О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

1466/30.5.2018г. , гр.Шумен

 

Шуменският районен съд, в закрито заседание на тридесети май през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                        Районен съдия: Б. Бойн  

като разгледа докладваното от съдията гр.дело №1342 по описа за 2018 година на ШРС, за да се произнесе, съобрази следното:

Съдът констатира, че исковата молба, наименована “Жалба” по настоящото гражданско дело е депозирана от Т.И.И. срещу нейния син. В обстоятелствената й част подробно е описана родствената връзка между страните, твърдения психически и физически тормоз спрямо ищеца конкретизиран само като „изнудване, безотговорност, употреба на алкохол, не работи, пускане на силна музика“. Към молбата е приложена изискуемата декларация по чл.9 ал.3 от ЗЗДН, но тя и молбата не съдържа никакви данни за осъществен акт на домашна насилие като време, място и описание, поради което съдът намира, че е налице нередовност, която е приравнена на липса на декларация.

Ищецът е редовно уведомена за констатираната нередовност, но в указания срок не депозира декларация и конкретизирана молба и не се сочат искане мерки на защита. Ето защо и на основание чл.129 ал.3 от ГПК съдът счита, че производството по делото следва да бъде прекратено, а исковата молба, ведно с приложенията и да бъде върната.

Водим от горното, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:  

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№1342/2018г. по описа на ШРС.

ВРЪЩА на ищеца исковата молба, по гр.д.№1342/2018г. по описа на ШРС, като копие от нея бъде приложено по делото.  

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Шуменски окръжен съд в 1-седмичен срок от уведомяването.  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: