Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

84/1.2.2018г. , гр. Шумен

Шуменският районен съд, XIІІ състав

на двадесет и девети януари 2018 година

в публично заседание, в следния състав:  

Председател: К. Колешански

Секретар: Н. Й.  

като разгледа докладваното от съдията ГД № 53/2018г. по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:  

Производство по чл. 50 от СК.

Молба от Г.А.Я., ЕГН : **********, с адрес *** и Я.И.Я., ЕГН : **********, с адрес ***, твърдящи, че са законни съпрузи. Постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака си. Представят споразумение по смисъла на чл. 51 от СК, което поддържат. Молят съда да постанови решение, по силата на което да прекрати брака им и одобри представеното споразумение, с което са уредили всички лични и имуществени отношения помежду си.

В съдебното заседание и двамата молители потвърдиха, пред съда, желанието си, за прекратяване на брака.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени по отделно и в съвкупност, се установи следното, от фактическа страна:

Видно от представеното по делото копие на удостоверение за сключен граждански брак № 15348/02.10.1993г. на Община Смядово, молителите са законни съпрузи, сключили граждански брак с акт № 15 на 02.10.1993г.. По време на брака си имали родено едно дете – пълнолетно. Двамата молители постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака си, което потвърдиха и пред съда. Ето защо съдът намира, че бракът им следва да се прекрати, без да се издирват мотивите за това.

С представеното по смисъла на чл. 51 от СК споразумение молителите са уредили посочените в разпоредбата последици на развода. Така представеното споразумение не противоречи на закона, поради което и следва да бъде утвърдено.

Определя окончателна държавна такса по брачния иск, в размер на 50 лева, от които 40 лева внесени от молителя, при завеждане на делото, а останалите следва да се внесат от него съобразно постигнатото споразумение.

Определя държавна такса по споразумението за имуществените отношения в размер на 43,40 лева, които да се заплатят по сметка на ШРС от молителя.

Водим от горното, и на основание чл. 50 – 51 от СК и чл. 330 от ГПК, съдът

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданският брак, сключен на 02.10.1993г., с акт № 15 на Община Смядово, между Г.А.Я., ЕГН : **********, с адрес *** и Я.И.Я., ЕГН : **********, с адрес ***, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между Г.А.Я., ЕГН : **********, с адрес *** и Я.И.Я., ЕГН : **********, с адрес ***, споразумение, по чл. 51 от СК, а именно :

1.    Роденото от брака ни дете С. Я. И., родена на *** г., е пълнолетно, поради което не следва да се регламентира упражняването на родителските права, режима на свиждане и издръжката по отношение на него.

 

2.    Придобитите по време на брака ни движими вещи, представляващи покъщнина, включваща мебели, кухненски уреди, техника сме поделили доброволно и извънсъдебно помежду си, като по този начин окончателно сме уредили отношенията си по повод делбата на покъщнината ни и нямаме претенции от имуществен характер спрямо тях.

 

3.    По време на брака не сме придобивали със съвместен принос парични влогове и/или застраховки, и всеки от нас – молителите може да се разпорежда свободно и без ограничения с паричните влогове, на които е титуляр.

 

4.    Не притежаваме акции, облигации, ценни книжа и дялове от и в търговски дружества.

 

5.    Придобитите по време на брака ни моторни превозни средства:

-          лек автомобил „***“ с рег. № ***, рама № W0L000051Р2554606, двигател № С14NZ19901382,

-         лек автомобил „***“ с рег. № ***, рама № W0L000087L5246760, двигател № С16NZ02Н81078,

-         лек автомобил „***“ с рег. № ***, рама № W0L000058Р4015033, двигател № С14NZ19883317,

-         лек автомобил „***“ с рег. № ***, рама № VF1В53В0509797107, двигател № F3NL74I159234,

-         лек автомобил „***“ с рег. № ***, рама № WVWZZZ31ZLE061729, двигател № RP324337,

-         лек автомобил „***“ с рег. № ***, рама № ZLA83500000245274, двигател № 0468491236,

се предоставят в изключителна собственост на Я.И.Я., ЕГН **********, като съпрузите заявяват, че няма да уравняват дяловете си, както и че напълно са уредили отношенията помежду си по повод и във връзка с прекратяването на съсобствеността върху гореописаните МПС, и нямат каквито и да е било претенции един към друг.

 

ІI. ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ.

Семейното жилище, находящо се в ***, представляващо апартамент с идентификатор № 67708.308.52.1.7, е продадено от молителите на дъщеря им С. Я. И. на 20.10.2017 г., съгласно НА № 76/20.10.2017 г., том VII, рег. № 4367, дело № 824/2017 г. на нот. Св. Николов, ВПРС, вх. рег. № 2573/20.10.2017 г., акт № 23, том 9, дело № 1490/17 г. на СлВ-ВПРС. Молителите Г.А.Я. и Я.И.Я. нямат претенции по отношение на ползването на семейното жилище, което са напуснали на 20.10.2017 г.

 

III. ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ.

         И двамата молители сме в трудоспособна възраст и сме в състояние да се издържаме от доходи от личен труд, поради което след прекратяване на брака ни няма да си дължим издръжка помежду си.

 

 IV. ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ НА СЪПРУГАТА СЛЕД РАЗВОДА.

         След прекратяване на брака молителката Г.А.Я. ще възстанови предбрачното си фамилно име – *** и в бъдеще ще се именува Г.А. ***.

 

V. ОТНОСНО РАЗНОСКИТЕ ПО ДЕЛОТО.

         Разноските и окончателните държавни такси по водене на настоящото дело се поемат от молителя Я.И. Янков.

 

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса, по молбата, в размер на 50 лв. (петдесет лева), като ОСЪЖДА Я.И.Я., ЕГН : **********, с адрес ***, да заплати по сметка на ШРС, сумата от 10 лева.

 

ОСЪЖДА Я.И.Я., ЕГН : **********, с адрес ***, да заплати по сметка на ШРС сумата от 43,40 лева държавна такса по споразумението за имуществените отношения.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: