Р Е Ш Е Н И Е  

№405/25.9.2018г. ,                      гр.Шумен

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, седемнадесети състав

На двадесет и първи септември през две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:  

                                                                                                Председател: Надежда Кирилова  

Секретар: Т.Д.

Като разгледа докладваното от районния съдия

НАХД № 1211 по описа на ШРС за 2018 г.,

За да се произнесе взе предвид следното:  

            Настоящото производство е образувано на основание чл. 59 и сл. от ЗАНН.

            Обжалван е електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К, № 1021227 на ОД на МВР - Шумен, с който на К.М.М., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева на основание чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, във вр. чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗДвП. Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени издадения електронен фиш като неправилен и незаконосъобразен, като в жалбата излага конкретни доводи.

В проведените по делото съдебни заседания жалбоподателят, редовно призован се явява лично, като поддържа жалбата на изложените в нея съображения, а в пледоарията си излага и допълнителни мотиви в тази насока.

            Процесуалният представител на ОД на МВР - Шумен - административно-наказващ орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл. 61, ал. 1 от ЗАНН, оспорва жалбата и моли съда да отхвърли същата като неоснователна и да потвърди изцяло обжалвания електронен фиш.

            Разгледана по същество жалбата е неоснователна, поради следните правни съображения:         

            ШРС, след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

Жалбоподателят К.М.М. на 08.09.2015 г. в 11.26 часа управлявал собствения си лек автомобил, марка Мерцедес Е 300 Д” с ДК Н 59 54 АХ, като се движел по бул. „Ришки проход“ в гр. Шумен, посока изхода на града. В района на бензиностанция „Лукойл”, където с пътен знак В-26 било въведено ограничение на максимално разрешената скорост за движение от 50 км/час., процесният автомобил се движел със скорост от 64 км/ч. Поради движението си с превишена скорост автомобилът бил заснет с мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип „TFR1 – М”, 0637, монтирана на  полицейски автомобил, оборудван с техника за снимане в присъствието на полицейски служители. Впоследствие бил издаден електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство или система серия К, № 1921227 от ОД на МВР – Шумен, с който на К.М.М., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева на основание чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, във вр. чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗДвП.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, от разпита в съдебно заседание на свидетеля Х.П.Х. – длъжностно лице, работило с техническото средство по време на заснемане на нарушението,  както и от присъединените на основание разпоредбата на      чл. 283 от НПК писмени доказателства. По делото е приложен снимков материал, изготвен чрез системата за видеоконтрол, от който е видно, че регистрираната скорост на движение е именно на автомобила, във връзка с който е издаден обжалвания електронен фиш. Доколкото посочените снимки са изготвени със стационарна система, заснемаща и записваща датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, същите се явяват веществени доказателства по смисъла на чл. 189,      ал. 15 от ЗДП.

При така установената фактическа обстановка съдът приема, от правна страна следното: 

Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от Закона за движението по пътищата при избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава определените стойности на скоростта в km/h, които за пътно превозно средство от Категория Б за населеното място е 50 км/ч, извън населено място – 90 км/ч, а по автомагистрала – 130 км/ч, а според ал. 2 на цитираната правна норма когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна от посочената в ал. 1, това се сигнализира с пътен знак.

Безспорно установено по делото е, че на посочената дата – 08.09.2015 г. в 11.26 часа лек автомобил марка Мерцедес Е 300 Д” с ДК Н 59 54 АХ се е движел по бул. „Ришки проход“ в гр. Шумен, като в района на бензиностанция „Лукойл”, в зоната на действие на ограничение за скоростта на движение до 50 км/ч, се е движил със скорост 64 километра в час. Т. е. над максимално разрешената за движение в процесния пътен участък скорост от 50 км/ч и е посочено отклонение от 14 км/ч. На следващо място, следва да бъде отбелязано, че е конкретно посочено и мястото на извършване на нарушението в съдържанието на електронния фиш, а именно на бул. „Ришки проход“ в гр. Шумен до бензиностанция „Лукойл”, видно от приложения по делото снимков материал. Макар от същия да не става ясно при обикновения прочит кое е мястото на нарушението, тъй като посочените координати изискват допълнителен анализ и съпоставка /което принципно е възможно/, то последното не обосновава по никакъв начин наличието на процесуално нарушение, което да бъде квалифицирано като съществено такова, тъй като с посочените GPS - координати, мястото на нарушението се явява определяемо и същото очевидно съответства на посоченото в електронния фиш място на нарушението. Още повече, по делото са събрани категорични писмени доказателства, сред които и снимков материал, изготвен от мобилното техническо средство за видеоконтрол, сочещи мястото на реализиране на нарушенията, обозначено чрез GPS координати и съответстващия му адрес. В тази връзка са и показанията от полицейския служител Х.Х., които са обективни и безпристрастни, и кореспондиращи с останалия доказателствен материал.

Съгласно разпоредбата на чл. 165, ал. 2, т. 6 и т. 7 от ЗДвП, нарушенията на скоростта се установяват с техническо средство или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и/или регистрационния номер на моторното превозно средство. От материалите по делото се установява, че в настоящия случай нарушението е било заснето с мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип „TFR1 – М”, 0637, монтирана на  полицейски автомобил, оборудван с техника за снимане в присъствието на полицейски служители. Системата е заснела и записала скорост на движение на автомобила на жалбоподателя 67 км/ч., като след приспадане на допустимото отклонение поради грешка в измерването, същата следва да се счита 64 км/ч. По делото като писмено доказателство са представени ксерокопия на снимки, изготвени чрез системата за видеоконтрол, от които става ясно, че посочената скорост е била засечена на 08.09.2015 г. в 11.26 часа, както и че регистрационния номер на моторното превозно средство, движещо се с посочената скорост е 64 км/ч. Доколкото посочените снимки са изготвени със система, заснемаща и записваща датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, то същите се явяват веществено доказателство по смисъла на чл. 189, ал. 15 от ЗДвП. Видно от представеното като писмено доказателство по делото Удостоверение за одобрен тип средство за измерване и Протокол от проверка № 1-55-14, системата за видеоконтрол е одобрена и проверена на 17.12.2014 г. и същата е регистрирала грешка при измерване на скоростта до 100 км/ч в рамките на 3 км/ч. и 3% над 100 км./ч.

Освен това, техническото средство, с което е извършено заснемането и засичането на скоростта е било обозначено по реда посочен в чл. 189, ал. 4 от ЗДвП. В този смисъл съдът съобрази обстоятелството, че видно от представените като писмени доказателства по делото снимка на посочения пътен участък и показанията на свидетеля Х.П.Х. – служител на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – Шумен, работил с техническото средство по време на заснемане на нарушението се установява, че системата за автоматизирано техническо средство – мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип е била обозначена по предвидения в закона ред чрез поставяне на пътен знак „Е24“ на бул. „Ришки проход“ в гр. Шумен, в района на бензиностанция „Лукойл”.

От представената като писмено доказателство по делото Справка за собственост на МПС се установява, че с посочения  регистрационен номер в системата на Сектор КАТ е регистриран лек автомобил марка Мерцедес Е 300 Д” с ДК Н 59 54 АХ, собственост на жалбоподателят К.М.М..

С оглед на изложеното се налага извода, че автомобилът, управляван от жалбоподателят се е движел с посочената скорост от 64 км/ч. и то в рамките на населено място, при което следва да се приеме, че наказващият орган правилно е издирил и посочил законовата  разпоредба, която е била нарушена виновно, а именно чл. 21, ал. 1 от ЗДвП. За посоченото нарушение административно-наказателната разпоредба на чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗДвП предвижда “глоба” в размер от 50 лева за водач, който превиши разрешената максимална скорост в населено място и превишението е в границите от 11 до 20 км./ч. Административно - наказващият орган правилно е издирил и приложил действащата санкционна разпоредба, действал е законосъобразно, като се е съобразил и с разпоредбата на чл. 27 от ЗАНН и е наложил наказание в размер на абсолютния размер, предвиден в посочената по-горе разпоредба. 

Съдът не кредитира наведените от страна на жалбоподателят доводи за неправилно издаване на електронния фиш. Изложени съображения са изцяло неотносими към процесния електронен фиш, тъй като са извлечени от доводи, които към настоящия момент вече са претърпели както законодателни, така и подзаконови промени, и съответно не могат да доведат до извод за незаконосъобразност на прилагането на тази процедура.

Съдът намира за неоснователни и твърденията на жалбоподателят за допуснати съществени процесуални нарушения при издаване на електронния фиш, изразяващи се в неспазване на сроковете, визирани в разпоредбата на чл. 34 от ЗАНН. В този смисъл съдът съобрази обстоятелството, че по отношение съдържанието и реда за издаване на електронния фиш е налице специална регламентация, уредена в разпоредбата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, която изключва приложението на общите норми, касаещи съдържанието на наказателното постановление, като в настоящия случай съдът намира, че са спазени всички нормативни изисквания по установяване на нарушението и налагане на съответната санкция. Още повече, че самия електронен фиш е издаден при използване на образеца за издаване на електронен фиш, утвърден със Заповед №Із-305 от 04.02.2011 г., като при процедури по чл. 189 от ЗДвП са напълно неотносими сроковете по чл. 34 от ЗАНН, които срокове са за съставяне на акт за установяване на административно нарушение и издаване на наказателно постановление, а в случая такива актове няма. Освен това, процесния електронен фиш е издаден своевременно и същият е бил адресиран до нарушителят.         

Съдът, съобразявайки Тълкувателно решение № 1 от 27.02.2015 г. по тълк. дело № 1/2014 г., ОС на НК на ВКС и I и II колегия на ВАС счита, че към настоящия момент не са изтекли сроковете за реализиране на административно-наказателна отговорност, тъй като относителната давност за наказателно преследване е три години /арг. от чл. 80, ал. 1, т. 5 от НК/, а абсолютната давност е четири години и шест месеца съобразно разпоредбата на     чл. 81, ал. 3 от НК.

Водим от горното, съдът намира, че обжалваният електронен фиш се явява правилен и законосъобразен и следва да бъде потвърден изцяло, а жалбата - да бъде оставена без уважение.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът  

Р Е Ш И:

          ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К, № 1021227 на ОД на МВР - Шумен, с който на К.М.М., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50 /петдесет/ лева на основание чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, във вр. чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗДвП, като законосъобразен.

            Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

                                                                      

РАЙОНЕН СЪДИЯ: