Р Е Ш Е Н И Е

 

                                                                     349/30.7.2018г.                                   

 

                                         В  ИМЕТО НА НАРОДА  

 

Шуменският районен съд, в открито съдебно заседание на осемнадесети юли през две хиляди и осемнадесета година, в  състав:  

                                                                                    Председател: Д. Георгиева  

при участието на секретаря В. И., като разгледа докладваното от районния съдия ВАНД № 1504 по описа на ШРС за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

            Обжалвано е Наказателно постановление № 46-0000031/13.04.2018г. на Началник ОО „АА“ гр. Шумен, с което на основание чл.105, ал.1 от ЗАвт.П на  „МФ 1212“ ООД, с ЕИК 201545258, със седалище и адрес на управление: гр. Велики Преслав, ул. Черноризец Докс № 5 е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 200 лева за нарушение на чл.57, ал.10 от Наредба № 11 от 31.10.2002г. на МТС. В жалбата се твърди, че НП е незаконосъобразно, противоречи на материалния и процесуален закон, като в жалбата са изложени подробни доводи за това. Моли съда на отмени изцяло наказателното постановление. 

            Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежно легитимирано за целта лице, отговаря на изискванията чл.84 от ЗАНН, във връзка с чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

В открито съдебно заседание жалбоподателят редовно призован, изпраща упълномощен представител, който изцяло поддържа жалбата. Въззиваемата страна, редовно призована, не изпраща представител.

ШРС, след преценка на всички събрани доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази закона, намира жалбата за  основателна, поради следните съображения:

По делото е безспорно установено, че на дружеството – жалбоподател „МФ 1212“ ООД гр. Шумен била извършена комплексна проверка от длъжностни лица към Областен отдел “Автомобилна администрация”  гр. Шумен. На 15.12.2017г. било изпратено Известие с Рег. № 50-00-983#6/15.12.2017г. до управителя на дружеството, съдържащо писмено разпореждане в 7-дневен срок от получаване на известието, да предостави в ОО “АА” гр. Шумен документи във връзка с проверка на документацията относно транспортната дейност на дружеството за периода от  01.0.2017г. до 31.10.2017г. В цитираното известие подробно бил изложен списък с исканите документи, както е и упомената отговорността, която се носи при непредставяне на изискуемите документи съгласно чл.12, ал.4 и ал.5 от Наредба № Н-14/27.08.2009 г. на МТ, във вр. чл.91б, т.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАвтП/. На 12.01.2018г. в деловодството на ОО „АА“ гр. Шумен бил съставен Приемно – Предавателен Протокол  между „МФ 1212“ ООД гр. Велики Преслав и ИА „АА“ гр. Шумен, в който били описани под 21 точки, предадените от дружеството, документи. В хода на проверката и от представените им документи, свидетелите К.Л.К. и И.С.С. установили, че превозвачът „МФ 1212“ ООД не извършвал предпътни технически прегледи на автомобилите и не води дневник за такива прегледи. На превозвача била предоставена възможност допълнително да представи  дневник за предпътен технически преглед, но той не предоставил такъв на проверяващите. Във връзка с тази констатация, на 13.0.2018г., свидетелят К.Л.К. съставил акт за установяване на административно нарушение на дружеството-жалбоподател, за това, че превозвачът не представя Дневник за предпътен технически преглед , поискан му с известие № 50-00-983#6/15.12.2017г. Актосъставителят посочил, че с описаното деяние е нарушена разпоредбата на чл.57, ал.10 от Наредба № 11 от 31.10.2002г. на МТС. Актът за установяване на административно нарушение бил съставен в присъствието на свидетелката И.С.С. и на управителя на  дружеството – жалбоподател и подписан от него без възражения, в деня на съставяне на Констативен протокол за извършена комплексна проверка. Впоследствие дружеството - жалбоподател не се е възползвало от законното си право и не е депозирало допълнителни писмени възражения в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН. Въз основа на така съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка е издадено наказателно постановление № 46-0000031 от 13.04.2018г. на Началника на ОО “АА” гр. Шумен, с което на „МФ 1212“ ООД, Булстат 201545258, представлявано от Е.К.Я., ЕГН ********** е наложена „имуществена санкция” в размер на 200 /двеста/ лева на основание чл.105, ал.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАвтП/ за нарушение на чл.57, ал.10 от Наредба № 11 от 31.10.2002г. на МТС.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от събраните по делото писмени и гласни доказателства - от разпита в съдебно заседание на актосъставителя и свидетеля при съставяне на АУАН, както и от присъединените на основание чл.283 от НПК писмени доказателства.

Съгласно разпоредбата на чл.63, ал. 1 от ЗАНН, в настоящото съдебно производство съдът следва да провери законността на обжалваното наказателно постановление, т.е. дали правилно е приложен както процесуалния, така и материалния закон, независимо от основанията, посочени от жалбоподателя – арг. от чл.314, ал. 1 от НПК вр. чл. 84 от ЗАНН.

Предвид установената по-горе фактическа обстановка, съдът приема, че атакуваното наказателно постановление е издадено от компетентен орган, но при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, както и на материалния закон, водещи до неговата отмяна.

Съдът намира за напълно основателен доводът, изложен в жалбата за липса на задължителни реквизити по чл.42, т.3 и т.4 от ЗАНН в АУАН и по чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН – в Наказателното постановление. Съдът констатира, че нито в акта, нито в постановлението са посочени дата и място на извършване на нарушението, с което са опорочени императивните изисквания на чл.42, т.3 от ЗАНН, съответно чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. Датата, посочена в АУАН и НП – 13.03.2018г., и мястото – в сградата на ОО “АА“ Шумен се свързват със съставяне на АУАН, но същите по никакъв начин не индивидуализират деянието, в което се е изразило същинското нарушение. В конкретния случай, видно от съдържанието на АУАН и НП, са вписани две дати – дата на извеждане на известие и дата на завършване на проверката, но не и дата на осъществяване на административното нарушение, което е санкционирано.

Съдът намира, че и категорично липсва описание на нарушение. Като описание на установеното нарушение е посочено, че превозвача не е представил дневник към момента на проверката, а не че въобще не е воден такъв от длъжностното лице, извършващо прегледите. В съдебно заседание актосъставителят даде показания, че изобщо не е бил воден такъв дневник. Същевременно нормата, по която е повдигнато обвинение, касае длъжностното лице, а не фирмата – превозвач: "Предпътните технически прегледи се регистрират от лицето, което ги е извършило, в дневник по образец приложение № 28б."

Неводенето изобщо на дневник за предпътни технически прегледи, каквито са твърденията в съдено заседание би следвало да бъде подведено под нормата на чл.57, ал. 3 от Наредба № 11. Неосигуряването на дневник, в който длъжностното лице следва да отразява извършените прегледи, обхваща състава именно на това нарушение, но такова установено административно нарушение не е визирано нито в АУАН, нито в атакуваното НП. Няма повдигнато обвинение за нарушение по чл.57, ал. 3 от Наредбата, няма и описано такова нарушение.

Освен липсата на задължителни реквизити в АУАН и в НП, съдът констатира и липса на осъществено административно нарушение от санкционираното дружество.

Разпоредбата на  чл.57, ал. 10 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. на МТС регламентира задължение, предпътните технически прегледи да се регистрират от лицето, което ги е извършило, в дневник по образец приложение № 28б. Субект на процесното административно нарушение може да бъде единствено лицето, извършило предпътен технически преглед, а формата на изпълнителното деяние – "бездействие", изразяващо се в нерегистриране на извършения от субекта технически преглед в дневник по образец. За да е съставомерно едно деяние по сочената разпоредба е необходимо кумулативното наличие на следните предпоставки: извършен предпътен технически преглед и нерегистрирането му в дневник от лицето, което го е извършило. В процесният случай, на жалбоподателя е наложена административнонаказателна санкция в качеството на "превозвач", което го прави негоден субект на вмененото нарушение.

В хода на съдебното производство не се установи жалбоподателят да е извършвал предпътни технически прегледи. Безспорно се доказа единствено, че в хода на проверката, не е представил дневник за предпътен технически преглед, което обаче бездействие не е съставомерно с регламентираното в  чл.57, ал.10 от Наредба № 11 от 31.10.2002 г. на МТС нарушение.

 

Поради изложените съображения, съдът намира, че АНО е издал незаконосъобразно наказателно постановление, което следва да бъде отменено.            

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът  

Р  Е  Ш  И :  

 

            ОТМЕНЯВА  като незаконосъобразно Наказателно постановление № 46-0000031 издадено на 13.04.2018г. от Началник отдел гр. Шумен при ОО “АА” гр. Шумен, с което на „МФ 1212“ ООД, Булстат 201545258, представлявано от Е.К.Я., ЕГН ********** на основание чл.105, ал.1, п от ЗАвт.П е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 200 /двеста/ лева за нарушение на чл.57, ал.10 от Наредба № 11 от 31.10.2002г. на МТС.  

                Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд по реда на Глава Дванадесета от АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

                                              

                                                                       РАЙОНЕН  СЪДИЯ: