Р Е Ш Е Н И Е  

                                                                     353/31.7.2018г.  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, четиринадесети състав

На единадесети юли две хиляди и осемнадесета година,

В публично заседание в следния състав:  

Председател: К. Кръстев  

Секретар: Ф. А.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 1540 по описа за 2018г.

За да се произнесе взе предвид следното:  

Производство по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 46-0000061/10.05.2018год. на Началник ОО „АА“ гр. Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл. 105, ал.1 от ЗАвП на „А.-96“ ЕООД , Булстат ********* със седалище и адрес на управление с. Т*, представлявано от А.Е.М. ЕГН ********** е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 200 /двеста/ лева за извършеното нарушение. Жалбоподателят моли съда да отмени наказателното постановление, като незаконосъобразно. В съдебно заседание, редовно призован не се явява, за него се явява процесуален представител, който моли НП да бъде отменено, като незаконосъобразно, при приложението на чл. 28 от ЗАНН.

Административно наказващия орган, редовно призован, не изпраща процесуален представител, но в придружаващо жалбата писмо моли НП да бъде потвърдено.

Жалбата е била подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, от легитимирано за целта, лице. Същата отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН във връзка с чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

                ШРС, като прецени всички събрани доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази закона, намира жалбата за неоснователна, поради следните съображения:

            Дружеството жалбоподател извършва търговска и транспортна дейност със собствен транспорт, като извършва и превози на пътници.  В тази връзка на 17.04.2018г. около 11.00 часа в с. Т* е извършена тематична проверка във връзка с медийно отразено ПТП на 15.04.2018г. на път I-4 София-Варна км. 138 в посока гр. Шумен с автобус управляван от Е.М.А. от кат. М2, „Мерцедес Спринтер 413 ЦДИ“ с рег. № Н 42 32 МВ собственост на дружеството жалбоподател. Дружеството притежава лиценз на Общността № 10381 за международен превоз на пътници. В присъствието на управителя на дружеството – А.Е.М. била извършена справка в деловодната система „Архимед“ на ИА „АА“ при която било установено следното: Дружеството жалбоподател, като превозвач не е уведомило писмено на място, по поща, електронна поща или факс ОО „АА“ гр. Шумен, от чиято територия започва превозът, за намерението си да извърши случаен превоз на пътници най-късно един час преди започване на превоза на 14.04.2018г. около 15.00 часа, от гр. Шумен за гр. София, видно от пътен лист № 015422/14.04.2018г. и фактура за извършване на случаен превоз  № 0000000249/14.04.2018г.

            За така констатираното нарушение на дружеството жалбоподател, от свидетеля К.Л.К. бил съставен АУАН, серия А-2017 бл. № 248616. Акта бил съставен в присъствието на управителя на дружеството жалбоподател – А.Е.М., предявен и подписан собственоръчно от нея, като в графата възражения е записано „нямам възражения.“ В срока по чл. 44 ал.1 от ЗАНН, възражения не били представени. Въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение, Началник ОО „АА“ гр. Шумен издал Наказателно постановление № 46-0000061/10.05.2018год. на Началник ОО „АА“ гр. Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл. 105, ал.1 от ЗАвП на „А.-96“ ЕООД , Булстат ********* със седалище и адрес на управление с. Т*, представлявано от А.Е.М. ЕГН ********** е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 200 /двеста/ лева за извършеното нарушение.

Изложената фактическа обстановка, съдът прие за установена въз основа на приетите и приложени писмените доказателства, както и гласните – разпитаните актосъставител и свидетел.

            При така установената фактическа обстановка, съдът приема от процесуално - правна страна, че атакуваното НП е издадено от компетентен орган- видно от Заповед РД-08-249/15.05.2015г. издадена и подписана от министър Московски и в процеса на неговото издаване не са били допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до неговата отмяна.

            В настоящият случай е установено и доказано по безспорен начин, че дружеството жалбоподател не е уведомило писмено – на място, по поща, електронна поща или факс - ИА „АА“ гр. Шумен - мястото от където започва превозът, за намерението си да извърши случаен превоз на пътници най-късно един час преди започване на превоза, каквото е изискването на чл. 68 ал.1 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. за обществен превоз на пътници пи товари на територията на република България. Именно това нарушение е извършил жалбоподателя, пренебрегвайки изискванията на закона.

Съгласно административно-наказателната разпоредба на чл.105 от Закона за автомобилния превоз, действащ към момента “За нарушения на този закон и на подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на него, с изключение на изискванията за превоз на опасни товари, за които не е предвидено друго наказание, се налага наказание глоба или имуществена санкция 200 лв.“

Законодателят е фиксирал размера на административните наказания и не е предоставил никакви възможности за определяне на по-ниски или по-високи наказания. В настоящият случай, при определяне на административното наказание, административно наказващият орган е наложил предвидения абсолютен размер, който не може да бъде намален от съда.

Административно наказващият орган правилно е квалифицирал нарушението, което е било осъществено, както от обективна, така и от субективна страна и правилно е приложил съответната административно-наказателна разпоредба на Закона за автомобилния транспорт, като се е съобразил с разпоредбата на чл.53 ал.2 от ЗАНН и като е взел предвид, че осъществяването на нарушението и самоличността на лицето, са били установени по безспорен начин. Съдът не констатира наличието на съществени процесуални нарушения в процедурата по издаването на АУАН и НП, които да опорочават самото НП и да повлекат неговата отмяна. При индивидуализацията на наказанието административно-наказващия орган се е придържал към съответния размер съобразно чл. 105 от ЗАвП, в съответствие с чл.27 ал.2 от ЗАНН и т.1 от ППВС №10/28.09.1973г. и поради това, съдът намира, че наложеното му административно наказание е справедливо и съответно на извършеното нарушение, съгласно наличните данни в преписката.

Съдът намира, че в настоящия случай не е налице маловажен случай на извършено нарушение по чл. 28 от ЗАНН, каквото е искането на процесуалния представител на жалбоподателя. В настоящия случай нарушението е констатирано след реализирано ПТП на пътя с участието на автобус на жалбоподателя. В случая се касае за пренебрегване изискванията на закона и обществената опасност на деянието не се отличава от останалите нарушения от този вид. Опита на процесуалния представител на жалбоподателя да обвърже задълженията на превозвача с поведението на водача на автобуса не се споделя от съда. Предвид спецификата на установения превоз, отговорността за обезпечаване законността при извършване на случайни превози на пътници на територията на Република България е изцяло на управителите на търговските дружества получили лиценз за извършване на съответния превоз. Поведението на водачите на тези превозни средства няма нищо общо с тази отговорност.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че в административно наказателното производство е безспорно установено и доказано, както извършеното нарушение, така и неговия субект, поради което атакуваното наказателно постановление  е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.    

            Водим от горното и на основание чл.63,ал.1 предл. първо от ЗАНН, съдът

Р  Е  Ш  И :

 

потвърждава Наказателно постановление № 46-0000061/10.05.2018год. на Началник ОО „АА“ гр. Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл. 105, ал.1 от ЗАвП на „А.-96“ ЕООД , Булстат ********* със седалище и адрес на управление с. Т*, представлявано от А.Е.М. ЕГН ********** е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 200 /двеста/ лева за извършеното нарушение.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ШАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

                                                                                               Районен  съдия: