ЗАДЪЛЖАВА  И.Т.К. , ЕГН: **********, адрес *** да се въздържа   от упражняване на домашно насилие спрямо Н.Т.С. , ЕГН ********** , адрес ***.

          ЗАБРАНЯВА на И.Т.К. , ЕГН: ********** , адрес *** да се приближават до Н.Т.С. , ЕГН ********** ,  жилището което обитава ,  находящо се на адрес : гр.Ш* , местоработата и и местата за социални контакти , на разстояние по-малко от 15  метра, за срок от 18 (осемнадесет) месеца .

На основание  чл.5 ал. 4 от ЗЗДН  НАЛАГА на извършителя на И.Т.К. , ЕГН: ********** , адрес ***  “ГЛОБА” в минимален размер, а  именно 200 (двеста ) лв.  

На основание чл. 11 ал. 2 от ЗЗДН ОСЪЖДА  И.Т.К. , ЕГН: ********** , адрес ***  да заплати в полза на бюджета на СВ, по сметка на ШРС, държавна такса в размер на  25 лв. (двадесет и пет лева)

ПРЕДУПРЕЖДАВА  И.Т.К. , ЕГН: **********че при неизпълнение  на заповедта ще бъде задържан от органите на ОД МВР съобразно чл. 21 ал. 3 от ЗЗДН и ще бъде сезирана съответната прокуратура.

На осн. чл.15 ал. 2 от ЗЗДН да се издаде заповед за защита, като  нея бъдат указани последствията от неизпълнение на заповедта.

Препис от заповедта да се изпрати на ОД МВР Шумен за контрол на изпълнението, съгласно чл. 21 ал. 1 от ЗЗДН.

Решението подлежи на обжалване в седмодневен срок, считано от връчването му по реда на чл.17 от ЗЗДН, пред ШОС .

Подадената жалба не спира изпълнението на издадената заповед.