Р Е Ш Е Н И Е

 

01.03.2018 г., гр.Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Районен съд – Шумен, XVI-ти състав

На двадесети февруари през две хиляди и осемнадесета година

В публично съдебно заседание, в следния състав:

Районен съдия: М. Марков

Секретар: А. Пушевска,

 

като разгледа докладваното от районния съдия,

гражданско дело №443 по описа за 2018 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:  

  Производство с правно основание  чл.50 от СК.

Производството по делото е образувано по повод предявена молба с правно основание чл. 50 от СК от молителите Т.В.Н. с ЕГН ********** и Н.П.Н. с ЕГН **********, с която искат да бъде прекратен гражданския брак сключен с Акт за граждански брак №*** от *** г.  на ОбНС гр.Шумен, по взаимно съгласие.

Пред съда молителите твърдят, че са съпрузи от посочената дата. От брака си нямат деца, които да не са навършили пълнолетие. Двамата съпрузи твърдят, че са постигнали сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака. С представеното споразумение по реда на чл. 51 от СК са уредили всички лични и имуществени отношения помежду си. Молят съда да постанови решение, с което да прекрати брака и одобри споразумението.

В съдебно заседание, молителите потвърдиха сериозното си и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака.

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, се установи от фактическа страна следното:

Молителите са съпрузи от *** г., когато с Акт за граждански брак №*** съставен от длъжностното лице по гражданско състояние при ОбНС гр.Шумен сключват граждански брак. От брака си нямат деца, които да не са навършили пълнолетие.  

  Предвид изразеното от молителите сериозно и непоколебимо съгласие за прекратяване на брака, съдът намира, че молбата им е основателна и бракът следва да бъде прекратен по реда на чл. 50 от СК, без да се издирват мотивите за това.

Представеното от молителите споразумение отговаря на изискванията на чл. 51 от СК, не противоречи на закона и морала, поради което следва да бъде одобрено.

По делото следва да бъде определена държавна такса при допускане на развод по взаимно съгласие в размер на 40,00 /четиридесет/ лв., която следва да се раздели между молителите.

 Предвид гореизложеното, съдът на основание чл.51, ал.2 от СК  

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ПРЕКРАТЯВА брака, сключен с Акт за граждански брак №*** от ***.  на ОбНС гр.Шумен, между Т.В.Н. с ЕГН ********** и Н.П.Н. с ЕГН **********, като допуска РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА представеното споразумение по чл.51, ал.1 от СК представено от Т.В.Н. с ЕГН ********** и Н.П.Н. с ЕГН **********, както следва:

Децата родени по време на брака са пълнолетни.

            Молителите не си дължат издръжка взаимно.

  След развода жената ВЪЗСТАНОВЯВА фамилното си име преди този брак Т..

  Съпрузите не притежават семейно жилище, не притежават други общи недвижими вещи.

  Възлага в дял и собственост на Н.П.Н. с ЕГН ********** - придобитият по време на брака автомобил марка „АВИА 31Е", с рег. № *** номер на рама ***, като съпругата заявява, че няма имуществени претенции за собствеността на лекия автомобил. Застрахователната стойност на автомобила е 300,00 лева.

   Разноските по молбата за развод остават в тежест на страните, така, както са направени.

          ОПРЕДЕЛЯ  държавна такса по делото при допускане на развод по взаимно съгласие в размер на 40,00 /четиридесет/ лв.

ОСЪЖДА Т.В.Н. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд – Шумен сумата от 20,00 лв. - държавна такса за допускане на развод по взаимно съгласие, на основание чл. 6, т. 3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, както и 5,00 лв., в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

         ОСЪЖДА Н.П.Н. с ЕГН **********,  да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд – Шумен, сумата от 20,00 лева, представляваща държавна такса за допускане на развод по взаимно съгласие, на основание чл.6, т.3 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК; държавна такса върху МПС в размер на 6,00 лева представляваща – 2% държавна такса върху споразумението за имуществените отношения, на основание чл. 7, т.1 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, ведно с 5,00 лв. /пет лева/, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист

         Решението е окончателно.        

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: