О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

333/6.2.2018г.

Шуменският районен съд, петнадесети състав

На шести февруари две хиляди и осемнадесета година

В закрито заседание  в следния състав:           

       Председател: Пл. Недялкова

Като разгледа докладваното от съдията-докладчик

ГД  №1496 по описа за 2012 год.

За да се произнесе взе предвид следното:

Производството по настоящото дело е образувано по искова молба от А.В.В., ЕГН **********,*** срещу Б.И.К., ЕГН **********,***.2011 год.  ищецът А.В.В.  е депозирал писмена молба, в  която заявява, че на основание чл.233 от ГПК се отказва от предявения спрямо ответницата иск и моли делото да бъде прекратено. На 05.02.2018г. е депозирана молба и от адв. Р.М. в качеството й на пълномощник на  ответника Б.И.К., в която заявява, че във връзка с депозираната молба за отказ от иска от страна на ищеца няма да претендират разноски по делото. Съдът като съобрази депозираната от ищеца молба и обстоятелството, че отказ от иска може да бъде направен от ищеца във всяко положение на делото, както и че не се изисква съгласие от страна на ответницата, намира, че в настоящия случай са налице условията производството по делото да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

 

                                                       ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по ГД №1496/2012 год. по описа на ШРС.

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаване на страните пред ШОС.

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: