П Р О Т О К О Л

 

43/8.2.2018г.  

2018 год.

 

 

гр. Шумен

Районен съд - Шумен

 

 

Дванадесети състав

На осми февруари

две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

 

 

Председател:

Ив. Димова

 

 

Членове:

 

 

 

Съдебни заседатели:

 

 

 

 

 

Секретар: М. М.

Прокурор: Д. Петрова

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия

НОХ дело № 387 по описа за 2018 год.

На именното повикване в 11.15 часа се явиха:  

……

            Съдът снема самоличността на обвиняемия, както следва:

            Б.А.В. – р. на *** ***, със средно обр., женен, работещ, неосъждан, жив. в гр. Нови пазар, обл. Шумен, ул. Стефан Караджа № 53, ЕГН **********  

………  

Съдът, след като изслуша страните по така постигнатото споразумение и се увери, че същото не противоречи на морала и закона, счита, че следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 382 от НПК, във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 387/2018 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият Б.А.В. ***, на път Граница Румъния-Цар Калоян-Разград-Шумен-Девня-Варна, км. 123+904, управлявал МПС – л.а. Фолксваген Поло с рег. № Н 35 75 ВМ, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно, 2.58 промила, установено по надлежния ред /Наредба № 1/19.07.2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози/ с химическа експертиза № 170/26.01.2018 г. на МБАЛ Св. Анна Варна АД – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

Деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

За гореописаното деяние на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от ПЕТ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ години.

За гореописаното деяние се налага и наказание „глоба“ в размер на 300.00 /триста/ лева.

На осн. чл. 59, ал. 2 от НК, вр. чл. 59, ал. 1, т. 1 от НК приспада времето, през което обвиняемият Б.А.В. е бил задържан на осн. чл. 72, ал. 1 от ЗМВР със Заповед за задържане на лице УРИ 372з з-12/25.01.2018 г.

На основание чл. 343г от НК, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК лишава обвиняемия Б.А.В. от право да управлява МПС за срок от ДВАНАДЕСЕТ месеца.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК приспада времето, през което обвиняемият Б.А.В. е бил лишен от това право по административен ред със Заповед за прилагане на ПАМ № 18-0869-000081/25.01.2018 г., считано от 26.01.2018 г.

 

Веществени доказателства по делото няма.

 

ОСЪЖДА Б.А.В. да заплати в полза на държавата сумата от 25.00 лв. /двадесет и пет лева/, представляваща направени деловодни разноски по БП № 117/2018 г. по описа на РУ - Шумен, която следва да бъде внесена по сметка на ОД на МВР - Шумен, както и такса в размер на 5.00 лв. /пет лева/ при издаване на изпълнителен лист по сметка на Районен съд – Шумен.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 387/2018 г. по описа на ШРС и БП № 117/2018 г. по описа на РУ – Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

            Заседанието приключи в 11.30 часа.

Протоколът е написан в съдебно заседание.

 

СЕКРЕТАР:                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: