Р Е Ш Е Н И Е  

                                                                           352/31.7.2018г.  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, четиринадесети състав

На единадесети юли две хиляди и осемнадесета година,

В публично заседание  в следния състав:

         Председател: Кр. Кръстев

Секретар: Ф. А.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 1654 по описа за 2018г.

За да се произнесе взе предвид следното:

 Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.           

Обжалвано е наказателно постановление № 319278-F371391/16.02.2018г. на Директор на офис Шумен, при ТД на НАП гр. Варна, с което на сдружение „Асоциация компютърна лингвистика“ ЕИК: ********* със седалище и адрес на управление гр. Шумен, бул. „Славянски“ №60 ет.1, представлявано от Н.Й.Н. ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, на основание чл.178 от ЗДДС за нарушение на чл.96 ал.1 от ЗДДС. Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление, като незаконосъобразно, съставено при несъобразяване с обективните обстоятелства и неизяснена в подробности фактическа обстановка. В жалбата са изложени подробни аргументи за искането. 

  Жалбоподателят, редовно призован се явява, като поддържа жалбата си.

            Процесуалният представител на административно-наказващия орган, издал наказателното постановление, пледира за потвърждаване на НП, като правилно и законосъобразно.

            Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество жалбата е основателна, поради следните съображения:

ШРС, след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

При извършена проверка в ТД на НАП – Варна, офис Шумен за наличие на основание за регистрация по ЗДДС на сдружение „Асоциация компютърна лингвистика“, като задължено лице, от страна на проверяващия било установено, че асоциацията не е изпълнила задължението си по чл. 96 ал.1 от ЗДДС, а именно да подаде Заявление за регистрация по ЗДДС в ТД на НАП Варна офис Шумен в установения от закона 7-дневен срок, от изтичане на данъчния период през който е достигнат облагаемият оборот от 50 000 лв. за период не по-дълъг от последните дванадесет месеца преди текущия. При проверката се установило, че за периода 01.01.2017г. – 31.12.2017г. облагаемия оборот на задълженото лице е в размер на 215 031.22 лв. Заявлението за регистрация по ЗДДС е следвало да бъде подадено не по-късно от 08.01.2014г. включително, т.к. 07.01.2018г. е неприсъствен ден, а това не е било сторено.     

Заявлението за регистрация по ЗДДС за описания данъчен период е подадено по електронен път след 08.01.2018г., а именно на 15.01.2018г. и е заведено с вх. № ДДС.0000-0037518815.01.2018г.

На    01.02.2018г. актосъставителя съставил АУАН № F371391 от същата  дата като счел, че с това е нарушен чл. 96 ал.1 от ЗДДС. Актът бил съставен в присъствието на управителя на асоциацията. Така съставения акт бил подписан със забележката. „Не сме подали заявление в 7-дневен срок, тъй като не сме получили отказа за регистрация по ДДС в срок, връчен на 17.01.2018г. Въз основа на така съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната препис било издадено наказателно постановление № 319278-F371391/16.02.2018г. на Директор на офис Шумен, при ТД на НАП гр. Варна, с което на сдружение „Асоциация компютърна лингвистика“ ЕИК: ********* със седалище и адрес на управление гр. Шумен, бул. „Славянски“ №60 ет.1, представлявано от Н.Й.Н. ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, на основание чл.178 от ЗДДС за нарушение на чл.96 ал.1 от ЗДДС.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени доказателства и от разпита в съдебно заседание на актосъставителя С.К.И., както и от присъединените на основание разпоредбата на чл.283 от НПК писмени доказателства. 

При така установената фактическа обстановка съдът приема, от правна страна следното:

В настоящият случай нарушението по чл.96 ал.1 от ЗДДС – неподаване в срок на Заявление за регистрация по ЗДДС е установено по безспорен начин. От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установява, че такава на практика не е била подадена в законоустановения срок, т.е. до 08.01.2018г. включително, а е била подадена по-късно – на 15.01.2018 г.

Съдът намира обаче, че с оглед установената по-горе фактическа обстановка и обстоятелствата, при които е извършено нарушението в случая е налице и напълно маловажен случай на административно нарушение по чл.96 ал.1 от ЗДДС. На практика с подаване на обсъжданото Заявление макар и със седмично закъснение, задълженото лице не е препятствало по никакъв начин разчитането си с бюджета, което е извършено в същия отчетен период. Не на последно място, следва да се отбележи, че според твърденията на представляващия дружеството, такова заявление е подадено на 14.12.2017г. и по него няма отговор от страна на АНО. Промяната със срока за подаване на такова заявление също така е влязла в сила от 01.01.2018г.  и тази промяна не е била известна на жалбоподателя. Действително всяко неизпълнение на задължение към държавата, т. е. административно нарушение извършено от юридическо лице е безвиновно, но това обстоятелство следва да бъде взето предвид като смекчаващо. Тези обстоятелства, преценени в своята съвкупност и с оглед обстоятелството, че нарушението е извършено за първи път, както е отбелязано в НП обосновават извода, че в случая е налице “маловажен случай” на административно нарушение на чл.96 ал.1 от ЗДДС. 

В ЗАНН няма легално определение на понятието “маловажен случай”, но в случая, предвид препращащата норма на чл.11 от ЗАНН следва да намери приложение легалната дефиниция на това понятие, дадена в чл.93,т.9 от НК, а именно извършеното административно нарушение, с оглед липсата на вреди последици или незначителността им и с оглед другите смекчаващи отговорността обстоятелства, представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от съответния вид. Настоящият случай е именно такъв, като макар и формално да е осъществен състава на административно нарушение, с оглед посочените по-горе смекчаващи обстоятелства, деянието разкрива по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид, при което налагането на имуществена санкция макар и в минимален размер се явява несъразмерно тежка. Преценката за “маловажност на случая” подлежи и на съдебен контрол, като в неговия обхват се включва и проверка за законосъобразност на преценката по чл.28 от ЗАНН от страна на наказващия орган.  

Поради изложените съображения, съдът намира, че неприлагайки чл.28 от ЗАНН, АНО е издал незаконосъобразно наказателно постановление, което следва да бъде отменено.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1, предл. първо от ЗАНН, съдът  

 

                                                                    Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ  като незаконосъобразно Наказателно постановление № 319278-F371391/16.02.2018г. на Директор на офис Шумен, при ТД на НАП гр. Варна, с което на сдружение „Асоциация компютърна лингвистика“ ЕИК: ********* със седалище и адрес на управление гр. Шумен, бул. „Славянски“ №60 ет.1, представлявано от Н.Й.Н. ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, на основание чл.178 от ЗДДС за нарушение на чл.96 ал.1 от ЗДДС.

            Решението подлежи на касационно обжалване пред ШАС в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.                                              

 

                                                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: