Р Е Ш Е Н И Е

 

367/20.4.2018г. , , гр.Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

    Районен съд – Шумен, XVI-ти състав, в публично съдебно заседание, на   трети април през две хиляди и осемнадесета година, в следния състав:  

Районен съдия: М. Марков    

при секретаря Е. П., като разгледа докладваното от съдията,

гражданско дело №723 по описа за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производство по реда на чл.16в, ал.5 от Закона за социалното подпомагане.

Директорът на Дирекция “Социално подпомагане - Шумен е депозирал молба с посочено правно основание чл.16в, ал.1,  във вр. с чл.16б, ал.1 от Закона за социално подпомагане, където се сочи следното:

К.Р.К. с ЕГН ********** е поставен под пълно запрещение с Решение от 14.10.1994г. на Окръжен съд – Шумен. Понастоящем е в Дом за пълнолетни лице с умствена изостаналост, с. Лозево. За настойник на лицето е определена Ц.К.Я..

Обективира се искане да се настани поставеното под пълно запрещение лице К.Р.К. с ЕГН **********, представляван от Ц.К.Я. в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с. Лозево, за срок до 3 години или до промяна на обстоятелствата.

Делото е разгледано в открито съдебно заседание, извън сградата на съда в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Лозево, обл. Шумен, с оглед изследване волята на лицето, чието настаняване е поискано, на основание чл. 16в, ал. 4 от ЗСП. Лицето за настаняване е изслушано в съдебно заседание, като му е предоставена възможност да изрази мнение по искането. Същият по неговият си начин, по същество се съгласява с искането.

Настойникът на лицето - Ц.К.Я. редовно призована, присъства на съдебното заседание. Настойникът сочи, че настаняването на лицето в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Лозево, ще бъде най-благоприятно за него, тъй като няма възможност да бъде отглеждан в семейна среда.

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност се установи от фактическа страна следното:

К.Р.К. с ЕГН ********** е поставен под пълно запрещение с Решение от 14.10.1994г. на Окръжен съд – Шумен. Лицето е било настанено от 1995г., в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Лозево. Няма близки и роднини, които да се интересуват от него.

Предвид така визираната фактическа обстановка, съдът намира, че искането се явява основателно. Установи се, че настаняването на лицето в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Лозево, ще бъде благоприятно за същото и е в негов интерес. Срокът по чл. 16, ал. 3 от  Закона за социално подпомагане, с оглед данните по делото, следва да бъде определен до 3 години или до промяна на обстоятелствата.

На основание чл.16в, ал.5 от Закона за социалното подпомагане, следва да бъде постановено незабавно изпълнение на решението.

Водим от горното, съдът на основание чл.16в, ал.5 от Закона за социалното подпомагане  

Р   Е   Ш   И :

 

НАСТАНЯВА К.Р.К. с ЕГН ********** - поставен под пълно запрещение с Решение от 14.10.1994г. на Окръжен съд – Шумен, в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост - с. Лозево, обл. Шумен, на основание чл.16б, ал.1 от Закона за социалното подпомагане.

Определя срок, на основание чл. 16, ал. 3 от  Закона за социално подпомагане - до три години, или до настъпване на обстоятелства, обуславящи промяна или прекратяване на настаняването, считано от влизане на решението в сила.

На основание чл.16в, ал.5 от Закона за социалното подпомагане, постановява незабавно изпълнение на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Шумен в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.                 

                                                                 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: