О П Р Е Д Е Л И:      35/2.2.2018г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 333/2018 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият Г.В.В. на 20.08.2017г., в с. Ивански, обл. Шумен, чрез посредственото извършителство на А.И.Д., отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор – 1 бр. стоманена греда с размери: 6,04м. х 20 см. х 11 см. и 1 бр. стоманена греда с размери 6,00м х 20см. х 11см., - всичко на обща стойност 365,19 лв. от владението и собственост на К.М.Д., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като макар непълнолетен е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си престъпление по чл. 195 ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 63, ал. 1, т.3 от НК.

Деянието е извършено виновно, с пряк умисъл.

Причинените с деянието имуществени вреди са възстановени.

За горе описаното престъпление на основание  чл. 195 ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 63, ал. 1, т.3 от НК, във вр. чл.55, ал.1, т.2, б.„б“, пр.2 от НК му НАЛАГА наказание „обществено порицание“, което да се изпълни, чрез поставяне на таблото за обяви при Община Шумен.

Направените по ДП № 1006/2017г. по описа на РУ – Шумен, разноски в размер на 75.00 лева (седемдесет и пет лева), се възлагат на обвиняемият Г.В.В., които следва да се внесат в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – гр.Шумен, както и 5.00 лв. (пет лева) в полза на бюджета по сметка на Районен съд – гр.Шумен за издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА частично производството по Д.П. № 1006/2017 г. по описа на РУ - гр. Шумен по отношение на обвиняемия Г.В.В..

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 333/2018 г. по описа на Шуменски районен съд.

ВРЪЩА Д.П. № 1006/2017 г. по описа на РУ - гр. Шумен на Шуменска районна прокуратура.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

На основание чл.382, ал.10 от НПК да се съобщи на пострадалото лице, че по делото е одобрено споразумение, като му се укаже, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред граждански съд.