Р Е Ш Е Н И Е

818/25.9.2018г.

 

25.09.2018 год.

 

Номер . . . . . . . . . . .                                Година 2018                    Град Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Районен съд – Шумен                                                                    седми  състав

На 20 (двадесети) септември                                                       Година 2018

В публично съдебно заседание, в следния състав:

Председател Теодора Йорданова- Момова

Секретар Елена Пенчева,

Прокурор . . . . . . . . . . . . . . . .,

като разгледа докладваното от съдия Т. Йорданова-Момова

гражданско дело номер 1238 по описа за 2018 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

         Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 422, ал. 1 вр. чл. 124, ал. 1 от ГПК, вр. чл. 45, вр. чл. 43, ал. 2, т. 1 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и чл. 422, ал. 1 вр. чл. 124, ал. 1 от ГПК, вр. чл. 86, ал. 1 от ЗЗД.

            В исковата молба ищецът „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД гр. Шумен, представляван от К.Г.М. твърди, че по партида 503498, водена в дружеството през периода 06.02.2015 до 21.02.2017 г. ответникът Р.Б.А. изразходвал в имота си, находящ се в гр. Шумен, ул. „С“ бл. 16, ап. 43 вода на обща стойност 566,09 лв. На ответника била пратена покана за доброволно плащане на дължимата сума, но последвало частично такова. Поради това, ищецът депозирал пред ШРС заявление за издаване на заповед за изпълнение срещу длъжника и такава била издадена по ч.гр.д.                 № 70/2018 г. по описа на съда. Тъй като заповедта за изпълнение била връчена на длъжника по реда на чл.47, ал.5 от ГПК, на ищеца били дадени указания за предявяване на установителни искове. Моли съда да постанови решение, по силата на което по отношение на ответника да бъде признато за установено, че съществува вземането на ищцовото дружество в размер на 566,09 лв., представляващо неплатена цена на изразходвана през периода от 06.02.2015 до 21.02.2017 г. вода по партида                       № 503498 за имот в гр. Шумен, ул. „С” № 16, ап. 43, ведно със законната лихва върху сумата, считано от подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение – 09.01.2018 г. до окончателното изплащане, както и вземане в размер на 137,78 лв., представляващо общ размер на обезщетение за неплатени парични задължения в общ размер 566,09 лв. – цена на изразходвана вода, за периода от 01.05.2015 г. до 08.01.2018 г., като претендира разноските по заповедното и по исковото производство.

            В съдебно заседание на 20.09.2018 г. пълномощникът на ищеца заявява, че на 12.09.2018 г. Р.А. платил изцяло претендираните суми, представляващи главница и лихви, като останал задължен за направените деловодни разноски по заповедното и по исковото производство. Моли, ответникът да бъде осъден да заплати на ищцовото дружество тези разноски.

            В срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК ответникът не подава отговор на исковата молба. 

            От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност се установи от фактическа страна следното:

            В приложената по делото „Справка-извлечение за дължимите суми за консумирана вода към 08.01.2018 г. от Р.Б.А.”, съставена от „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД гр. Шумен е отразено, че към посочената дата, по партида за адрес гр. Шумен, ул. „С“ бл. 16, ап. 43, считано от 06.02.2015 г., последният е изразходвал вода и не е платил цената на услугата за предоставянето ѝ на обща стойност 566,09 лв. От представената покана за доброволно плащане изх.                                 №1310/01.09.2017 г. се установява, че ищцовото дружество поканило ответника да плати доброволно дължимите от него суми. По делото са приложени карнети, отразяващи показанията на водомера за изразходваното количество вода по процесната партида, както и издадените от ищеца фактури за цената ѝ. Представено е копие на Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на от потребителите от ВиК оператор                     „В и К – Шумен” ООД гр. Шумен, утвърдени от ДКЕВР с Решение № ОУ-09/11.08.2014 г.

            Съгласно заключението по извършената по делото съдебно-счетоводна експертиза, за периода 06.02.2015 г. – 21.02.2017 г., незаплатените суми за потребена вода по партида № 503498 възлиза общо на 566,09 лв., а на мораторната лихва – на 137,84 лева.

            От приложеното ч.гр.д. № 70/2018 по описа на ШРС се установява, че ищецът „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД гр. Шумен подал на 09.01.2018 г. по реда на чл. 410 от ГПК заявление, по което била издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 46/11.01.2018 г. за суми, идентични с тези – предмет на предявените в настоящото исково производство искове, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на заявлението до окончателното изплащане и за разноски в общ размер 26,00 лв.

            При така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

            По допустимостта на исковете:

            Исковете са предявени от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД гр. Шумен по реда и в срока по чл. 415, ал. 1 от ГПК, на основание чл. 422, ал. 1 от ГПК, след издаване по негово заявление в качеството му на кредитор срещу ответника Р.А. в качеството му на длъжник, на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 46/11.01.2018 г. по ч.гр.д. № 70/2018 г. на ШРС, и след връчване на заповедта на длъжника по реда на чл. 47, ал. 5 от ГПК. Налице е идентичност на страните по заповедното и по настоящото исково производство. Претендира се установяване на вземания, съответни на част от задълженията, посочени в заповедта за изпълнение. Ето защо, настоящият състав, предвид единството на настоящото и заповедното производство, приема, че исковете са допустими.

            По основателността на исковете:

            Съдът е сезиран с положителни установителни искове за признаване за установено, че съществуват вземания в полза на ищеца срещу ответника за следните парични суми: 566,09 лв., представляваща неплатена цена на изразходвана през периода от 06.02.2015 до 21.02.2017 г. вода по партида № 503498 за имот в гр. Шумен, ул. „С”           № 16, ап. 43, ведно със законната лихва върху сумата, считано от подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение – 09.01.2018 г. до окончателното изплащане, както и вземане в размер на 137,78 лв., представляваща общ размер на обезщетение за неплатени парични задължения в общ размер 566,09 лв. – цена на изразходвана вода, за периода от 01.05.2015 г. до 08.01.2018 г.

            Предявяването на иск по реда на чл. 415, ал. 1 от ГПК и на основание чл. 422,               ал. 1 от ГПК във връзка с издаването на заповед за изпълнение на парично задължение очертава пределите на предмета на настоящото дело, а именно – съществуването на посочените в исковата молба вземания по заповедта за изпълнение. Доказателствената тежест, на осн. чл. 154, ал. 1 от ГПК, е върху ищеца. В тази насока, доказателствените средства на ищеца са материалите по приложеното заповедно производство по ч.гр.д.           № 70/2018 г. на ШРС, общите условия, при които е сключен договорът за продажба на вода и горепосочените фактури.

            Ищецът, чрез пълномощника си по делото прави признание на обстоятелството, че в хода на производството ответникът платил претендираните суми – предмета на настоящото производство.

            Ето защо, съобразявайки настъпилите факти след предявяване на исковете, намира, че депозираните искове следва да бъдат отхвърлени като неоснователни, поради извършено от ответника погасяване на задълженията му чрез плащане.

            При направеното искане от ищеца, вкл. с прилагане на списък по чл. 80 от ГПК, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените разноски по настоящото исково производство в размер на 255,00 лв. и по заповедното производство в размер на 26,00 лева.

            Водим от горното, съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

         ОТХВЪРЛЯ предявения от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ШУМЕН” ООД с ЕИК ***, със седалище гр. Шумен, адрес на управление гр. Шумен, пл. „В“ № 1, представлявано от К.Г.М. против Р.Б.А. с ЕГН **********,***, иск с правно основание чл. 422, ал. 1 вр. чл. 124, ал. 1 от ГПК, вр. чл. 45, вр. чл. 43, ал. 2, т. 1 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. УРПППВКС, за признаване за установено съществуването на вземането за парична сума в размер на 566,09 лв. (петстотин шестдесет и шест лева и 09 ст.), ведно със законната лихва върху сумата, считано от 09.01.2018 г. до окончателното плащане, представляваща цена на изразходвана през периода от 06.02.2015 до 21.02.2017 г. вода по партида № 503498 за имот в гр. Шумен, ул. „С” № 16, ап. 43, за което вземане е издадена заповед № 46/11.01.2018 г. по ч.гр.д.  № 70/2018 г. по описа на Районен съд – Шумен, КАТО  НЕОСНОВАТЕЛЕН.

            ОТХВЪРЛЯ предявения от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ШУМЕН” ООД гр. Шумен против Р.Б.А. с ЕГН ********** иск с правно основание    чл. 422, ал. 1 вр. чл. 124, ал. 1 от ГПК, вр. чл. 86, ал. 1 от ЗЗД за признаване за установено съществуването на вземането за парична сума в размер на 137,78 лв. (сто тридесет и седем лева и 78 ст.), представляваща общ размер на обезщетение за неплатени парични задължения в общ размер 566,09 лв. – цена на изразходвана вода, за периода от 01.05.2015 г. до 08.01.2018 г., за което вземане е издадена заповед № 46/11.01.2018 г. по ч.гр.д. № 70/2018 г. по описа на Районен съд – Шумен, КАТО  НЕОСНОВАТЕЛЕН.

            ОСЪЖДА Р.Б.А. да заплати на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД гр. Шумен, направените в настоящото исково производство деловодни разноски в размер на 255,00 лв.

            ОСЪЖДА Р.Б.А. да заплати на „Водоснабдяване и канализация – Шумен” ООД гр. Шумен направените деловодни разноски по ч.гр.д. № 70/2018 г. на ШРС в размер на 26,00 лв.

            Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Шуменски окръжен съд. 

 

                                                                                              Районен съдия: