Р Е Ш Е Н И Е  

                                                                      62/9.2.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, четиринадесети състав

На двадесет и четвърти януари две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:  

                                                                                             Председател: Кр. Кръстев  

Секретар: Ф. А.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 1408 по описа на ШРС за 2017 год.,

За да се произнесе взе предвид следното:  

            Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

            Обжалвано е наказателно постановление № 92/2017 год. на  Началник на Митница Варна,  с което на основание чл.118  и чл.95 ал.1 от ЗАДС  на жалбоподателя „Ивекс“ ЕООД  ЕИК:********* със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. „С.“ № *** ет.*, ап.* представлявано от С.Г.Г. е наложена „имуществена санкция“ в размер на 3000 лв. /три хиляди лева /. Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени изцяло наказателното постановление, като неоснователно и незаконосъобразно, като излага подробно доводите си за това в жалбата. В съдебно заседание  се представлява от  процесуален представител, който поддържа жалбата на посочените в нея основания, като излага и допълнителни мотиви.

            Процесуалният представител на Митница Варна - административно-наказващ орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл.61, ал.1 от ЗАНН оспорва жалбата, като в съдебно заседание пледира в тази насока.

            Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество жалбата е   основателна, поради следните съображения:

ШРС, след като взе  предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното: С писмо вх. № 32-81469/24.03.2017г. в Митница Варна било получено постановление на Районна прокуратура гр. Шумен от 16.01.2017г. за прекратяване на наказателно производство по досъдебно производство № 19/2015г. по описа на ОДМВР гр. Шумен. С полученото постановление митница Варна се известявала за наличието на основания за реализиране на административно - наказателна отговорност, за извършено нарушение по чл. 95 ал.1 във вр. с чл. 118 от ЗАДС /закон за акцизите и данъчните складове/ относно пълнене на втечнен газ в бутилка, различна от бутилките за газови уредби, на бензино и газ станция  - с. Върбак обл. Шумен, собственост на „Ивекс“ ЕООД гр. Шумен. В изпълнение на служебните си задължения по проверка на сигнала, АНО изготвил писмо рег. № 32-123759/09.05.2017г. до Управителя на „Ивекс“ ЕООД с което писмо се изисквало от страна на жалбоподателя да отговори на следните въпроси:

- извършено ли е пълнене с втечнен нефтен газ – (LPG) на бутилки за битови цели на бензино и газ станция намираща се на разклона за с. Тимарево, обл. Шумен, собственост на фирмата в периода месец февруари 2015г.

- кои служители са били на работа на бензиностанцията от 20.00 часа на 15.02.2015г. до 20.00ч. на 16.02.2015г. В тази връзка да се посочат трите имена на служителите, адреси за призоваване и тел. номера.

- колко обекта – бензино и газ станции е управлявала фирмата през месец февруари 2015г. и къде се намират те.

Писмото било получена на 10.05.2017г. от упълномощено лице. На 12.05.2017г. в митническо бюро гр. Шумен било получено писмо от дружеството жалбоподател вх. № 32-128148/12.05.2017г. с отговори на поставените въпроси, като отговора на първия въпрос бил, че на посочената бензиностанция и газ станция не е извършвано пълнене на втечнен газ на бутилки за битови цели в посочения в писмото период. На втория въпрос отговора е, че служителката М. Р.Х. е работила на посочената дата и смяна. Отговора на третия въпрос бил, газова колонка има само на обект разклон за с. Тимарево. Другите два обекта стопанисвани от дружеството жалбоподател разполагали само с бензиноколонки. Писмото било придружено от пълномощно за търговски пълномощник на името на И.Г.И., Заповед № 22/01.01.2015г. в т.4 от която изрично се забранява пълненето на бутилки за газ пропан-бутан на АГСС и списък на лицата запознати с тази заповед в, като в списъка е посочено името на М.Р.Х., заповед № 16/22.06.2015г. и писмени обяснения от М.Р.Х. снети на 12.05.2017г. от държавен митнически инспектор В.П.. В тези писмени обяснения Х. отрича в посочения ден да е зареждала туристически бутилка в обекта на който работи а именно бензино газ станция на разклона за с. Тимарево.

 На база изпратените материали от ШРП и извършената проверка от страна на митницата било издадено и атакуваното наказателно постановление № 92/2017г. на  Началника на Митница Варна, с което на жалбоподателя било наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3000 лв. /три хиляди лева /, за това,  че на 16.02.2015г. в станция за зареждане на моторни превозни средства, находяща се на разклона за с. Тимарево обл. Шумен, стопанисвана от дружеството жалбоподател е била пълнена пет литрова бутилка за втечнен нефтен газ (LPG), различна от бутилките за газови уредби на автомобили с което е осъществено нарушение на чл. 95 ал.1 от ЗАДС.

Така установената от АНО фактическа обстановка обаче не се потвърждава от събраните и приобщени от съда гласни и писмени доказателства. Никой от разпитаните свидетели М.Р.Х., С.С.И., Е.О.Х., Е.О.Х., М.Р.Х. и И.Г.И. не казва да е видял процесната газова бутилка да е заредена на процесната бензино газ станция. Свидетелят М.Х. сочи, че бутилката е оставена на бензино газ станцията и после е взета от там но, при оставянето и не знае дали е била пълна или празна. Свидетеля С.И. сочи, че газовата бутилка била оставена от И. и трябва да минат да я вземат на връщане. Свидетеля Е.Х. сочи, че с брат му Е. и И. са минали през бензиностанцията и той е седял в колата, като И. е донесъл една газова бутилка, но не казва да е видял това да се прави по време на престоя им. Свидетеля Е.Х. заявява, че са спирали на газстанцията и И. е донесъл една газова бутилка, а той си е купил цигари и това е продължило неповече от пет минути, но не казва, че газовата бутилка е заредена по време на престоя им. Свидетелката М.Х. категорично заявява, че по време на нейната смяна не е зареждала газова бутилка, а пък  и не съществува техническа възможност това да се направи тъй като за целта трябват специални приспособления, а такива на обекта липсват. Продажбите от обекта се отчитат от фискално устройство и би следвало да е отразена продажбата на такова малко количество газ ако е продадено. Свидетеля И. И. заявява, че веднага след инцидента е потърсен от органите на реда, като е съдействал напълно, като е предоставил записите от видеокамерите на бензиностанцията. Заявява също така, че обекта е свързан с НАП и при продажба на газ или горива това се отчита във фискалната памет на апарата. От страна на полицията са проверили фискалната памет и не са намерили в проверявания отрязък от време продажба на такова минимално количество газ колкото събира процесната газова бутилка. От прегледа на видеозаписа не е установено, през процесния ден някой да е зареждал туристическа газова бутилка. Цялостния анализ на приобщеното към делото досъдебно производство №19/2015г. по описа на ОД МВР Шумен, не навежда на мисълта, че процесната газова бутилка е заредена на газ-бензиностанцията. Ако това беше така, то биха последвали обвинения, а такива няма и делото е прекратено. Никъде в материалите по него не е установено да е извършено такова зареждане. Безспорно газовата бутилката е заредена, но къде точно и на кой пункт не е установено. Вярно, че в показанията си по досъдебното производство свид. И.К., а в съдебното производство свид. Е.Х. говорят, че на процесния пункт е извършвано зареждане, но кога е ставало това не се уточнява. За съда е пределно ясно, че не е станало на 16.02.2015г. за която дата е твърдението на АНО за извършено нарушение. Не е изследван въпроса от кога функционира станцията и дали назад във времето не е имало период през който зареждането е било разрешено каквито са показанията на двамата свидетели.

 Съобразявайки се с изложеното по горе, съдът може да направи извода, че АНО се е съобразил само с част от представените от страна на ШРП документи които са му били изпратени, без да извърши други проверки, каквито са му вменени по закон. Ако беше се запознал в цялост с ДП надали това НП би било издадено, тъй като липсват каквито и да е доказателства за извършване на твърдяното нарушение. В настоящия случай издаденото НП се явява незаконосъобразно, неоснователно необосновано и недоказано, издадено в протИ.речие със събрания в ДП доказателствен материал и като такова следва да бъде отменено.

 

            Водим от горното  и на основание чл.63, ал.1, предл. трето от ЗАНН, съдът  

Р Е Ш И :

 

            ОТМЕНЯ изцяло  Наказателно постановление № 92/2017 год. на  Началник на Митница Варна,  с което на основание чл.118  и чл.95 ал.1 от ЗАДС  на жалбоподателя „Ивекс“ ЕООД ЕИК:********* със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. „С.“ № *** ет.*, ап.* представлявано от С.Г.Г. е наложена „имуществена санкция“ в размер на 3000 лв. /три хиляди лева /.  

            Решението подлежи на касационно обжалване пред ШАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.   

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: