Р Е Ш Е Н И Е

 

381/5.9.2018г. ,                         гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА  

Шуменският районен съд, седемнадесети състав

На пети септември през две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:  

                                                                                                Председател: Надежда Кирилова  

Секретар: Т.Д.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 907 по описа на ШРС за 2018 г.,

За да се произнесе взе предвид следното:  

            Настоящото производство е образувано на основание чл. 59 и сл. от ЗАНН.

            Обжалван е електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К, № 1475122 на ОД на МВР - Шумен, с който на А.М.С. ***, управител на „АКЗ - Бургас“ ЕООД, ЕИК 102778667 е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева на основание чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, във вр. чл. 182, ал. 2, т. 2 от ЗДвП. Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени издадения електронен фиш като неправилен и незаконосъобразен, като в жалбата излага конкретни доводи.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, не се явява лично и не изпраща упълномощен процесуален представител.

            ОД на МВР - Шумен - административно-наказващ орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл. 61, ал. 1 от ЗАНН, в съдебно заседание не се явява упълномощен представител.

Жалбата е подадена в срока по чл. 189, ал. 8 от ЗДвП от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл. 84 от ЗАНН, във вр. чл. 320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество жалбата е неоснователна, поради следните правни съображения:         

            ШРС, след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

Жалбоподателят А.М.С. на 07.12.2016 г. в 16.30 часа управлявал лек автомобил, марка Форд Торнео Копект С” с ДК А 6896 ВВ, собственост на „АКЗ Бургас“ ООД, ЕИК 102778667, като се движел по главен път І-2, км. 112+737. В района на бензиностанция „ШЕЛ”, където с пътен знак В-26 било въведено ограничение на максимално разрешената скорост за движение от 60 км/час, процесният автомобил се движел със скорост от 73 км/ч. Поради движението си с превишена скорост автомобилът бил заснет с автоматизирано техническо средство – стационарна радарна система тип MULTA RADAR”, № 00209D32D447. Впоследствие бил издаден електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К, № 1475122 от ОД на МВР – Шумен, с който на А.М.С.,*** ЕООД, ЕИК 102778667 е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева на основание чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, във вр. чл. 182, ал. 2, т. 2 от ЗДвП.

Електронният фиш бил изпратен, като видно от приложеното по делото заверено копие от разписка, същият е  получен лично от  жалбопадателя на 28.02.2018 г.  Според разпоредбата на чл. 189, ал. 5 от ЗДвП, електронният фиш се изпраща на лицето по чл. 188, ал. 1 и  2 от цитирания закон, а именно - на собственика, а когато собственик е юридическо лице - на неговия законен представител. Собственикът от своя страна има право в 14 - дневен срок да подаде декларация с данни за лицето, извършило нарушението. В случая собственик на процесния автомобил е „АКЗ - Бургас“ ЕООД гр. Бургас, като електронният фиш е издаден на законния представител на дружеството през процесния период, който съответно е имал възможност да декларира данни за лицето, на което е предоставил управлението на моторното превозно средство. В срока по чл. 189, ал. 5 от ЗДвП жалбоподателят не е представил писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението и копие на свидетелството му за правоуправление.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени доказателства, както и от присъединените на основание чл. 283 от НПК писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка съдът приема, от правна страна следното: 

Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП допустимата скорост на движение в извън населени места е 90 км/ч., а съгласно ал. 2 на същата разпоредба, когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна от посочената в ал. 1, това се сигнализира с пътен знак. Безспорно установено по делото е, че на посочената дата – 07.12.2016 г. в 16.30 часа лек автомобил марка „Форд Торнео Копект С” с ДК А 6896 ВВ се е движел по главен път І-2 км. 112+737, като в района на бензиностанция „ШЕЛ”, в зоната на действие на пътен знак В-26, въвеждащ ограничение за скоростта на движение до 60 км/ч, се е движил със скорост 73 километра в час. Съгласно разпоредбата на чл. 165, ал. 2, т. 6 и т. 7 от ЗДвП, нарушенията на скоростта се установяват с техническо средство или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и/или регистрационния номер на моторното превозно средство. От материалите по делото се установява, че в настоящия случай нарушението е било заснето с автоматизирано техническо средство – стационарна радарна система тип MULTA RADAR”, № 00209D32D447. Системата е заснела и записала скорост на движение на автомобила на жалбоподателя 76 км/ч., като след приспадане на допустимото отклонение поради грешка в измерването, същата следва да се счита 73 км/ч. По делото като писмено доказателство са представени ксерокопия на снимки, изготвени чрез системата за видеоконтрол, от които става ясно, че посочената скорост е била засечена на 07.12.2016 г. в 16.30  часа, както и че регистрационния номер на моторното превозно средство, движещо се с посочената скорост е 76 км/ч. Доколкото посочените снимки са изготвени със система, заснемаща и записваща датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, то същите се явяват веществено доказателство по смисъла на чл. 189, ал. 15 от ЗДвП. Видно от представеното като писмено доказателство по делото Удостоверение за одобрен тип средство за измерване и Протокол от проверка № 21-ИСИ/15.03.2016 г., системата за видеоконтрол е одобрена и проверена на 15.03.2016 г. и същата е регистрирала грешка при измерване на скоростта до 100 км/ч в рамките на 3 км/ч. и 3% над 100 км./ч.

Освен това, техническото средство, с което е извършено заснемането и засичането на скоростта е било обозначено по реда посочен в чл. 189, ал. 4 от ЗДвП. В този смисъл съдът съобрази обстоятелството, че видно от представените като писмени доказателства по делото Протокол за извършен монтаж на пътни знаци „Е24“ от служители на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Шумен и Схема на пътни знаци се установява, че системата за автоматизирано техническо средство – стационарна радарна система тип MULTA RADAR”, № 00209D32D447 е била обозначена по предвидения в закона ред чрез поставяне на два броя пътни знаци „Е24“ на главен път I-2 „Русе-Шумен-Варна“, съответно на км 112+350 и км 113+300, преди пътните знаци „В24“ /въвеждащ забрана за изпреварване и „В26“ /въвеждащ ограничение за движение със скорост не по-висока от 60 км/ч/.  

От представената като писмено доказателство по делото Справка за собственост на МПС се установява, че с посочения  регистрационен номер в системата на Сектор КАТ е регистриран лек автомобил марка Форд Торнео Копект С” с ДК А 6896 ВВ, собственост на „АКЗ - Бургас“ ЕООД, ЕИК 102778667. Законен представител на „АКЗ - Бургас“ ЕООД, ЕИК 102778667 към момента на заснемането е била жалбоподателят А.М.С., в качеството му на управител на посоченото дружество.

С оглед на изложеното се налага извода, че автомобилът, управляван от жалбоподателят се е движел с посочената скорост от 73 км/ч. и то в рамките на ограничението, въведено с пътен знак В-26, при което следва да се приеме, че наказващият орган правилно е издирил и посочил законовата  разпоредба, която е била нарушена виновно, а именно чл. 21, ал. 2 от ЗДвП. За посоченото нарушение административно-наказателната разпоредба на чл. 182, ал. 2, т. 2 от ЗДвП предвижда “глоба” в размер от 50 лева за водач, който превиши разрешената максимална скорост в извъннаселено място и превишението е в границите от 11 до 20 км./ч. Административно - наказващият орган правилно е издирил и приложил действащата санкционна разпоредба, действал е законосъобразно, като се е съобразил и с разпоредбата на чл. 27 от ЗАНН и е наложил наказание в размер на абсолютния размер, предвиден в посочената по-горе разпоредба. 

Съдът не кредитира наведените от страна на жалбоподателят доводи за противоречие на издадения електронен фиш с материалния закон и за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. От събраните доказателства по делото се установи, че не са допуснати нарушения при издирване на материалния закон, както и при прилагане на особените правила по чл. 189 от ЗДвП за заснемане на нарушението и издаване на електронен фиш. Жалбоподателят С. в 14-дневния срок не е посочил друго лице, на което е предоставил управлението на собственото на управляваното от него, дружество, лек автомобил към момента на заснемане /арг. от чл. 189, ал. 5 от ЗДвП, във вр. чл. 188, ал. 1 от ЗДвП/. Изпълнени са всички реквизити за съдържанието на електронен фиш и същият отговаря на образеца въведен от Министъра на вътрешните работи в изпълнение на законовата делегация. Като електронно изявление по този специален закон /§ 6, т. 62 от ДР на ЗДвП/, не се изисква присъствие на контролен орган и нарушител при издаването на електронен фиш /видно от редакцията – чл. 189, ал. 4 от ЗДвП/, поради което при електронния фиш няма наказващ орган по общите правила на ЗАНН. Относно процедурата по издаване на електронни фишове няма и текст, подобно на чл. 189, ал. 14 от ЗДвП, който да препраща към правилата на ЗАНН. Същият е съставен съгласно утвърдения образец и в пълно съответствие с разпоредбата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП.  Нарушението, за което е санкциониран А.М.С. е безспорно установено чрез допустимо от закона изправно техническо средство.

Водим от горното, съдът намира, че обжалваният електронен фиш се явява правилен и законосъобразен и следва да бъде потвърден изцяло, а жалбата - да бъде оставена без уважение.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът  

Р Е Ш И:

          ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К, № 1475122 на ОД на МВР - Шумен, с който на А.М.С. ***, управител на „АКЗ - Бургас“ ЕООД, ЕИК 102778667 е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева на основание чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, във вр. чл. 182, ал. 2, т. 2 от ЗДвП, като законосъобразен.

            Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

                                                                      

РАЙОНЕН СЪДИЯ: