Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                    224/21.5.2018г.

 

                                             В  ИМЕТО  НА  НАРОДА       

 

 

            Шуменският районен съд в открито съдебно заседание на девети май през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                                                    Председател: Диана Георгиева

при участието на секретаря В. И., като разгледа докладваното от районния съдия ВАНД № 1050/2018г. по описа на ШРС, за да се произнесе взе предвид следното:

            Настоящото производство е образувано по чл.59 и следващите от ЗАНН.

            В жалбата си до съда, В.Д.Б. ***, с ЕГН ********** твърди, че с Наказателно постановление № 17-0869-002304 от 28.09.2017г. на Началник група, сектор “ПП” към ОД  МВР- Шумен му били наложени административни наказания – две “глоби”. В жалбата се твърди, че счита АУАН № Д 064261/14.08.2017г. за незаконосъобразен, необоснован и неотговарящ на действителността. Твърди, че не е възникнало ПТП между управлявания от него, автомобил и друг автомобил. В жалбата се сочи, че АУАН е съставен в противоречие с чл.42, т.7 от ЗАНН, тъй като не са посочени ЕГН на свидетелите, както и посочените в него свидетели са служители на административния орган. Твърди, че в АУАН не е посочено, че ПТП – то е посетено от служители на ОД МВР – Шумен на место и е установено, че има положена пътна маркировка. Изложени са и доводи за маловажност на нарушенията. Моли съда да отмени изцяло наказателното постановление, като незаконосъобразно и неправилно.

            Жалбата е била подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН, от легитимирано за целта, лице. Същата отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН във връзка с чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима. В открито съдебно заседание, жалбоподателят редовно призован не се явява лично и не изпраща представител. Въззиваемата страна, редовно призована,  изпраща упълномощен представител, който моли съда да отхвърли жалбата като неоснователна и да потвърди НП.

            ШРС, като прецени всички събрани доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази закона, намира жалбата за частично основателна, поради следните съображения:

            По делото е безспорно установено, че на 14.08.2017г., след 13,30 часа в сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР – Шумен постъпил сигнал за настъпило ПТП на ул. Станционна  и бул. Плиска. Свидетелите И.С.Г. и И.П.П. – служители в сектор „ПП“ при ОД МВР – Шумен посетили сигнала. На место установили, лек автомобил „Дачия“ с рег. № СВ55 16АХ – бял на цвят. Водачът на лекия автомобил – А.И.К. съобщил на двамата свидетели, че след преминаване на кръстовището м/у бул. Плиска и ул. Станционна, в посока към ЖП –гара, лек автомобил „Жигули“ бил предприел изпреварването му и  е охлузил лявата страна на служебния му автомобил „Дачия“. А.К. съобщил още на двамата свидетели, че след като е охлузил автомобила му, другият водач не спрял, а продължил в посока към ЖП и Автогара Шумен, съобщил и регистрационния номер на жигулата. Водачът на лек автомобил „Дачия“ дал писмени обяснения за случилото се, а свидетелите направили снимки на автомобила му. Двамата свидетели – Г. и П. *** и прегледали наличните записи на камерата и от там видели, че в действителност около посоченото време – 13,30 часа, покарай автогарата преминал лек автомобил жигула със същия цвят, както бил посочил водача на другия автомобил. Двамата свидетели по регистрационния номер на напусналия ПТП, лек автомобил установили, че собственика му бил адресно регистриран в гр. Велики Преслав. Двамата поискали съдействие от колегите си в РУ Велики Преслав. Свидетелят М.М.В. – служител в „Пътен контрол“ при РУ Велики Преслав отишъл до адреса, съобщен му от другите двама свидетели и установил собственика на лек автомобил „ВАЗ 2101“ с рег. № Н25 88АМ – жалбоподателя В.Д.Б.. Жалбоподателят Б. съобщил на свид. В., че той е управлявал автомобила си, поради което бил призован в РУ Велики Преслав. Там пристигнали и свидетелите Г. и П. и снели писмени обяснения от жалбоподателя, като направили снимки и на лекия му автомобил. Свидетелят Г. съставил Протокол за ПТП № 1667732 от 14.08.2017г., а за установените две административни нарушения на: 1. - чл.6, т.1 от ЗДв.П и  2. – чл.42, ал.2, т.1 от ЗДв.П, свид. И.Г. съставил на 14.08.2017г., АУАН сер. Д, бланков № 064261 в присъствието на свидетеля при установяване на нарушението – свид. И.П., на свидетеля при съставянето му – свид. М.В. и на жалбоподателя В.Б., предявен му и неподписан от нея. Отказът на жалбоподателя да подпише акта за установяване на административно нарушение бил удостоверен с подписа на свидетеля З.К.З..  В срока по чл.44,ал.1 от ЗАНН не било депозирано писмено Възражение. Въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение, Началник  група в сектор “ПП” към ОД МВР - Шумен на 28.09.2017г. издал Наказателно постановление № 17-0869-002304, с което на жалбоподателя В.Д.Б. били наложени следните административни наказания: 1. “глоба” в размер на 20 лева на основание чл.185 от ЗДв.П и 2. „глоба“ в размер на 200 лева на основание чл.179, ал.2 във връзка с чл.179, ал.1, т.5, предл.6 от ЗДв.П, за това, че на 14.08.2017г. около 13,30 часа в гр. Шумен на ул. Станционна, водачът Б. управлявал собствения си лек автомобил “ВАЗ 2101”, рег. № Н28 55АМ, предприема маневра изпреварване след кръстовището при наличие на ПМ – М1, като не осигурява достатъчно странично разстояние между своето и изпреварвания лек автомобил с рег. № СВ55 16АХ, като го блъска, с което става причина за настъпване на ПТП  Деянията не са маловажен случай по чл.28а от ЗАНН. При индивидуализация на наказанията е съобразен чл.27, ал.2 от ЗААН.      

            Изложената фактическа обстановка, съдът прие за установена въз основа на приетите и приложени писмените доказателства, както и гласните – разпитаните в съдебно заседание актосъставител и свидетели.

По отношение на визираното в пункт 1 от процесното НП съдът установи следното: В настоящият случай е безспорно установено, не се оспорва и от жалбоподателя, че именно той е управлявал собствения си лек автомобил „ВАЗ 2101” на 14.08.2017г. около 13,30 часа по ул. Станционна в гр. Шумен, след кръстовището й с бул. Плиска. Както актосъставителят, така и наказващия орган са вписали, че водачът е предприел маневра изпреварване при наличие на пътна маркировка – М1. В конкретния случай, от събраните в хода на съдебното следствие доказателства е видно, че жалбоподателят е извършил вмененото му във вина нарушение по  чл.6, ал.1 от ЗДП, доколкото неправомерните му действия покриват този състав на административно нарушение. В цитираният текст от ЗДв.П, законодателят задължава участниците в движението да съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка. В случаят, в съдебно заседание двамата свидетели – И.Г. и И.П. дадоха показания, че е била налична пътна маркировка – М1 – единична непрекъсната линия, непозволяваща изпреварване, която е била нарушена от жалбоподателя Б., предприемайки маневрата „изпреварване“.   Съдът намира, че  посоченото в пункт 1 от НП, нарушение е  извършено от жалбоподателя, който на практика не го и оспорва, както от обективна, така и от субективна страна. АНО правилно е издирил и приложил административно наказателната разпоредба на чл.185 от ЗДв.П, предвиждаща санкциониране на водач, за нарушение на ЗДв.П и на издадените въз основа на него нормативни актове, за което не е предвидено друго наказание, като е наложил предвидения абсолютен размер “глоба” 20 лева.

По отношение на визираното в пункт 2 от процесното НП съдът установи следното: Както в АУАН, така и в атакуваното НП е вписано, че жалбоподателя извършва маневра изпреварване, като не осигурява достатъчно странично разстояние между своето и изпреварвания лек автомобил с рег. № СВ55 16АХ, като го блъска, с което става причина за настъпване на ПТП, с което виновно е нарушил чл.42, ал.2, т.1 от ЗДв.П.

Съгласно  чл. 42, ал.2, т.1 ЗДвП водач, който изпреварва, е длъжен: т.1- по време на изпреварването да осигури достатъчно странично разстояние между своето и изпреварваното пътно превозно средство. Съдът счита,че от доказателствата по делото може да се направи извод, че жалбоподателя Б. по време на изпреварването не е осигурил достатъчно странично разстояние между своето и изпреварваното пътно превозно средство в нарушение на  чл. 42, ал.2, т.1 от ЗДвП. Това се установява от показанията и на двамата разпитани служители на Пътна полиция, които са се отзовали на сигнала за ПТП, подаден им от ОДЧ. Видно е от изложеното в обясненията, снети от другият водач – А.И.К. /л.13/, както и от обясненията на самия жалбоподател /л.12/. Съдът намира, че от доказателствата по делото, безспорно се установява, че именно управлявания от жалбоподателя, лек автомобил е нанесъл щетата – деформирана лява част на автомобил „Дачия“ с рег. № СВ55 16АХ, като управлявайки собствения си автомобил на ул. Станционна в гр. Шумен извършил маневра изпреварване, като не оставил достатъчно разстояние между него и реализирал ПТП с него.

Очевидно е, че посочената хипотеза на  чл.42, ал.2, т.1 от ЗДв.П е относима към разглеждания случай, тъй като тя третира извършването на маневра изпреварване, и задължава водача по време на изпреварване на осигури достатъчно странично разстояние между своя и изпреварвания автомобил.  

Ето защо поради изложеното съдът намира, че жалбоподателя действително не е изпълнил задължението си, визирано в разпоредбата на  чл. 42, ал.2, т.1 от ЗДвП, с което е осъществил от обективна и субективна страна състава на посоченото административно нарушение. За посоченото нарушение административно-наказателната разпоредба на чл. 179, ал.2 от ЗДвП предвижда наказание "глоба" в размер на 200 лева за водач, който поради движение с несъобразена скорост, неспазване на дистанция или нарушение по ал.1 причини пътнотранспортно произшествие. От материалите по делото и поради изложените по-горе съображения се установява по безспорен начин, че жалбоподателят е причинил ПТП, поради нарушение по чл.179, ал.1, т.5, предл.шесто от ЗДвП, изразяващо се в неспазване правилата за изпреварване, като от това е създадена непосредствена опасност за движението. 

 

Административно-наказващият орган правилно е индивидуализирал наказанието, налагайки на нарушителя наказание в размер на предвидения в разпоредбата чл.179, ал.2 от ЗДвП абсолютен размер, съобразявайки обстоятелствата по чл.27 от ЗАНН. В тази връзка съдът напълно споделя извода на наказващият орган, че деянието не може да бъде квалифицирано като маловажен случай, имайки предвид тежестта на извършеното, неговата обществена опасност, както и обстоятелството, че със същото са причинени щети по автомобил „Дачия“, макар и незначителни.

            Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, Шуменски районен съд,  

 

                                                                   Р Е Ш И :

 

                        ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № 17-0869-002304 от 28.09.2017г. издадено от Началник група в сектор “ПП” към ОД на МВР гр. Шумен, с което на В.Д.Б. *** са наложени административни наказания:  „глоба“ в размер на 20 лева на основание чл.185 от ЗДв.П за нарушение на чл.6, т.1 от ЗДв.П и „глоба“ в размер на 200 лева на основание чл.179, ал.2  от ЗДв.П във връзка с чл.179, ал.1,т.5, предл.6 от ЗДв.П за нарушение на чл.42, ал.2, т.1 от ЗДв.П.

            Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му на страните пред Шуменски административен съд по реда на Глава ХІІ от Административно процесуалния кодекс.  

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: