Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

 

                                                       769/17.8.2018г.

 

Шуменският районен съд, в публичното заседание, на четиринадесети август през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:  Людмила Григорова  

при секретаря А. П., като разгледа докладваното от районния съдия гр. д. №1610 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

                   Предявени са субективно съединени осъдителни искове, с правно основание чл.150, вр. с чл.143, ал.2 от СК.

                   В исковата си молба до съда Р.Р.М., ЕГН ********** и И.Р.М., ЕГН **********, и двамата действащи със знанието и съгласието на своята майка и законен представител В.И.В., ЕГН **********, и тримата с постоянен адрес: ***, излагат, че ответникът Р.Д.М.,  ЕГН **********,*** и с адрес за призоваване в село Васил Друмев, община Шумен, област Шумен, ул. “***, е баща на двамата ищци. С Решение №60/16.03.2011 г., постановено по гр.д.№3601/2010 г. по описа на РС Шумен бил изменен размера на първоначално определената за двете деца издръжка, като ответникът е осъден да заплаща на детето Р. месечна издръжка в размер на 80.00 лева, а за детето И.- месечна издръжка в размер на 60.00 лева, считано от 24.09.2010 г. до настъпване на законните причини за изменение или прекратяване правото на издръжка, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска, с падеж- първо число на съответния месец. От тогава бил изминал период от време, през който били настъпили значителни промени на обстоятелствата, при които била определена издръжката. Децата били израснали, като в този смисъл се били увеличили личните и ежедневните им разходи и определената издръжка се явявала недостатъчна. Променил се и размерът на минималната издръжка за страната. По отношение на по- малкото дете И. била настъпила промяна, предвид интересите на детето. Същото от няколко години тренира във ФК „В.“- гр. Шумен, което било свързано с увеличение разходите за издръжката му, тъй като било необходимо да се закупуват допълнително дрехи, обувки и т.н. Бащата не се интересувал от децата си, като не подпомагал по някакъв начин майката при отглеждането и възпитанието им. Предвид изложеното моли съда да постанови решение, по силата, на което да се измени, на осн. чл.150 от СК, размерът на издръжката определен с Решение № 60/16.03.2011 г., постановено по гр.д. № 3601/2010 г. по описа на ШРС, като издръжката за детето Р.Р.М. се увеличи на сума от 160 /сто и шестдесет/ лева, а за детето И.Р.М. - се увеличи на сума от 180 /сто и осемдесет/ лева, платими чрез пощенски запис, до 15 - /петнадесето/ число на текущия месец, считано от датата на завеждане на исковата молба - 01.06.2018 г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, от датата на изискуемостта на всяко вземане до окончателното му изплащане, до настъпване на законовите основания за изменение или прекратяване на така присъдената издръжка. 

            В срока за отговор на исковата молба, ответникът, редовно уведомен, не представя писмен отговор по молбата. Не се явява и в съдебно заседание, нито изпраща представител, за да изрази становище по претенциите.  

           След като се запозна със събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното:

           Не се спори между страните, а се установява и от приложените по делото писмени доказателства /заверени преписи от 2 бр. удостоверения за раждане, издадени от Община Шумен, Решение № 60/16.03.2011 г., постановено по гр.д. № 3601/2010 г. по описа на ШРС/, че ответникът Р.Д.М.,  ЕГН ********** е баща на ненавършилите пълнолетие Р.Р.М., ЕГН ********** и И.Р.М., ЕГН **********. Не се спори между страните, че непосредствените грижи по отглеждането и възпитанието на децата се поемат от майката. От Решение № 60/16.03.2011 г., постановено по гр.д. № 3601/2010 г. по описа на ШРС, става ясно, че съдът е изменил размера на присъдената с Решение №542/29.06.2007 г., постановено по гр.д.№2742/2006 г. по описа на ШРС издръжка, като е постановено ответникът да заплаща на детето Р. месечна издръжка в размер на 80.00 лева, а за детето И.- месечна издръжка в размер на 60.00 лева, считано от 24.09.2010 г. до настъпване на законните причини за изменение или прекратяване правото на издръжка, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска, с падеж- първо число на съответния месец. От посочената дата до приключване на устните състезания в настоящото производство е изтекъл период, повече от седем години, близо осем, през който децата безспорно са израснали, а с това са се увеличили и ежедневните им разходи за храна, облекло, развлечения и други. От друга страна, общоизвестни факти са настъпилите икономически промени в страната след 2010 г. във връзка с нарасналите цени на стоките и услугите. Имайки предвид изложеното, съдът заключава, че са настъпили трайни съществени изменения на обстоятелствата, при които са била определени дължимите месечни издръжки, което от своя страна е предпоставка за увеличението им. Съдът се съобрази и с предвидения минимален размер на издръжка, визиран в разпоредбата на чл.142, ал.2 от СК /една четвърт от размера на минималната работна заплата за страната, т.е. 127.50 лв./.

        Що се касае до конкретния размер на издръжката, съобрази следното: Няма спор, че майката на децата работи и реализира трудови доходи в страната. Видно от представения по делото частно заверен препис от Допълнително споразумение №94/01.01.2018 г. към трудов договор №7/04.09.2014 г., се установи, че основното месечно възнаграждение на майката на децата е в размер на 510.00 лева, като е предвидено и допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 0,6 върху основното трудово възнаграждение. От представеното по делото уверение от 30.05.2018 г., издадено от ШУ „Е. К.П.“, се установи, че майката е записана през 2017-2018 учебна година в летен семестър за втори курс, задочно обучение, по специалност „Социални дейности“. Няма спор, че децата са ученици, съответно Р. предстои да е в 10 клас за новата учебна година, а И.- в девети. Последното обстоятелство се установява и от събраните писмени доказателства. От събраните по делото както писмени, така и гласни доказателства, се установи, че И. е футболист във ФК „В.“- гр. Шумен, като заплаща членски внос в размер на 30.00 лева и посещава всички футболни мероприятия- тренировки, мачове, тренировъчни лагери и др. По делото е представено и писмо от футболния клуб, с което се уведомяват родителите за провеждането на международен футболен турнир за децата, трениращи в клуба, който ще се проведе в Гърция, с цена за участие 110.00 евро за три нощувки и 140.00 евро- за четири нощувки. Не се ангажираха доказателства за получаваните от ответника доходи, но с оглед трудоспособната му възраст и липсата на доказателства, установяващи невъзможността му да полага пълноценно труд, съдът заключава, че той е в състояние да реализира месечен доход в размер на минималната работна заплата за страната. Имайки предвид изложеното, а от друга страна- отчитайки нуждите на децата, обусловени от възрастта и обучението им, и материалните възможности на техните родители, намира, че от 01.06.2018 г. следва да бъде определена издръжка за двете деца, както следва: за Р. общо в размер на 260.00 лв., от която бащата да заплаща по 160.00 лв., месечно, а майката, полагаща и непосредствените грижи по отглеждането и възпитанието му, разликата от 100.00 лв.; за детето И.- общо в размер на 290.00 лева, от която бащата да заплаща по 180.00 лв., месечно, а майката, полагаща и непосредствените грижи по отглеждането и възпитанието му, разликата от 110.00 лв.

 Посочените издръжки се дължат, ведно с лихви за забава върху всяка просрочена вноска, с падеж до петнадесето число на месеца, за който се отнася.

           На основание чл.78, ал.6, вр. с чл. 83, ал.1, т. 2 от ГПК, вр. с Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, ответникът дължи по сметка на Шуменски районен съд сумата от 288.00 лева, представляваща държавна такса върху присъдения увеличен размер на издръжките.              

                           Водим от горното, съдът                                

 

                                        Р           Е           Ш           И  :

 

            ИЗМЕНЯ размера на присъдените с Решение № 60/16.03.2011 г., постановено по гр.д. № 3601/2010 г. по описа на ШРС, ИЗДРЪЖКИ, дължими от Р.Д.М., ЕГН **********,*** и с адрес за призоваване: ***, в полза на децата му Р.Р.М., ЕГН ********** и И.Р.М., ЕГН **********, и двамата действащи със знанието и съгласието на своята майка и законен представител В.И.В., ЕГН **********, и тримата с постоянен адрес: ***, КАТО ГИ УВЕЛИЧАВА, както следва: за Р.Р.М., ЕГН **********-  на 160.00 лева /сто и шестдесет лева/, а за И.Р.М., ЕГН **********- 180.00 лева /сто и осемдесет лева/, месечно, считано от 01.06.2018 г. до настъпване на законни предпоставки за изменение или прекратяване правото на издръжка, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска, с падеж – до петнадесето число на месеца, за който се дължи.         

                На основание чл.242, ал.1 от ГПК, решението в частта за присъдените издръжки, подлежи на предварително изпълнение.

      ОСЪЖДА Р.Д.М., ЕГН **********,*** и с адрес за призоваване:***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на  Шуменски районен съд сумата от 288.00 лева /двеста осемдесет и осем лева/, представляваща държавна такса върху присъдения увеличен размер на издръжките.

       Решението подлежи на обжалване пред Шуменски окръжен съд в двуседмичен срок, считано от деня на обявяването му- 22.08.2018 г.  

 

                                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: