Р Е Ш Е Н И Е  

                                                                                406/25.9.2018г.  

В ИМЕТО НА НАРОДА  

Шуменският районен съд, на трети септември през две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:  

                                                                               Председател: Диана Георгиева  

при секретар В. И., като разгледа докладваното от районния съдия ВАНД № 1315 по описа на ШРС за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

            Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление № В-0046292 от 26.03.2018г. на Директора на Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра и Търговище към КЗП, с което на “Теленор България” ЕАД, гр. София е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 /три хиляди/ лева на основание чл.222а от ЗЗП във връзка с чл.113, ал.1 от ЗЗП. Дружеството - жалбоподател моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление, тъй като са налице недоказаност, необоснованост и неоснователност на твърденията на АНО, които не отговарят на фактическото положение. В жалбата са изложени подробни доводи за отмяна на атакуваното НП. В съдебно заседание дружеството - жалбоподател не се явява лично и не изпраща  процесуален представител.  

За Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра и Търговище към КЗП със седалище гр. Варна - административно-наказващ орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл.61,ал.1 от ЗАНН в съдебно заседание не се явява процесуален представител.

            Жалбата е подадена в срока по чл.59,ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество жалбата е  неоснователна, поради следните съображения:

ШРС, след като взе в предвид събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

Дружеството – жалбоподател “Теленор България” ЕАД, гр. София извършва търговска дейност в стопанисвания от него обект - магазин “Теленор” за продажба на телефонни апарати, телекомуникационна техника, преносими компютри и аксесоари за тях,  находящ се в гр. Шумен, бул. Велики Преслав № 6. На 13.02.2018г. била извършена проверка в обекта от длъжностни лица към РД на КЗП, гр. Шумен, по повод постъпила потребителска жалба от Д.Т.Н. с Вх. № В–03-477 от 12.02.2018г. за непривеждане на потребителска стока – мобилен телефон, марка “Lenovo Moto E”, за която била предявена рекламация, в съответствие с договора за продажба. В хода на проверката в търговския магазин, свидетелят Н.И.Й. установил, че в магазина на “Теленор България” ЕАД била предявена рекламация от потребителя Н. на 08.01.2018г. Към момента на проверката, свидетелят установил, че търговецът “Теленор България” ЕАД е върнал на потребителя стоката не само неприведена в съответствие с договора за продажба, но и със счупен дисплей. Свидетелят Н.Й. установил, че потребителя е закупил мобилен телефон  Lenovo Moto E” от “Теленор България” ЕАД на 21.12.2016г. Рекламацията била предявена на 08.01.2018г., като бил посочен следния дефект „не се включва“. Проверяващите длъжностни лица констатирали, че мобилния телефон е бил върнат на потребителя на 12.02.2018г, когато в обекта на потребителя Н. бил даден за подпис Акт за удовлетворяване на рекламация/Протокол за предаване на устройство /стр.44/, в който било отбелязано следното: „Неотремонтиран – механично увреждане“ и като външни белези било отбелязано: „Счупен тъч“. При получаване на апарата и документите към него, потребителят установил, че апарата не бил отремонтиран гаранционно, като в гаранционната карта било вписано „механична повреда“. На потребителят било отказано гаранционно обслужване, тъй като съгласно Сервизен Протокол № 501959673/23.01.2018г. било вписано „Счупен тъч, “Lenovo Moto E”, устройството е обслужено от сервиз Булграм. Открита е механична повреда – механично спукан дисплей, причинена от сътресение, притискане, удар или изпускане на устройството, вследствие на което е настъпила структурна деформация…“ За извършената проверка бил съставен Констативен протокол № К-2632622 от 13.02.2018г. от свидетеля Й., в който разпоредил на търговеца, с оглед установяване на фактическата обстановка по потребителската жалба на 20.02.2018г. да представи в офиса на КЗП гр. Шумен, становище по потребителската жалба, снимките при приемането на телефона в магазина, доказателства, че телефона е бил с механично увреждане – счупен дисплей преди приемането му в магазина, както и връзката между проблема с включване и със счупения дисплей. На 20.02.2018г. в офиса на КЗП гр. Шумен се явило лицето К.С.К., което представило писмено Становище, протокол приемане на устройство № 501959673/08.01.2018г., протокол от Булграм и 12 броя снимки. Свидетелят Й.  съставил Протокол за проверка на документи № К – 0107267 към констативен протокол № 2632622 от 13.02.2018г., с който бил поканен управителя или упълномощено от него лице за съставяне на АУАН. На 26.02.2018г., свидетелят Н.Й. съставил АУАН № К – 0046292 в присъствието на преупълномощеното от представляващия дружеството, лице – Д.Ц.В., което го подписало без възражения. В Акта за установяване на административно нарушение, актосъставителят приел, че търговецът “Теленор България” ЕАД гр. София е нарушил разпоредбата на чл.113, ал.1 от ЗЗП, като не е изпълнил административното си задължение, когато стоката не съответства на договора за продажба да я приведе в съответсвие с договора за продажба, като нарушението е извършено на 12.02.2018г. в гр. Шумен, бул. Велики Преслав № 6. Дружеството - жалбоподател не се е възползвало от законното си право и не е депозирало писмено възражение в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН. Въз основа на така съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка било издадено наказателно постановление № В-0046292 от 26.03.2018г. на Директора на Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра и Търговище към КЗП, с което на “Теленор България” ЕАД, ЕИК 130460283, гр. София била наложена имуществена санкция в размер на 3 000 /три хиляди/ лева на основание чл.222а от ЗЗП за нарушение по чл.113, ал.1 от ЗЗП.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, от разпита в съдебно заседание на актосъставителя Н.И.Й. и свидетеля В.К.Г., както и от присъединените на основание разпоредбата на чл.283 от НПК писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка съдът приема, от правна страна следното:

При съставяне на акта за установяване на административно нарушение и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на  процесуалните правила, които да налагат отмяна на последното. Нарушението и обстоятелствата, при които е извършено са описани достатъчно пълно и ясно както в акта, така и в наказателното постановление, поради което съдът счита, че правото на защита на жалбоподателя не е накърнено.

Съгласно разпоредбата на чл.113, ал.1 от ЗЗП когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба, а съгласно ал.2 на цитираната правна норма привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя, което е безплатно за потребителя съгласно ал.4 на същата норма. От друга страна, съдържанието на задължението по чл.113, ал.1 от ЗЗП е дефинирано в разпоредбата на чл.104,ал.4 от цитирания закон, от която става ясно, че привеждането в съответствие с договора за продажба става чрез поправка или ремонт на потребителската стока, когато има несъответствие между тях.

Безспорно установено по делото е, че в стопанисвания от дружеството -жалбоподател “Теленор България” ЕАД гр. София, обект - магазин, находящ се в гр. Шумен, бул. Велики Преслав № 6 се предлагат за продажба телефонни апарати, телекомуникационна техника, преносими компютри и аксесоари за тях. От материалите по делото се установява по безспорен начин, че след проявен дефект, продавача е приел мобилен апарат телефон марка “Lenovo Moto E. Спазвайки законовите изисквания търговецът /жалбоподателят/ изпратил дефектиралият апарат за сервизно гаранционно обслужване, след което на 12.02.2018г., жалбоподателят на база направени констатации в сервиза, че мобилния апарат бил механично увреден – счупен тъч, отказал да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. Към датата на проверката, извършена от представители на КЗП  - 13.02.2018г., мобилния телефонен апарат на клиента, не само, че не бил приведен в съответствие с договора за покупко - продажба, но търговецът отказал да го приведе, т.е. не е изпълнил административното си задължение, визирано в разпоредбата на чл.113, ал.1 от ЗЗП. Освен, че отказал да приведе телефонния апарат в съответствие с договора за продажба, търговецът го върнал на потребителя със счупен дисплей.  В подкрепа на изложеното са показанията на свидетелите Н.Й. и В.Г., както и сигнала на потребителя - жалба от Д.Н., както и от приложените снимки.

Видно от приложеното по административно-наказателната преписка, копие от Протокол за приемане на устройство № 501959673/08.01.2018г. /л.45/ е, че върху телефона в момента на предявяване на рекламацията, като особени белези на телефона при приемане е записано“Драскотини по екрана и ожулени ръбове“, като никъде не е било отбелязано при приемане на телефона механично повреден /счупен тъч/ апарат, което по твърдение на дружеството – жалбоподател е довело до повредата на апарата. Видно от приложените по делото снимки на телефонния апарат, направени в магазина, при приемане на рекламацията също не се установява  наличието на пукнат дисплей или счупен тъч. Наличието на механично спукан дисплей е било открито в оторизирания сервиз, като същото би могло да бъде причинено от неправилно съхранение, транспорт или от други действия от служители на дружеството – жалбоподател или на оторизирания сервиз. Освен това, от представените документи и становището на търговеца не става ясно кога е спукан дисплея на телефона и от кого е повреден, тъй като при приемането му не е констатирано, че е механично спукан дисплей на апарата, което от своя страна е очевидно от приложените снимки. Спуканият дисплей  е виден с просто око, а не е бил отразен никъде при приемането на рекламацията, не е виден и от направените снимки в магазина – при приемането. В тази насока са и показанията на свидетеля Й.: “На снимките от сервиза се вижда счупване на дисплея, а на снимките от магазина никъде не се вижда счупване на дисплея. Това води до логичния извод, че дисплея е счупен някъде след приемането му в магазина, дали в магазина, при превоз или в сервиза и протоколът е бил допълнен впоследствие“. Ето защо настоящия съдебен състав приема, че по делото не се доказа по безспорен начин да е имало нерегламентирана намеса от страна на потребителя, поради което дружеството - жалбоподател “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД гр. София е следвало да приведе в едномесечен срок от предявяване на рекламацията потребителската стока в съответствие с договора за покупко – продажба, което задължение същият не изпълнил.

Поради всичко изложено по-горе, съдът намира, че “Теленор България” ЕАД гр. София, в качеството си на търговец, действително е осъществило от обективна и субективна страна състава на нарушението, визирано в разпоредбата на чл.113, ал.1 от ЗЗП, а именно: не е изпълнил административното си задължение да приведе потребителската стока в съответствие с договора за продажба, в рамките на едномесечния срок, считано от предявяване на рекламацията от потребителя, тъй като потребителят е предявил рекламация на дата 08.01.2018г., като към датата на проверката - 13.02.2018г., извършена от длъжностни лица към Комисия за защита на потребителите, телефонът не е бил приведен в съответствие с договора за продажба, а на 12.02.2018г. е било отказано такова  привеждане, с мотива, че телефонния апарат бил механично увреден – спукан дисплей.

Освен това, настоящия съдебен състав намира, че в процесния случай не може да бъде приложена  разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, доколкото нарушението не може да бъде квалифицирано като “маловажен случай” по смисъла на посочената разпоредба. В тази връзка следва да бъде отбелязано, че Закона за защита на потребителите регулира отношенията между търговец и потребител и неговата цел основно е да гарантира правата на потребителите. Процесното нарушение не покрива по никакъв начин един от най-важните критерии при определяне на нарушението като маловажно, а именно липсата или незначителност на вредните последици, тъй като ноторно известен е фактът за нуждата от мобилен телефон. Дружеството-жалбоподател не е изпълнило процесното си задължение не само в законоустановения срок, но и изобщо, като дори е върнал стоката със спукан дисплей.

За неизпълнение на разпоредбите на чл.113, ал.1 от ЗЗП санкционната разпоредба на чл.222а от ЗЗП предвижда имуществена санкция за едноличните търговци и юридическите лица в размер от 500 до 3000 лева. Съдът намира, че по отношение на това деяние административно-наказващият орган правилно е издирил приложимия закон, като правилно е квалифицирал нарушението и го е санкционирал съобразно санкционната норма на чл.222а от ЗЗП, като е наложил  максималния размер. Съдът намира, че наличието на други нарушения от вида на процесното, само по себе си не обосновава налагането на санкция в максимален размер, но ведно с особеностите на случая намира за правилно и законосъобразно санкцията да е в максималния размер. В тази връзка, съдът намира, че атакуваното наказателно постановление следва да бъде потвърдено изцяло.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът  

 

                                         Р Е Ш И:  

 

            ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № В-0046292 от 26.03.2018г. на Директора на Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра и Търговище към КЗП, с което на „Теленор България” ЕАД, гр. София, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление гр. София, район Младост, Бизнес Парк София, сграда 6 е наложена имуществена санкция на основание чл.222а от ЗЗП  в размер на 3 000 /хиляда/ лева за нарушение на  чл.113, ал.1 от ЗЗП, като правилно и законосъобразно.

            Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.  

 

      РАЙОНЕН СЪДИЯ: