Р Е Ш Е Н И Е  

№ 404/25.9.2018г. ,                гр.Шумен

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, седемнадесети състав

На двадесет и първи септември през две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:  

                                                                                    Председател: Надежда Кирилова  

Секретар: Т.Д.

Като разгледа докладваното от районния съдия

НАХД № 1053 по описа на ШРС за 2018 г.,

За да се произнесе взе предвид следното:  

            Настоящото производство е образувано на основание чл. 59 и сл. от ЗАНН.

            Обжалвано е наказателно постановление № 18-0869-000068 от 29.01.2018 г. на ВПД Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – гр. Шумен, с което на М.Ю.Х., ЕГН **********, с постоянен адрес:***,                обл. Шумен, ул. „Виница“ № 1 е наложено административно наказание “глоба” в размер на 400 /четиристотин/ лева на основание чл. 638, ал. 3 от Кодекса за застраховане /КЗ/. Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени издаденото наказателно постановление като неправилно и незаконосъобразно, като в жалбата излага конкретни доводи.

В проведените по делото съдебни заседания жалбоподателят, редовно призован, не се явява лично, а изпраща упълномощен представител, който поддържа жалбата на изложените в нея съображения, а в пледоарията си излага и допълнителни мотиви в тази насока.

            Процесуалният представител на ОД на МВР - Шумен - административно-наказващ орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл. 61, ал. 1 от ЗАНН, оспорва намира жалбата за основателна и моли съда да се произнесе съобразно събраните доказателства.

Жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. чл. 320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество жалбата е основателна, поради следните правни съображения:

ШРС, след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

На 04.01.2018 г. жалбоподателят М.Ю.Х. управлявал лек автомобил, марка “Фолксваген”, с рег. № ОSL852, регистриран в Република Германия, собственост на баща му Ю.Х.Х., ЕГН **********,*** посока ул. „Владайско въстание“ в гр. Шумен. Около 20.40 часа до дом № 13 на бул. „Велики Преслав“ бил спрян за извършване на рутинна проверка от служители на РУ на МВР – гр. Шумен. Било установено, че жалбоподателят управлява лек автомобил, във връзка с чието притежание и използване няма сключен действащ договор за задължителна застраховка “Гражданска отговорност”, валиден към датата на проверката. На жалбоподателя бил съставен  акт за установяване на административно нарушение серия Д, № 68542 от 04.01.2018 г., като актосъставителят е посочил, че с горното деяние е нарушена разпоредбата на чл. 638, ал. 3 от Кодекса за застраховане. Актът е подписан от нарушителя без възражения. Впоследствие не се е възползвал от законното си право и не е депозирал допълнителни възражения в срока по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН. Въз основа на така съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка е издадено наказателно постановление 18-0869-000068 от 29.01.2018 г. на ВПД Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – гр. Шумен, с което на М.Ю.Х., ЕГН **********, с постоянен адрес:*** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 400 /четиристотин/ лева на основание чл. 638, ал. 3 от Кодекса за застраховане /КЗ/. Заедно с жалбата от страна на жалбоподателя е представено  ксерокопие на Застрахователна полица № Р 89 295 100 - 5 за сключена застраховка “Гражданска отговорност”, касаеща лек автомобил, марка “Фолксваген”, с рег. № ОSL852, издадена на 09.11.2017 г., със срок на валидност от 00.00 часа на 01.01.2018 г. до 00.00 часа на 01.01.2019 г. и зелена карта за автомобила.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени доказателства, присъединените на основание чл. 283 от НПК.

При така установената фактическа обстановка съдът приема, от правна страна следното: 

Разпоредбата на чл. 638, ал. 3 от КЗ предвижда административно наказание за лице, което не е собственик и управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. В разпоредбата на чл. 461 от КЗ са подробно изброени всички задължителни застраховки, като в т. 1 на същия член, като такава е посочена “Гражданската отговорност” на автомобилистите по раздел ІІ, буква “А”, т.10.1 от приложение № 1, а именно застраховката, свързана с притежаването и използването на моторно превозно средство.

От събраните по делото писмени доказателства, се установява по безспорен начин, че именно жалбоподателят е управлявал МПС – лек автомобил марка Фолксваген”, с рег. № ОSL852, регистриран в Република Германия, собственост на баща му Ю.Х.Х., ЕГН **********, както и че при извършената му проверка на 04.01.2018 г. не е представил застрахователна полица, доказваща сключена по отношение на автомобила застраховка „Гражданска отговорност”.

В същото време обаче от материалите по делото и по-конкретно от представеното като писмено доказателство ксерокопие на Застрахователна полица Застрахователна полица № Р 89 295 100 - 5 се установява, че към датата на извършване на проверката е била налице валидно сключена застраховка “Гражданска отговорност”, касаеща лек автомобил марка “Фолксваген”, с рег. № ОSL852, издадена на       09.11.2017 г., със срок на валидност от 00.00 часа на 01.01.2018 г. до 00.00 часа на 01.01.2019 г. и зелена карта за автомобила. В този смисъл са били изложени и възражения от страна на жалбоподателя в хода на административното производство, като доказателства в тази насока са били представени пред административно-наказващия орган.

Ето защо съдът съобразявайки представеното от страна на жалбоподателя доказателство - ксерокопие на Застрахователна полица № Р 89 295 100 - 5, ведно с превод от немски на български език, се налага извода, че Х., в качеството си на водач на посоченото по-горе МПС не е осъществил състава на нарушението, посочено в разпоредбата на чл. 638, ал. 3 от Кодекса за застраховане /КЗ/,  доколкото към датата на извършване на проверката посоченото задължение е било изпълнено и по отношение на управлявания от него автомобил е имало валидно сключена застраховка „Гражданска отговорност”. Следователно не може да бъде ангажирана отговорността на жалбоподателя по посочения законов текст.

С оглед на гореизложеното и поради представеното в хода на съдебното производство писмено доказателство, съдът намира, че наказателното постановление, предмет на обжалване по настоящото дело се явява неправилно,  незаконосъобразно и недоказано и като такова следва да бъде отменено изцяло. 

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът  

Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 18-0869-000068 от      29.01.2018 г. на ВПД Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – гр. Шумен, с което на М.Ю.Х., ЕГН **********, с постоянен адрес:*** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 400 /четиристотин/ лева на основание чл. 638, ал. 3 от Кодекса за застраховане /КЗ/, като неправилно, незаконосъобразно и недоказано.

            Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

                                                                      

                                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: