Р Е Ш Е Н И Е

 

350/30.7.2018г.

                                                      

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А  

 

Шуменският районен съд, втори състав, на осемнадесети юли две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание  в следния състав:

Председател: Д. Георгиева  

при секретаря В. И., като разгледа докладваното от районния съдия ВАНД № 1526 по описа за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № И-3599/15.05.2018г. на Кмета на Община  Шумен, с което на основание  чл.49, ал.3, т.1 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен на ОбС Шумен и чл.53 от ЗАНН на С.Д.С., с ЕГН **********, с пост. адрес *** е  наложена „глоба“ в размер на 100 лева, за нарушение на чл.16, ал.6 от Наредба № 1 на Об.С Шумен. Жалбоподателят в жалбата си моли съда да отмени изцяло наложената му глоба. В съдебно заседание, жалбоподателят редовно призован не се явява лично и не изпраща упълномощен представител.

            Процесуалният представител на административно – наказващият орган – кмета на Община Шумен, издал наказателното постановление, моли НП да бъде потвърдено.

            Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.320 и сл. от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

            Съдът, след като взе в предвид събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

На 25.03.2018г. свидетелите О.А.Р. и Г.Й.Д. ***, изпълнявайки служебните си задължения се движели по ул. Цар Освободител в гр. Шумен. След 14,45 часа, при обход в района на „ДКЦ 1“, двамата свидетели забелязали лица, които употребявали алкохол на обществено място. Лицата били трима мъже, от които двама пиели бира – двулитрови бутилки, на стъпалата на самата сграда на „ДКЦ“ срещу магазин „Нирвана“. Свидетелите Р. и Д. извършили проверка на документите за самоличност на лицата и установили самоличността на единия от тях, който пиел бира – жалбоподателя С.Д.С.. На место, свидетелят О.Р., в присъствието на свидетеля Г.Д., както и на жалбоподателя  съставил АУАН бл. № 655225  срещу С.С. за нарушение на  чл.16, ал.6  от Наредба № 1 на Об.С Шумен. При предявяване на акта, жалбоподателя С. не е отразил възражения. Не се е възползвал и от законното си право да депозира такива в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН. 

Въз основа на съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка, административно-наказващият орган – Кмет на Община Шумен издал обжалваното НП като  възприел изцяло констатациите, съдържащи се в АУАН. На основание на основание  чл.49, ал.3, т.1 от Наредба № 1 на ОбС Шумен и чл.53 от ЗАНН на С.Д.С., с ЕГН **********, с пост. адрес *** била  наложена „глоба“ в размер на 100 лева за нарушение на чл.16, ал.6 от същата наредба.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от  събраните по делото гласни доказателства, както и от присъединените по реда на чл.283 от НПК писмени доказателства. Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните по делото свидетели, тъй като същите пресъздават това което са възприели непосредствено, като показанията им са логични и безпротиворечиви, кореспондират и с писмените доказателства.

При така установената фактическа обстановка съдът приема, че жалбоподателя е извършил визираното в акта и в НП, нарушение по следните правни съображения: Настоящият състав намира, че административно-наказателното производство е проведено без съществени  нарушения на процесуалните правила, визирани в ЗАНН. АУАН е съставен от длъжностно лице със съответните компетенции, съдържа необходимите реквизити, изброени в чл.42 от ЗАНН, и е предявен надлежно. НП е издадено от компетентен орган, отговаря на изискванията на чл.57 от ЗАНН и е надлежно връчено. Правото на защита на нарушителя не е накърнено, нито затруднено по никакъв начин. Събраните  писмени и гласни доказателства  по несъмнен начин доказват извършеното административно нарушение на 25.03.2018г. Безспорно се установява, че в деня на проверката в гр. Шумен, на ул. Цар Освободител, до „ДКЦ1“, жалбоподателя С.С. е употребявал алкохолна напитка – бира на открито обществено място в нарушение на чл.16, ал.6 от  Наредба № 1 на ОбС Шумен.

 Съгласно посочената за нарушена разпоредба -  чл.16, ал.6 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен се забранява употребата на алкохолни напитки и бира по всяко време на денонощието на открито по улици, тротоари, площадки, паркове и градини, междублокови пространства, дворовете на училища, детски ясли и градини, детски площадки и на други открити обществени места, с изключение на случаите на организирани и разрешени по законния ред чествания, събори и други организирани прояви.  Безспорно е установено по делото, както от показанията на двамата разпитани свидетели, така и от приложената Докладна записка, че на открито обществено място - ул. Цар Освободител в гр. Шумен до сградата на „ДКЦ 1“ на 25.03.2018г. в 14,50 часа, жалбоподателят С.Д.С. е пиел бира /двулитрова бутилка/ без да е имало организирано и разрешено честване, събор или друго организирана проява.  

Съдът намира за неоснователни изложените в жалбата доводи, че липсва протокол за алкохолна проба на пешеходец и не е нарушавал правилата за движение. В настоящият случай, не се касае за установено нарушение на правилата за движение по пътищата, а за нарушение на Наредба № 1 на Об.С Шумен, за което не се изисква какъвто и да е протокол за установена концентрация на алкохол в издишан въздух или в кръвна проба. За да е налице съставомерно административно нарушение на чл.16, ал.6 от Наредба № 1 на Об.С Шумен е достатъчно физическото лице да употребява алкохолна напитка и бира на открито обществено място по всяко време на денонощието, с изключение на случаите на организирани и разрешени по законния ред чествания, събори и други организирани прояви.

Поради изложеното съдът намира, че жалбоподателя С. С.  действително е нарушил чл.16, ал.6 от  Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен на ОбС Шумен, с което е осъществил от обективна страна състава на посоченото административно нарушение.

По отношение на субективната страна, то нарушението е извършено виновно, под формата на пряк умисъл.

Съдът намира, че по отношение на това деяние административно-наказващият орган правилно е издирил приложимата материална норма и правилно е санкционирал нарушението съобразно санкционната норма на чл.49, ал.3, т.1 от Наредба № 1 на ОбС Шумен. Санкционната разпоредба предвижда за физическите лица налагане на глоба от 100 до 500 лева. На жалбоподателят е наложена „глоба“ в минималния размер от 100 лева, който според съда е справедлив и съответстващ на тежестта на извършеното административно нарушение и не може да бъде намален. Административно-наказващият орган е обсъдил и възможността за приложение разпоредбите на чл.28 от ЗАНН, като правилно е преценил, че липсват основания за неговото прилагане. Доколкото в настоящият случай нарушението не е с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на административно нарушение от същия вид и има данни за отправени предупреждения и забележки от страна на кметицата на селото, правилно АНО не е намерил основания за прилагане на чл.28 от ЗАНН.

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че наказателното постановление следва да бъде потвърдено.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът  

Р Е Ш И:  

 

ПОТВЪРЖДАВА като правилно и законосъобразно Наказателно постановление № И-3599/15.05.2018г. на Кмета на Община - Шумен, с което на основание  чл.49, ал.3, т.1 от Наредба № 1 на ОбС Шумен и чл.53 от ЗАНН на С.Д.С., с ЕГН **********, с пост. адрес *** е  наложена „глоба“ в размер на 100 лева за нарушение на чл.16, ал.6 от Наредба № 1 на Об.С Шумен.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – гр.Шумен на основанията, предвидени  в НПК и по реда на глава 12 от АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

                                                                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ: