Р Е Ш Е Н И Е

 

834/28.9.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА  

Шуменският районен съд, осми състав

На двадесет и пети септември през две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:  

Председател: Валентина Тонева

Секретар:Т.Т.  

Прокурор:

Като разгледа докладваното от районния съдия

ГД №1976 по описа на ШРС за 2018 год.,

за да се произнесе, взе предвид следното:           

Производството е образувано на основание чл.330 от ГПК, във вр. с чл.50 от Семейния кодекс.         

Постъпила е искова молба от Б.Н.И. ЕГН **********, пост. адрес: ***, чрез адв. Л.П. и адв. П.П. при ШАК, срещу Е.Я.И., ЕГН **********, адрес: ***.

В срока по чл. 131 от ГПК, страните са подали молба с искане делото да прЕ.в производството за развод по взаимно съгласие, като прилагат споразумение, уреждащо личните и имуществените отношения между съпрузите по смисъла на чл. 51 от СК. Молят съда да постанови решение, с което да прекрати сключения между тях брак по взаимно съгласие и да утвърди постигнатото споразумение.

            Молителят Б.Н.И., ЕГН **********, в съдебно заседание се явява лично и с упълномощени представители - адв.П. и адв. П. от ШАК, като поддържа молбата си за прекратяване на брака и изложеното споразумение.

            Молителката Е.Я.И., ЕГН **********, в съдебно заседание също се явява лично и адв. А., като също поддържа молбата за прекратяване на брака и изложеното в нея споразумение по чл.51 от СК. Моли съда да прекрати брака и да одобри споразумението.

ШРС, след като взе предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

Молителите Б.Н.И., ЕГН ********** и Е.Я.И., ЕГН **********, били законни съпрузи, като гражданският брак между тях бил сключен на ***г в гр.В., бил издаден Акт за граждански брак ***/*** год.от община В..

От брака си имат непълнолетна дъщеря М. Б. Н., с ЕГН**********, родена на ***г. и син С. Б. Н., който е пълнолетен. В молба, депозирана на ***г., молителите заявяват, че са постигнали непоколебимо взаимно съгласие да прекратят брака си. Родителските права относно непълнолетното дете, страните са се споразумели да се предоставят на майката, местоживеенето на детето да бъде при нея, посочен е и режим на лични контакти на бащата, както и размер на дължима месечна издръжка от бащата в размер на 150 лв. Двамата нямат претенции един спрямо друг за изплащане на издръжка.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото доказателства .

При така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

От материалите по делото и от изявленията на страните, направени както в исковата молба, а така също и в съдебно заседание, се установява по безспорен начин, че двамата са постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие да прекратят брака си с развод. Постигнали са споразумение, в което уреждат всички лични и имуществени отношения помежду си, а именно: относно местоживеенето на детето, относно упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на детето, както и относно семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име. В този смисъл съдът намира, че постигнатото между тях споразумение, уреждащо последиците от прекратяване на брака, ведно с направените в съдебно заседание уточнения, е пълно, не противоречи на закона и добрите нрави и следва да бъде утвърдено от съда.

Поради изложеното, съдът намира, че молбата на Б.Н.И., ЕГН ********** и Е.Я.И., ЕГН **********, се явява основателна и следва да бъде уважена, като съдът следва да допусне прекратяване на брака между страните с развод по взаимно съгласие и да утвърди депозираното от тях споразумение по чл.51 от СК.

На основание разпоредбата на чл.329, ал.1 от ГПК, съдът, с решението си, следва да определи окончателен размер на дължимата държавна такса. Съдът намира, че окончателния размер на дължимата държавна такса в настоящия случай следва да бъде в размер на 40 лева. Констатира, че сумата от 25 лв. е заплатена от молителя, при завеждането на исковата молба. С оглед заявеното в съдебно заседание становище от молителката, останалата сума от 15 лв. ще се поеме от Е.Я.И.. 

Молителят Б.Н.И., ЕГН **********, дължи държавна такса върху присъдения размер на издръжката по отношение на дето, в размер на 108 лева, както и 5 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

Водим от горното, на основание чл.330, ал.3 от ГПК, във вр. с чл.51, ал.1 и ал.2 от СК, във вр. с чл.50 от СК, съдът

 

РЕШИ:

  

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Б.Н.И. ЕГН **********, постоянен адрес: *** и Е.Я.И., ЕГН **********, адрес: ***, за който е издаден Акт за граждански брак ***/***год.от Община В., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между Б.Н.И., ЕГН ********** и Е.Я.И., ЕГН ********** споразумение, в следния смисъл:

І. Местоживеенето на детето М. Б. Н., с ЕГН********** за в бъдеще ще бъде при майката Е.Я.И., ЕГН **********, на адрес: ***.

ІІ. Родителските права върху роденото от брака дете - М. Б. Н., с ЕГН**********, се предоставят на майката Е.Я.И., ЕГН **********.

III. Бащата Б.Н.И., ЕГН **********, ще има право на лични контакти с детето М. Б. Н., с ЕГН**********, както следва: всяка първа и трета неделя от месеца, без преспиване, от 8,00ч. до 20,00часа на същия ден, както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск.

ІV. Бащата Б.Н.И., ЕГН **********, ще заплаща за детето М. Б. Н., с ЕГН**********, месечна издръжка в размер на 150 /сто и петдесет / лева месечно, платими до 5-то число на всеки месец, считано от датата на влизане в сила на решението до настъпване на причини, изменящи или прекратяващи правото на издръжка, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

V. 

1.Семейното жилище, находящо се на адрес: с.М., общ. В., обл. Шумен, ул.В. ***, се предоставя за ползване на Е.Я.И., ЕГН **********.

2.Семейното жилище, находящо се на адрес: гр. Шумен, ул.“В. В.“ ***, вх.*, ет. *, ап. **, се предоставя за ползване Б.Н.И., ЕГН **********.

VI. След прекратяване на брака, молителката Е.Я.И., ЕГН **********, запазва брачното си фамилно име И..

I. Молителите нямат претенции за изплащане на издръжка помежду си

VІІI. Молителите декларират, че придобитите по време на брака в режим СИО движими вещи и недвижими имоти, остават в режим на обикновена съсобственост.

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавната такса по делото в размер на 40 /четиридесет/ лева.

ОСЪЖДА Емине Я.И., ЕГН **********, да заплати по сметка на ШРС сумата от 15 лева /петнадесет/ лева, на основание чл. 6, т. 2 от Тарифа за държавните такси, събирани от съдилищата по ГПК.

ОСЪЖДА Б.Н.И., ЕГН **********, да заплати по сметка на ШРС, сумата от 108,00лв. /сто и осем/лева, представляваща държавна такса върху присъдения размер на издръжката, както и 5лв./пет/ лева държавна такса, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.  

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                          

РАЙОНЕН СЪДИЯ: