МОТИВИ:

Производство по чл.8 и сл. от ЗЗДН.

 

Съдът въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства прие за установено  от  фактическа и правна  страна следното:

          Производството е образувано въз основа на депозирана от Л.Ф.Х., ЕГН **********, действаща лично и като майка и законен представител на малолетното си дете Т.. М. М., ЕГН: **********, с  адрес *** молба срещу М.М.М., ЕГН: ********** ***,  и настоящ адрес ***, в която твърди, че на 04.02.2018 г. ответникът е осъществил спрямо нея акт на домашно насилие в дома им, подробно описан в исковата молба. Твърди, че на 09.02.2018 г. ответникът отново извършил спрямо нея акт на домашно насилие, но на работното и място в гр. Шумен,  павилион „Лафка“, находящ се на бул. ***.  Моли да бъде постановено  решение,  по силата на което да  бъдат наложени мерки  за защита по чл. 5, ал.1, т. 1 и  3 от същия закон  и по конкретно, ответникът да бъде задължен да се въздържа от упражняване  на домашно насилие спрямо нея за максималния предвиден в закона срок, да му бъде забранено на основание чл.5, ал.1 т. 3 от ЗЗДН да приближава жилището което обитава,  находящо се в гр. Шумен, ул.***, жилището на баща й, находящо се   в гр. Шумен ул. *** и месторабота й,  в гр. Шумен, павилион „Лафка“  с адрес гр.Шумен,  бул.“*** за същия срок.

            Молбата е насочена спрямо лице, с което ищцата е живяла на съпружески начала, като този факт се установява  от събраните  по делото доказателства, ето защо молбата е подадена от активно легитимирано лице по смисъла на чл.3 , ал.1 , т.2 и 3 от ЗЗДН ,  посочените дати на домашно насилие  са   в срока по чл.10 от същия закон, поради което се явява проц. допустима, а разгледана по същество, основателна. От събраните писмени доказателства, СМЕ и  от гласните  доказателства, разпита на  водения в днешно съдебно заседание свидетел, който  непосредствено след случилото се е възприел разказа на молителката за извършеното домашно  насилие,  така и от декларацията по чл. 9 от ЗЗДН,  се доказа по безспорен начин, че на посочените в исковата молба дати 04.02.2018 г. и 09.02.2018 г. ответникът е осъществил физическо насилие  спрямо молителката,  както и психическо такова, което се явява домашно  насилие по смисъл на закона, поради което  на същият следва да бъдат наложени исканите мерки за защита.

            На основание чл. 4 от ЗЗДН съдът е длъжен да наложи глоба на извършителя на домашното насилие, като намира, че в настоящия случай, същата следва да бъде в минимален размер от 200 лева.

            С оглед горното, съдът

Р  Е  Ш  И:  № 176/01.03.2018 г.

 

1.ЗАДЪЛЖАВА М.М.М., ЕГН ********** да се въздържа от упражняване на домашно насилие спрямо Л.Ф.Х. , ЕГН **********  и детето си Т. М.М. , ЕГН ********** .

2.ОТСТРАНЯВА М.М.М., ЕГН **********, от съвместно обитаваното с Л.Ф.Х. , ЕГН ********** *** и му ЗАБРАНЯВА да се доближава  до посоченото жилище , на разстояние по-малко от 15 метра, за срок от 18 (осемнадесет) месеца, считано от влизане в сила на решението.

3. ЗАБРАНЯВА на М.М.М., ЕГН **********, да се приближава до  местоработата на  Л.Ф.Х., ЕГН **********,  а именно  Павилион „Лафка“, в гр.Шумен , бул***, на разстояние по-малко от 15 метра, за срок от 18 (осемнадесет) месеца, считано от влизане в сила на решението.

4. ЗАБРАНЯВА на М.М.М., ЕГН ********** да се доближава до местата за социални контакти и отдих, които посещава Л.Ф.Х., ЕГН ********** , а именно  автобусни спирки, хранителни магазини , които се намират в близост до жилището и в гр.Шумен , ул***  както и до жилището на баща и в гр.Шумен , ул.***2, на разстояние по малко от 15 метра, за срок от 18 (осемнадесет) месеца, считано от влизане в сила на решението.

5.  ЗАБРАНЯВА на М.М.М. , ЕГН ********** да се приближава до училището на сина си Т. М.М. , ЕГН ********** -  СОУ „Йоан Екзарх Български“ гр.Шумен ,  на разстояние по-малко от 15 метра, за срок от 18 (осемнадесет) месеца, считано от влизане в сила на решението.

6. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Т. М.М., ЕГН **********, при неговата майка Л.Ф.Х. , ЕГН **********.

На основание  чл.5 ал. 4 от ЗЗДН  НАЛАГА на извършителя на М.М.М. , ЕГН **********,*** “ГЛОБА” в минимален размер, а  именно 200 (двеста ) лв.

 

На основание чл. 11 ал. 2 от ЗЗДН ОСЪЖДА  М.М.М. , ЕГН **********,*** да заплати на  Л.Ф.Х. , ЕГН ********** сума в размер на 250  лева (двеста и петдесет  лева) – деловодни разноски по делото, както и по  сметка на ШРС , държавна такса в размер на 25 (двадесет и пет ) лева .

 

ПРЕДУПРЕЖДАВА  М.М.М. , ЕГН **********, че при неизпълнение  на заповедта ще бъде задържан от органите на ОД МВР съобразно чл. 21 ал. 3 от ЗЗДН и ще бъде сезирана съответната прокуратура.

 

На осн. чл.15 ал. 2 от ЗЗДН да се издаде заповед за защита, като  нея бъдат указани последствията от неизпълнение на заповедта.

 

Да се връчат на двете страни препис-извлечение от протокола с постановеното решение и издадените заповеди.

 

Препис от заповедта да се изпрати на ОД МВР Шумен за контрол на изпълнението, съгласно чл. 21 ал. 1 от ЗЗДН.

 

Решението подлежи на обжалване в седмодневен срок, считано от връчването му по реда на чл.17 от ЗЗДН, пред ШОС .

 

Подадената жалба не спира изпълнението на издадената заповед.