Р Е Ш Е Н И Е

 

403/30.4.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд                                                                          десети състав

На седемнадесети април                                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:                     Председател: Жанет Марчева

Секретар: П.Н.  

Като разгледа докладваното от районния съдия

Гр.д. № 868 по описа на ШРС за 2018г.

За да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е образувано на основание чл.50 от Семейния кодекс.

            Депозирана е молба от Ж.Н.К. с ЕГН ********** и К.Р.К. с ЕГН ********** *** и съдебен адрес ***, чрез адв. Д.Б.от ШАК. Молителите  излагат, че са законни съпрузи, като родените от брака им деца  – дъщеря М. К. Р. и Н. К.Р. към момента са навършили пълнолетие. Поради сериозни противоречия помежду им желаят брака им да бъде прекратен. Това пораждало необходимостта да бъдат уредени всички въпроси относно семейното жилище, фамилното име на жената, издръжката помежду им. Молят съда да постанови решение, с което утвърди постигнатото между тях споразумение, съгласно чл.50 от СК.

Двамата молители се явяват лично в съдебно заседание, като и за двамата се явява адв. Д.Б.от ШАК. Молят съда да утвърди споразумението и го поддържат изцяло.

ШРС след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становището  на молителите, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното: Молителите Ж.К. и К.К. били законни съпрузи, като гражданският брак между тях бил сключен на 24.02.1985 г. в гр.Шумен, за което бил издаден Акт за граждански брак № 60 от 24.02.1985г. От брака си имали  родени две деца – М. К. Р. – родена на ***г. и Н. К.Р. – роден на ***г. и двамата навършили пълнолетие към момента. Излагат, че не притежават общо движими вещи или МПС. Семейното жилище се предоставя за ползване на съпруга, като към момента молителката го е напуснала. В молбата се излага желание от молителката да й бъде запазено фамилно име след брака. Молителите нямат претенции и за издръжка помежду си. В молбата заявяват, че са постигнали непоколебимо взаимно съгласие да прекратят брака си, поради формалното му съществуване.    

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото доказателства.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

От материалите по делото и от изявленията на страните направени, както в депозираната молба, а така също и в съдебно заседание, се установява по безспорен начин, че двамата са постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие да прекратят брака си с развод. Постигнали са споразумение, в което уреждат всички лични и имуществени отношения помежду си, а именно: относно семейното жилище; относно издръжката между съпрузите, фамилното име на жената. В този смисъл съдът намира, че постигнатото между тях споразумение, уреждащо последиците от прекратяване на брака,  е пълно, не противоречи на закона и добрите нрави и следва да бъде утвърдено от съда.

Поради изложеното, съдът намира, че молбата на Ж.К. и К.К.,  се явява основателна и следва да бъде уважена, като съдът следва да допусне прекратяване на брака между страните с развод по взаимно съгласие и да утвърди депозираното от тях споразумение по чл.51 от СК.

На основание разпоредбата на чл.329, ал.1 от ГПК съдът с решението си следва да определи окончателен размер на дължимата държавна такса. Съдът констатира, че по делото  са представени доказателства досежно доходите на съпрузите и намира, че в случая следва да се определи окончателна държавна такса в размер на 40 лв.  От материалите по делото се установява, че при завеждането му  е  заплатена държавна такса в размер на 25 лв., като остатъка до пълния размер следва да бъде заплатен от молителката, предвид че същата поема разноските по делото изцяло.

Водим от горното, на основание чл.330, ал.3 от ГПК, във вр. с чл.51, ал.1 и ал.2 от СК, във връзка с чл.50 от СК, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

  

ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между К.Р.К. с ЕГН ********** и Ж.Н.К. с ЕГН ********** ***, сключен с Акт за граждански брак № 60/24.02.1985г., съставен от длъжностно лице по гражданското състояние при Община - Шумен ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СЪПРУЗИТЕ.

           І. Молителите декларират, че семейното жилище, находящо се на адрес гр.**** се предоставя за ползване на молителя К.Р.К. с ЕГН **********, като молителката го е напуснала.

           ІІ. Молителите декларират, че нямат спестовни влогове и нямат претенции за изплащане на издръжка помежду си.

           ІІІ. Молителката запазва  фамилното  име, придобито след брака К..

           ІV. Разноските по делото се поемат изцяло от молителката.  

           ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавната такса по делото в размер на 40 лв. (четиридесет лева), като констатира, че таксата е внесена изцяло по делото.

ОСЪЖДА  Ж.Н.К. с ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Шуменски Районен съд държавна такса в размер на 15 лв.( петнадесет лева), както и 5 лв. ( пет лева) при евентуално служебно издаване на изпълнителен лист.

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

            Препис от съдебното решение да се връчи на молителите чрез адв. Д.Б.от ШАК на посочения по делото съдебен адрес.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: