Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

85/1.2.2018г. , гр. Шумен

Шуменският районен съд, XIІІ състав

на двадесет и девети януари 2018 година

в публично заседание, в следния състав:  

Председател: К. Колешански

Секретар: Н. Й.

като разгледа докладваното от съдията ГД № 40/2018г. по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:  

Производство по чл. 50 от СК.

Молба от Ж.Б.А., ЕГН : **********, с адрес *** и И.П.К.-А., ЕГН : **********, с адрес ***, твърдящи, че са законни съпрузи. Постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака си. Представят споразумение по смисъла на чл. 51 от СК, което поддържат. Молят съда да постанови решение, по силата на което да прекрати брака им и одобри представеното споразумение, с което са уредили всички лични и имуществени отношения помежду си.

В съдебното заседание и двамата молители потвърдиха, пред съда, желанието си, за прекратяване на брака.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени по отделно и в съвкупност, се установи следното, от фактическа страна:

Видно от представеното по делото копие на удостоверение за сключен граждански брак № 100349/11.09.2010г. на Община Шумен, молителите са законни съпрузи, сключили граждански брак с акт № 349 на 11.09.2010г.. По време на брака си имали родено едно дете – непълнолетно. Двамата молители постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака си, което потвърдиха и пред съда. Ето защо съдът намира, че бракът им следва да се прекрати, без да се издирват мотивите за това.

С представеното по смисъла на чл. 51 от СК споразумение молителите са уредили посочените в разпоредбата последици на развода. Така представеното споразумение не противоречи на закона, поради което и следва да бъде утвърдено.

Определя окончателна държавна такса по брачния иск, в размер на 50 лева, от които 25 лева внесени от молителката, при завеждане на делото, а останалите следва да се внесат от нея съобразно постигнатото споразумение.

Определя държавна такса по споразумението за издръжка в размер на 216 лева, които да се заплатят по сметка на ШРС от молителя.

Определя държавна такса по споразумението за имуществените отношения в размер на 31,60 лева, които да се заплатят по сметка на ШРС от молителката.

Водим от горното, и на основание чл. 50 – 51 от СК и чл. 330 от ГПК, съдът

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданският брак, сключен на 11.09.2010г., с акт № 349 на Община Шумен, между Ж.Б.А., ЕГН : **********, с адрес *** и И.П.К.-А. , ЕГН : **********, с адрес ***, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между Ж.Б.А., ЕГН : **********, с адрес *** и И.П.К.-А., ЕГН : **********, с адрес ***, споразумение, по чл. 51 от СК, а именно :

1.    Упражняването на родителските права за роденото от брака дете Б. Ж.  А., ЕГН : **********, се предоставят на майката И.П. К. - А. , ЕГН : **********, като негов родител и законен представител.

2.    Определя се следния режим на лични отношения на бащата Ж.Б.А., с малолетното дете Б. Ж.  А., ЕГН : ********** - всяка първа и трета събота и неделя от  месеца от 9.00 ч. в събота до 17.00 ч. в  неделя, както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск, както и третия ден от Коледните и Великденските празници от 9.00 ч. сутринта до 17.00 ч. вечерта.

3.    Ежемесечната издръжка, която бащата Ж.Б.А. следва да заплаща на малолетното си дете Б. Ж.  А., ЕГН : **********  е в размер на 300.00 /триста лева/ месечно, платима до 5-то число на текущия месец, считано от 03.01.2018г., ведно със законната лихва за всяка закъсняла и просрочена вноска, до настъпването на законни причини за изменянето или прекратяването на правото на издръжка.  

4.    Ползването на семейното жилище, представляващо апартамент в град Шумен, ***, се предоставя на И.П. К.  . Определя срок от един месец, считано от влизане в сила на бракоразводното решение за съпруга Ж.Б.А., който да напусне семейното жилище.

5.    Местоживеенето на детето се определя на адрес - ***.

6.    Издръжка между съпрузите не се дължи.

7.    Молителката И.П. К. - А.  ще възстанови предбрачното си фамилно име, като бъде премахната добавената фамилия на съпруга й А. . За в бъдеще имената на съпругата следва да бъдат И.П. К.  .

8.    По време на брака сме придобили лек автомобил марка „***“ с рег. № ***, цвят тъмно син металик, номер на рамата – VSSZZZ6KZWR059451, номер на двигателя – АЕХ933643, бензинов, който лек автомобил остава изцяло в собственост на И.П. К. - А. , като тя не дължи суми за уравнение на Ж.Б.А..

9.    Разноските по делото ще бъдат платени от молителката И.П. К. - А. .

 

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса, по молбата, в размер на 50 лв. (петдесет лева), като ОСЪЖДА И.П. К. - А. , ЕГН : **********, с адрес ***, да заплати по сметка на ШРС, сумата от 25 лева.

 

ОСЪЖДА Ж.Б.А., ЕГН : **********, с адрес ***, да заплати по сметка на ШРС сумата от 216 лева държавна такса по споразумението за издръжка.

 

ОСЪЖДА И.П. К. - А. , ЕГН : **********, с адрес ***, да заплати по сметка на ШРС сумата от 31,60 лева държавна такса по споразумението за имуществените отношения.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                                                                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: