Р      Е     Ш     Е       Н      И      Е

46/23.1.2018г. , Гр.Шумен

Шуменски  районен  съд,  в  публичното  заседание на  седемнадесети  ноември  ,   през две хиляди и седемнадесета година ,  в  състав :  

                                                                                                          СЪДИЯ: Зара Иванова  

при  секретаря  А.Пушевска  като разгледа докладваното  от районният съдия  гр.д.  № 1432   по  описа   за  2017  г.,  за  да  се произнесе   взе предвид следното:  

Предявен е иск с правно основание чл.422 , ал.1 от ГПК във вр. с 51 от ТЗ .

Депозирана е искова молба от „Бестком“ ООД , ЕИК *** , седалище и адрес на управление : гр.Шумен , ул. ***, представлявано от Н. Х. Б.  , съдебен адрес ***  срещу П.М.В. , ЕГН ********** , адрес *** , съдебен адрес ***, в която посочва , че има като основна дейност на дружеството- посредничеството при сделки с недвижими имоти. Именно по този повод  се срещнали с ответницата  , по повод  обяви на недвижими имоти за продажба,  с предварително уговорена среща от предходния ден  отишли на оглед на имот с адрес  гр. Шумен, ул. ***. Към датата на огледа  управителят разполагал с ключ за имота и  договорена цена била  64000лв., с вкл. комисионна за посредника, дължима от продавача в размер на 2000лв .  Непосредствено преди огледа , в офиса на ищеца бил сключен посредническия договор , а протокола за оглед на място . Впоследствие ответникът преустановил контактите . Ищецът разбрал , че имотът бил закупен от ответницата , но тя не му заплатила дължимата комисионна . Подал заявление по чл.410 от ГПК , в резултат на което е образувано ч.гр.д.№907/2017г. по описа на ШРС , като съдът е издал Заповед №520/30.03.2017г. На ответника било разпоредено да му заплати сумата 1 550 лева – главница за неизпълнение на комисионно възнаграждение по Договор за покупко-продажба , ведно със законната лихва , считано от 30.03.2017г. , както и 186 лева – деловодни разноски  , но той подал възражение по чл.414 от ГПК , поради което предявява настоящият иск.  Съобразно изложеното моли да бъде постановено решение , по силата на което да бъде признато , че ответницата му дължи 1 550 лева , както и лихва от датата на подаване на заявлението по чл.410 от ГПК , както и да му бъдат присъдени разноските в заповедното и исковото производство .

          В срока по чл .131 от ГПК ответницата депозира отговор в който заявява че , оспорва изцяло предявеният иск и счита същият за изцяло неоснователен.  Ответницата твърди , че преди огледа осъществен от ищеца , имотът е бил посетен от нея с посредничеството на фирма „ Е. М. „ ЕООД . Повторният оглед , осъществен с ищеца бил направен защото тя  не знаела предварително  на какъв адрес се намира .  Ето защо счита , че дължи единствено комисионна на първия посредник , която му е заплатена . Допълнително  посочва , че ищецът не е  било възможно да посредничи реално за сключване на сделката , няма сключен договор с продавача . Моли да му бъдат присъдени разноските .

Съдът въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства прие за установено от фактическа и правна страна следното :  

            Въз основа на подадено от „Бестком“ ООД  , Заявление по чл.410 от ГПК е образувано ч.гр.д.№907/2017г. по описа на ШРС .  Съдът е издал Заповед №520/30.03.2017г. , с която е разпоредил на длъжника П.М.В. да заплати на кредитора сумата 1 550 лева – комисионно възнаграждение по Договор за посредничество за покупка на недвижим имот , ведно със законната лихва , считано от 30.03.2017г. , както и 186 лева - деловодни разноски . В срока по чл.414 от ГПК  от длъжника е  подадено заявление , което обуславя и интереса от предявяване на настоящият иск .

            Между страните не е спорно  и се доказва от представените Посреднически договор-поръчка за покупко-продажба на недвижим имот , Протоколи за оглед че : на 12.07.2016г.  , ответницата е  посетила  ищеца и е сключила с него посочения договор , според който ответникът като възложител възлага , а ищецът като посредник  приема да изпълни посредническа дейност  във връзка с покупка на недвижим имот , представляващ :апартамент , етаж от къща .  Същият ден ответницата била а заведена на оглед на имот , находящ се на адрес : гр. Шумен, ул. ***. На 07.09.2016г. ответницата , по силата на нотариален акт  №***  на Нотариус рег.№*** на НК , с район на действие ШРС , е придобила посоченият имот.

            Ищецът твърди , че т.к. закупуването на имота е станало с негово посредничество , ответникът му дължи уговорената   в т.4.1 от Договора за посредничество  ,  комисионна , която с оглед цената на имота е в размер на 1 550 лева .

            Основното възражение на ответника е , че преди извършването на огледа  със съдействието на ищеца , такъв е бил осъществен  предния ден , на 11.07.2016г.  , чрез друга агенция -  „Е. М. „ ЕООД  , което  възражение съдът намира за релевантно . Това е така  , защото  след  анализ на клаузите на Договора за посредничество сключен между  ищеца и ответника ,  може да се направи извод , че същият не е ексклузивен , т.е. не предоставя изключителни права на изпълнителя  само и единствено той да  посредничи за сключване на сделката  . При това положение действително „предимство „ да  посредничи за сключването и , респ. да получи  възнаграждението принадлежи на  посредника , който първи е съдействал за извършването на оглед на имота .

            В подкрепа на твърденията си , относно посредничеството на  друга  агенция – „ „Е. М.“ ЕООД  , ответникът представя  Договор за посредничество от 11.07.2016г. , сключен между него и „Е. М.“ ЕООД   , регистър на посетените имоти в който фигурира закупеният от ответницата , данъчна фактура №000000017/13.09.2016г. , ПКО и Запис на заповед  . Ищецът оспорва датата на Договор за посредничество от 11.07.2016г. , фактура №17/13.09.2016г. , Квитанция №1/13.09.2016г. , ПКО №1/13.09.2016г. , Договор за посредничество от 23.03.2016г.  и доколкото същите са частни документи  , съдържащи единствено изявленията на  ответницата и  посредника „Е. М.“ ЕООД   , намира приложение правилото на чл.181 , ал.1 от ГПК от ГПК, според което частният документ има достоверна дата за трети лица  деня, в който е заверен, или от деня на смъртта, или от настъпилата физическа невъзможност за подписване на лицето, което е подписало документа, или от деня, в който съдържанието на документа е възпроизведено в официален документ, или от деня, в който настъпи друг факт, установяващ по безсъмнен начин предхождащото го съставяне на документа. Безспорно ищецът е трето лице , защото не участвал  в съставянето на документа ,  черпи  права от  ответника , който е страна по оспорения договор  и антидатирането може да му нанесе вреда .  Тук е мястото да се посочи , че съдът на основание чл.193 , ал.2 от ГПК е открил производство по оспорване на документите , което обаче се явява недопустимо , т.к. липсва интерес , оспорването касае частни документи , които не се ползват с материална доказателствена  сила , не се оспорва тяхната автентичност  , ето защо следва производството по оспорване следва да бъде прекратено .  Тежестта на доказване достоверността на оспорената дата е на ответника ,  за което са събрани гласни доказателства .  В съдебната практика съществува противоречие относно допустимостта на  свидетелски показания в  хипотезата на  чл.181 , ал.1 от ГПК , напр. в Решение №80/17.07.2013г. на ВКС по гр.д.№161/2012г. , IV г.о. на ВКС , категорично е възприето становището , че е недопустимо със свидетелски показания да се установява самата достоверна дата на частния документ . В други  съдебни актове – Решение № 4 от 11.09.2013 г. на ВКС по гр. д. № 454/2011 г., I г. о., ГК се приема , че свидетелски показания са допустими , единствено следва да се спазва ограничението по чл.164 от ГПК. Третото становище , което се възприема и от настоящият съдебен състав ,  застъпено в  Определение №514/11.07.2013г. на ВКС по т.д.№355/2012г. , II г.о. , Определение №316/25.05.2016г. на ВКС по гр.д.№1526/2016г. I г.о.   , както и в правната доктрина  - „Българско гражданско процесуално право „ - Ж.Сталев е , че свидетелските показания се допускат при ограниченията на чл.164 от ГПК , но само за доказване настъпването на друг  факт, установяващ по безсъмнен начин предхождащото го съставяне на документа.   Поради горното съдът е изслушал показанията на допуснатите в полза на ответника свидетели , първият майка на ответницата , вторият страна по оспореният Договор за посредничество , които твърдят , че същият е сключен на посочената в него дата – 11.07.2016г. Отчитайки  относимостта на свидетелските показания , съдът констатира , че те не съдържат информация относно настъпването на факт , който може да докаже предхождащо съставяне на документа . При това положение и с оглед липсата на други доказателства от категорията на посочените в чл.181 , ал.1 от ГПК , съдът намира , че Договорът за посредничество сключен между ответницата и „Е. М.“ ЕООД  няма достоверна дата по отношение на ищеца , поради което коментираното по-горе възражение се явява неоснователно .

Независимо от горното , съдът намира , че искът се явява неоснователен , т.к. по делото не е доказано , че ищецът реално е бил в състояние да изпълни задълженията си по договора . С оглед  разпоредбите на чл.49 – 51 от ТЗ и клаузите на Договора за посредничество сключен между страните , според съда задълженията на ищеца като търговски посредник не се изчерпват единствено с представянето на даден имот за оглед на възложителя, а включват и онези  посреднически действия  (свързване на страните по възнамеряваната сделка и създаването на условия за постигане на съглашения между тях, снабдяване с информация  и др. ) , които са необходими за постигането на целения резултат - покупка на имот. Следователно, за да е изправна страна по договора, не е достатъчно да е извършен оглед на имота със съдействие на посредника, а е необходимо и да е била налице реална възможност за сключване на договора към него момент. Това означава, че посредникът следва да е имал възможност да осъществи останалите действия, които формират съдържанието на дължимата от него престация, а именно да свърже страните по бъдещата сделка.  По делото не е представен договор за посредничество сключен между продавача и ищеца . Вярно е , че договорът не е формален , но за целите на настоящото производство е необходимо да бъде установено , че такъв е налице , както и съществените му уговорки .  

От събраните по делото доказателства не се установява ищецът да е можел да осъществи реално посредническата услуга за постигане на съглашение между продавача и евентуалния купувач. На ищеца имота е предоставен за предлагане от лице различно от собственика – вероятно майката на единия собственик , при неясно какви условия, без да са налице данни дали посредника е имал връзка с продавача било пряко или чрез друго лице, дали е разполагал с необходимите за сделката документи или с възможност да се снабди с тях, както и дали изобщо е можел да свърже страните и да окаже съдействие за сключване на сделката.

От друга страна  Договорът за посредничество сключен между „Е. М.“ ЕООД   и продавача П.М. С. , както беше посочено по-горе е оспорен , само по отношение достоверността на датата . По делото не са събрани доказателства кога действително е сключен , но това не означава , че документът е неистински – неговата автентичност не е оспорена , не са събрани и доказателства , че той не отразява действителната воля на страните , следователно посредникът  „Е. М.“ ЕООД  е разполагал с договорното право да свърже страните по сделката и да финализира целения резултат , което се е осъществило и на практика , сделката е била сключена .

Поради всичко посочено по-горе съдът намира , че искът се явява неоснователен и следва да бъде отхвърлен като такъв.

На основание чл.78 , ал.3 от ГПК , ищецът дължи на ответника деловодни разноски в размер на 432 лева .  

            Води  от горното , съдът 

 

РЕШИ :

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по чл.193 от ГПК , открито по молба на „Бестком“ ООД , ЕИК *** , за оспорване датата на Договор за посредничество от 11.07.2016г. , фактура №17/13.09.2016г. , Квитанция №1/13.09.2016г. , ПКО №1/13.09.2016г. , Договор за посредничество от 23.03.2016г. , поради НЕДОПУСТИМОСТ .

 

ОТХВЪРЛЯ предявеният от „Бестком“ ООД , ЕИК *** , седалище и адрес на управление : гр.Шумен , ул.*** , представлявано от Н. Х. Б.  , съдебен адрес ***  , иск с правно основание чл.422 вр. с чл.51 от ТЗ , за признаване за установено , че П.М.В. , ЕГН ********** , адрес *** , съдебен адрес ***, му дължи сумата 1 550 (хиляда петстотин и петдесет )лева  - представляваща комисионно възнаграждение при  покупка на имот в гр.Шумен , ул.***по Договор за посредничество от  12.07.2016г. ., , за която сума  е издадена Заповед №520/30.03.2017г. , по ч.гр.д.№907/2017г. по описа на ШРС , като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ОСЪЖДА „Бестком“ ООД , ЕИК *** да заплати на П.М.В. , ЕГН **********  , сумата 432  (четиристотин тридесет и два ) лева - деловодни разноски .

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от съобщаването му на страните , пред ШОС .

СЪДИЯ :