П Р О Т О К О Л

 

4/5.1.2017г.

2017 год.

 

 

гр. Шумен

Шуменски районен съд

 

 

Дванадесети състав

На пети януари

две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

 

Председател:

Ив. Димова

 

 

Членове:

 

 

 

Съдебни заседатели:

 

 

 

 

 

Секретар: М. М.

Прокурор: К. Киряков

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия

НОХ дело № 3232 по описа за 2016 год.

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:  

………  

Съдът, след като изслуша страните по така постигнатото споразумение и се увери, че същото не противоречи на морала и закона, счита, че следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 382 от НПК, във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 3232/2016 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемата Д.В.Я. *** в близост до Цветния пазар в посока пл. Кристал, управлявала МПС – л.а. марка Ауди А4 с рег. № Н 53 47 ВК, като нарушила правилата за движение – чл. 119, ал. 2 от ЗДвП, а именно, при заобикаляне на спряло пред пешеходната пътека ППС водачът на нерелсово ППС е длъжен да се движи с такава скорост, която да му позволи да спре, за да пропусне преминаващите по пешеходната пътека пешеходци и по непредпазливост причинила средна телесна повреда на С.В.Ш. от с. Наум, обл. Шумен, изразяваща се във фрактура на големия туберкул на лявата мишнична кост, причинило трайно затруднение в движението на левия горен крайник, като деянието е извършено на пешеходна пътека – престъпление по чл. 343, ал. 3, предл. последно, б. „а“, предл. второ от НК, вр. чл. 342, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено умишлено и виновно.

За гореописаното деяние на основание чл. 343, ал. 3, предл. последно, б. „а“, предл. второ от НК, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се налага наказание “лишаване от свобода” за срок от ТРИ месеца.

На осн. чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ години.

            На осн. чл. 343г от НК, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК лишава обвиняемата Д.В.Я. от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ месеца.

           

ОСЪЖДА Д.В.Я. да заплати в полза на държавата сумата от 441.55 лв. /четиристотин четиридесет и един лева и петдесет и пет стотинки/, представляваща направени деловодни разноски по ДП № 1279/2016 г. по описа на РУ гр. Шумен, която следва да бъде внесена по сметка на ОД на МВР Шумен, както и 5.00 лв. /пет лева/ при издаване на изпълнителен лист по сметка на ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ № BG 69 BNBG 9661 3100 1738 01 Код БНБ BNBG BGSD БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА ЦУ гр. СОФИЯ Данъчен номер 1220110830 БУЛСТАТ 121513231 – Ю.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 3232/2016 г. по описа на ШРС и ДП № 1279/2016 г. по описа на РУ гр. Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

           

Заседанието приключи в 10.15 часа.

Протоколът – изготвен в съдебно заседание.

 

СЕКРЕТАР:                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: