Р Е Ш Е Н И Е

 

828/27.9.2018г.                      Гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА  

Шуменският районен съд, осми състав

На двадесет и пети септември през две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:  

                                                                                        Председател: Валентина Тонева

Секретар: Т.Т.

Прокурор:

Като разгледа докладваното от районния съдия

ГД №1926 по описа на ШРС за 2018 год.,

За да се произнесе взе предвид следното:            

Производството е образувано на основание чл.330 от ГПК, във вр. с чл.50 от Семейния кодекс.

Производството е образувано по искова молба, с правно основание чл. 50 СК, предявена от Ф.Р.Д., ЕГН **********, адрес: *** и А.С.Д., ЕГН **********, адрес: ***, за прекратяване на сключения между тях граждански брак, поради развод по взаимно съгласие.

Съпрузите основават искането си на твърдения за постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака. Твърдят, че от брака си нямат деца и са постигнали споразумение по смисъла на чл. 51 от СК, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите, фамилното име и имуществените отношения, представено в писмен вид към молбата.

Заявяват, че първоначалната такса и разноските за окончателната държавна такса ще бъдат поети поравно от молителите.

В хода на проведеното по делото съдебно заседание, молителите поддържат молбата си за развод по взаимно съгласие, както и постигнатото помежду им споразумение.

Съдът, след като взе предвид представените по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съобрази становищата на страните и нормативните актове, регламентиращи процесните отношения, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Молителите са съпрузи на основание сключения граждански брак на ***г., за което е съставен Акт за граждански брак №***, от длъжностното лице по гражданско състояние при с. Я., Община В., обл. Шумен.

Съдът, след като взе предвид, че двамата молители поддържат молбата за развод по взаимно съгласие, счита, че решението им за това е сериозно, взаимно и непоколебимо и не желаят съдът да издирва мотивите за прекратяване на брака. Като прецени, че споразумението между страните удовлетворява съдържателните изисквания на чл. 51 от СК: изчерпателно е, не противоречи на закона и на морала, намира, че същото следва да бъде утвърдено, а разводът между двамата съпрузи- да бъде допуснат на основание чл. 50 от СК.

На основание чл. 6, т. 2 от Тарифата за ДТ по ГПК, по делото следва да бъде определена държавна такса при решаване на делото в размер на 40,00 лв., като съдът констатира, че първоначалната държавна такса от 25лв. е заплатена от молителката и съобрази изявлението в съдебно заседание относно поемане на остатъка на сумата до окончателно определения от съда размер за разноските от молителя, поради което следва да възложи на молителя да заплати държавна такса в размер на 15лв., на основание чл. 6, т.2 от Тарифата за ДТ по ГПК.

Предвид изложеното, Шуменски районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Ф.Р.Д., ЕГН **********, адрес: *** и А.С.Д., ЕГН **********, адрес: ***, сключен на ***г., за което е съставен Акт за граждански брак №***, от длъжностното лице по гражданско състояние при с. Я., Община В., обл. Шумен, по взаимно съгласие, на основание чл. 50 от СК.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, в следния смисъл:

Семейното жилище, находящо се в с.В., обл. Шумен, ул. „Я.“ № ** - собственост на трети лица, се предоставя за ползване на А.С.Д., ЕГН **********. Същото е напуснато от Ф.Р.Д., ЕГН **********.

След прекратяването на брака, никой от молителите не дължи издръжка на бившия си съпруг.

Молителите декларират, че нямат имоти и движими вещи или парични влогове, придобити по време на брака, които да са СИО и да са предмет на спорове и делба.

След прекратяване на брака, молителката си възстановява предбрачното име Р.

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавната такса по делото в размер на 40,00лв. /четиридесет/ лева.

ОСЪЖДА А.С.Д., ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на РС- Шумен, държавна такса в размер на 15,00лв. /петнадесет/ лева, на основание чл. 6, т. 2 от Тарифа за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК.

Решението, на основание чл. 330, ал. 5 от ГПК, не подлежи на обжалване.

Препис от настоящото решение да се връчи на молителите, заедно със съобщението за постановяването му.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: