62 ал.1, във вр. с чл.1 ал.2 от КТ, в присъствието на управителя С.Г.. При предявяване на акта Г. не е отразил обяснения или възражения.Такива не са били депозирани и в законоустановения срок. Въз основа на така съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка, наказващият орган издал процесното наказателно постановление като е възприел изцяло констатациите съдържащи се в АУАН. На чл.414 ал.3 от КТ  на “ “ГАВАЗИС” ЕООД – Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева, за нарушение  на чл.62 ал.1, във вр. с чл.1 ал.2 от КТ.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава  от събраните по делото гласни доказателства - свид.М.М.М. - актосъставител и участник в проверката,  свид.С.Р.К. - свидетел по акта и участник в проверката, както и от приетите и приложени по делото писмени доказателства. Съдът кредитира изцяло показанията на  разпитаните по делото свидетели, тъй като същите пресъздават това което са възприели непосредствено като показанията им са логични и безпротиворечиви, кореспондират със събраните писмени доказателства..

При така изяснената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи: Като основание за ангажиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя административнонаказващият орган е посочил нарушени разпоредби на чл.1 ал.2  и чл. 62 ал.1 от КТ. Съгласно разпоредбата на чл.1 ал.2 от КТ отношенията при предоставяне на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения, а съгласно разпоредбата на чл.62, ал.1 от КТ трудовият договор се сключва в писмена форма. Видно от материалите по делото и от разпита на свидетелите в деня на проверката Н.И.Ю. е работила в обекта стопанисван от дружеството. Към този момент не е бил представен никакъв договор или какъвто и да е документ, който да обективира отношенията на лицето с дружеството. Въз основа на снетите писмени обяснения е установено, че лицето престира работна сила без сключен писмен договор, поради което и контролните органи  са обявили съществуването на трудово правоотношение. В последствие е бил представен сключен писмен договор. Въз основа на събраните гласни и писмени доказателства безспорно се установява, че към момента на проверката – 19.09.2016г. Н.Ю. е престирал работна сила, като е била допусната до работа, без сключен писмен  трудов договор, поради което дружеството  действително е осъществило от обективна  страна състава на визираното в чл.62, ал.1, във вр. с чл.1 ал.2  от КТ нарушение. Тези норми са императивни и следва да се изпълнят от лицата, явяващи се работодатели. При тяхното нарушение е определена и административно-наказателна отговорност съгласно чл. 414. ал.3 от КТ, а именно, че при нарушение на разпоредбата на чл.62 ал.1 от КТ всеки работодател се наказва с “имуществена санкция” или “глоба” в размер от 1500лв. до 15 000 лева

 Съдът намира, че административно-наказващият орган правилно е квалифицирал нарушението и го е санкционирал съобразно  санкционната норма на чл.414, ал.3 от КТ. Наложеното наказание е в минимално предвидения от закона размер.

Административно-наказващият орган в НП правилно е посочил, че липсва основание за прилагане на чл.28 от ЗАНН и  чл.415в  ал.1 от КТ.  Цитираната норма на кодекса е озаглавена “Отговорност за маловажно нарушение” и предвижда по – леки санкции за  нарушения на КТ, които могат да бъдат отстранени веднага след установяването им и от които не са произтекли вредни последици за работници и служители. Към момента на извършване на нарушението е била в сила ал.2 на чл.415в от КТ, която изрично регламентира, че нарушението на чл.63 ал.2 от КТ не е маловажно.

В хода на административно – наказателното производство, съдът не констатира допуснати съществени нарушения на императивните разпоредби на ЗАНН при съставянето на акта и издаването на НП, водещи до неговото отмяна. Поради изложеното, съдът намира, че атакуваното наказателно постановление се явява правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено изцяло.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът  

Р Е Ш И:

 

            ПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно постановление №27-000109/28.10.2016 год. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - гр.Шумен, с което на основание чл.416, ал.5 от КТ, във вр. с чл.414, ал.3 от КТ на  “ГАВАЗИС” ЕООД – Шумен е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева0  като правилно и законосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: