Р Е Ш Е Н И Е

/по чл.247, ал.4 от ГПК/

 

836/28.9.2018г. , гр.Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

    Районен съд – Шумен, XVI-ти състав, в закрито заседание, в следния състав:  

Районен съдия: М. Марков    

като разгледа докладваното от съдията, гражданско дело №958 по описа за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:  

         Производство с правно основание чл.247, ал.1 ГПК, образувано  служебно от съда след молба от страна, че е допусната очевидна фактическа грешка в решение № 729/19.07.2018г., постановено по гражданско дело №958 по описа за 2018 год. на РСШ.

Производството по делото е образувано по повод предявените от М.К.С. с ЕГН **********, като майка и законен представител на детето Р. С. В. с ЕГН ********** искове с правно основание чл. 127, ал. 2 от СК срещу ответника С.В.Н. за постановяване на решение, с което да бъде разрешен съществуващият между страните в качеството на родители на детето спор по въпросите относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с детето и издръжката му. Преди първото по делото съдебно заседание е постигнато споразумение между страните на основание чл.127, ал.1 от СК, относно родителските права, режима на лични контакти, местоживеенето и издръжката на децата.

         Районен съд – Шумен, XVI-ти състав, в публично съдебно заседание на 03.07.2018г. е приключил съдебното дирене, а на 19.07.2018г. е обявил решението си по делото.

Съдът, като взе предвид доказателствата по делото и постановеното съдебно решение, намира молбата за основателна, като констатира, че в диспозитивната му част, е налице очевидна фактическа грешка, в частта за дължимата издръжка.

При това положение и на осн. чл.247 ГПК съдът намира, че е налице несъответствие между  формираната воля на съда и обективирането й в съдебното решение, което налага  поправка на допусната явна фактическа грешка в горния смисъл.

         На основание  чл. 247, ал. 4 ГПК решението за поправка може да се обжалва по реда, по който подлежи на обжалване решението, чиято поправка се иска. Решението за поправка, заедно с поправеното решение, представляват едно цяло, поради което обжалваемостта на поправеното решение води до обжалваемост и на решението за поправка на очевидна фактическа грешка

         Мотивиран от изложеното и на основание чл.247, ал.1 ГПК , съдът

 

                                                Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 729/19.07.2018г., постановено по гражданско дело №958 по описа за 2018 год. на РС-Шумен, като решението, записаното в диспозитива в частта за дължимата издръжка е както следва:

„…Осъжда С.В.Н., с ЕГН **********, да плаща на детето Р. С. В. с ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител М.К.С. с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 200 лева (двеста лева), считано от 30.03.2018 г., с падеж до 5-то число на месеца за който се дължи, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на обстоятелства, водещи до изменението й или прекратяването й…

 

Настоящото решение да се счита за неразделна част от Решение № 729/19.07.2018г., постановено по гражданско дело №958 по описа за 2018 год. на РС-Шумен

Решението да се връчи на страните, като същото може да бъде обжалвано по реда на чл.247, ал.4 от ГПК, т.е. по който подлежи на обжалване решението, а именно пред Окръжен съд - Шумен в двуседмичен срок от връчването му от страните.  

РАЙОНЕН   СЪДИЯ: