О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 43/7.2.2018г.

гр.Шумен, 07.02.2018г.

Валентина Тонева  - съдия-докладчик по ВАНД №425/18г. по описа на ШРС, след като се запознах с материалите по делото и намирам, че са налице законови пречки за разглеждане на делото в открито съдебно заседание, поради следното:

Делото е образувано на основание изпратена от ОДМВР Шумен  жалба рег. № 367/24.01.2018г. до ШРС  от  В. И.П., ЕГН********** срещу Фиш серия М № 609165 от 16.08.2017г. издаден от ОДМВР сектор ПП Шумен.

 От материалите по делото се установява, че с Фиш серия М № 609165 от 16.08.2017г. издаден от ОДМВР сектор ПП Шумен  на  В. И.П.  с ЕГН********** е  наложена глоба в размер на 50 лв.на основание чл. 186 вр. чл. 178 от ЗДВП за нарушение описано - в населено място паркира върху тротоарите   извън разрешението  за това места  определени от администрацията или  от собственика на пътя, по чл. 94 ал.3 от ЗДВП,  извършено с  МПС „Фолксваген Голф“ с рег. № Н 7605 ВВ.  В жалбата  до ШРС  жалбоподателят сочи, че  процесното МПС  е било продадено от него на  22.03.2017г.  и отчислено  по надлежния ред.  Заявява,  че по пощата  на 26.09.2017г. е получил  съобщението за Фиш серия М № 609165 от 16.08.2017г., като в 7 дневен срок от получаването му, на 02.10.2017г. е депозирал Възражение до ОДМВР Шумен, с което оспорил  факта на извършване на нарушението и  представил доказателства на АНО за изпълнени задължения като продавач по Договор за покупко –продажба  на МПС от 22.03.207г.  пред Община Шумен и Пътна полиция за отразяване на  промяната, както и че промяната  е била  отразена в системата на Пътна полиция на  09.08.2017г., т.е.преди датата на процесното нарушение. Твърди, че на 16.01.2018г. при справка в деловодството на сектор ПП-Шумен е получил Уведомление  УРИ № 869000-12985/2017г.  на Началник сектор „Пътна полиция“, с което е отказано  анулиране на глобата наложена с Фиш серия М № 609165 от 16.08.2017г., тъй като  поради  незаплащането й в 7 дневен срок от датата на издаване на фиша  се смята за влязло в сила наказателно постановление.  Заявява, че е наказан нарушение, което не е извършил, а административно наказващият орган отказва да изпълни задълженията си .

Съдът намира жалба рег. № 367/24.01.2018г. по описа на ОДМВР Шумен, депозирана пред ШРС   за недопустима, поради следните съображения:

Съобразно разпоредбата на чл.59, ал.1 от ЗАНН на обжалване пред съответния районен съд по реда на този закон подлежат единствено издадените наказателни постановления и електронни фишове, които не са влезли в сила.

Разпоредбата на чл.186 от ЗДвП предвижда няколко хипотези за налагане на наказания „глоба“ посредством фиш. По реда на ал.1 се налага глоба с фиш на място за административни нарушения, които са установени в момента на извършването им и за които не е предвидено наказание „лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ или „отнемане на контролни точки“. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати глобата. Фишът задължително се съставя в присъствие на нарушителя на място. Съгласно ал.2, когато лицето оспори извършеното от него нарушение или размера на наложената му глоба, или откаже да подпише фиша, се съставя акт.

В ал.3 е предвидено изключение, при което фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай обаче фишът се издава на собственика на МПС като първият екземпляр от фиша му се изпраща, а вторият и третият остават за съхранение в службата за контрол. Към МПС се закрепва уведомление, в което се посочват обстоятелствата, свързани с нарушението, нарушените разпоредби, размерът на глобата, срокът, сметката или мястото за доброволното й заплащане. Фишът се смята за връчен със закрепване на уведомление към МПС.

Ал. 4 на чл. 186 от ЗДвП касае нарушения, установени с техническо средство или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението.

За фишовете, издадени по реда на чл.186 от ЗДвП не е предвидена процесуална възможност за тяхното обжалване. Изключение се допуска само по отношение на електронните фишове.

В случая не се касае за електронен фиш по смисъла на чл.189, ал.4 от ЗДвП, а за фиш, издаден по реда на чл.186, ал.3 от ЗДвП, доколкото нарушението е  за неправилно паркиране и  липсва подпис на нарушителя, за който не е предвиден ред за обжалване.

Законът императивно е определил обхвата на актовете, подлежащи на съдебно обжалване, който не може да бъде разширяван, но това не означава, че правото да бъде направено  оспорване на нарушението или размера на  глобата е отречено. Разпоредбата на чл.186, ал.2 ЗДвП и чл.39, ал.3 ЗАНН съдържат понятието “нарушение” и не разграничават случаите на издаден в присъствие или в отсъствие на нарушителя фиш. При оспорване на нарушението, независимо дали фишът е съставен в присъствие или в отсъствие на водача, се съставя акт. Последиците от оспорване от водач, неприсъствал при съставяне на фиша, се извличат от разпоредбата на чл.39, ал.3 от ЗАНН, във вр. с чл.186, ал.7 от ЗДвП. Разпоредбата на чл.186, ал.7 от ЗДвП не разграничава фишове, съставени в присъствие или в отсъствие на водача и се прилага при незаплатена глоба, т.е. фишът поражда  последиците на влязло в сила НП, но при оспорване на фиша не се прилага, тоест оспорен фиш не може да бъде квалифициран на НП с последица  - пряко обжалване пред съда. Действието на оспорване на фиша има за своя последица предвиденото в разпоредбата на чл.39, ал.3 от ЗАНН регламентиращ, че ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт съгласно разпоредбите на този раздел.

С оглед на изложеното, жалбата до ШРС следва да бъде оставена без разглеждане, като недопустима, а производството  пред ШРС по делото следва да бъде прекратено.  Същевременно доколкото   жалбоподателят е получил по пощата на  26.09.2017г. фиш серия М № 609165 издаден от ОДМВР сектор ПП Шумен и в 7 дневен срок  е депозирал  възражение, т.е. е оспорил факта на извършване на нарушение, като действието на оспорване има за своя последица предвиденото в чл.39, ал.3 от ЗАНН, следвало е административния орган да издаде АУАН.

В този смисъл  жалбата ведно с преписката следва да се изпрати на ОД на МВР Шумен по компетентност за произнасяне съгласно чл.186, ал.2 от ЗДвП и чл.39, ал.3 от ЗАНН.

Предвид изложеното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  жалба рег. № 367/24.01.2018г. по описа на ОДМВР Шумен, депозирана пред ШРС от В. И.П., ЕГН********** срещу Фиш серия М № 609165 от 16.08.2017г. издаден от служител на сектор ПП при ОД на МВР Шумен, като недопустима.

ИЗПРАЩА на ОД на МВР Шумен по компетентност подадената жалба, ведно с преписката, за произнасяне съгласно чл.186, ал.2 от ЗДвП и чл.39, ал.3 от ЗАНН.

ПРЕКРАТЯВА производството по ВАНД №425/2018 год. по описа на ШРС.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му на страните пред Шуменски административен съд.

След влизане в сила на определението жалбата, ведно с преписката да се върне на административно-наказващия орган, като по делото се оставят копия от документите.

 

                                                                         Районен съдия: