П Р О Т О К О Л 38/5.2.2018г.

2018 год.

 

 

гр. Шумен

Районен съд – Шумен

 

 

Четиринадесети състав

На пети февруари

две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

 

Председател:

Кр. Кръстев

 

 

Членове:

 

 

 

Съдебни заседатели:

 

 

 

 

 

Секретар: Ф. А.

Прокурор: Д. Петрова

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия

НОХ дело № 354 по описа за 2018 год.

На именното повикване в 09.45 часа се явиха:  

……  

Съдът снема самоличността на обвиняемия, както следва:

И.Е.И. – ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***, разведен, със средно-специално образование, не работи, осъждан.  

……  

Съдът, след като изслуша страните по така постигнатото споразумение и се увери, че същото не противоречи на морала и закона, счита, че следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 382 от НПК, във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 354 по описа на ШРС за 2018 година, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият И.Е.И. ***, в съучастие като помагач с неизвестно по досъдебното  производство лице /извършител/, с цел да набави за себе си и за съучастника си имотна облага, умишлено улеснил извършването на измама по отношение на Р.Х.Р. от гр. Шумен, като получил от пострадалата с цел да предаде на неизвестния извършител – златни накити с общо тегло 30.19 грама на обща стойност 1899.16 лева, и пари в брой – 1750.00 лева и 1220.00 евро, предадени му от Р.Х.Р. вследствие на възбуденото и поддържано у нея заблуждение от неизвестния извършител, че предаването на вещите е необходимо, за да бъде оказано съдействие на органите на МВР за залавянето на лица, които вършат измами, като в резултат на съучастническата дейност на пострадалата била причинена имотна вреда размер на 3649.16 лева и 1220.00 евро – престъпление по чл. 209, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 20, ал. 4 от НК.

Деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

За гореописаното деяние и на основание чл. 209, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 20, ал. 4 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му налага наказание “лишаване от свобода” за срок от ОСЕМ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ години.

 

На основание чл. 59, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 59, ал. 1, т. 1 от  НК се приспада от така наложеното наказание времето, през което обвиняемият И.Е.И. е бил задържан за срок от 24 часа със заповед за задържане на лице по ЗМВР на 30.08.2017 г.

 

ВРЪЩА на обв. И.Е.И. вещественото доказателство, приложено по делото, а именно – мобилен телефон марка „Нокиа“ с ИМЕЙ № 351931036084763, ведно със СИМ-карта към Теленор с номер за разговори 0893815989.

 

Причинените с деянието имуществени вреди са възстановени изцяло.

 

Осъжда обвиняемия И.Е.И. да заплати в полза на държавата сумата от 31.74 /тридесет и един лева и седемдесет и четири стотинки/ лева, представляваща направени разноски по ДП № 1042/2017 г. по описа на РУ гр. Шумен, които следва да бъдат внесени по сметка на ОД на МВР гр. Шумен – IBAN: ***, BIC ***: UBBS BGSF, при банка: ОББ, клон Шумен, както и 5.00 лева такса при издаване на изпълнителен лист - по сметка на ШРС.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 354/2018 г. по описа на ШРС и ДП № 1042/2017 г. по описа на РУ гр. Шумен.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

            Заседанието приключи в 10.00 часа.

            Протоколът - изготвен в съдебно заседание.                                                                       

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:

СЕКРЕТАР: