Р Е Ш Е Н И Е

 

414/26.9.2018г. , гр.Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А 

 

Шуменският районен съд, в открито заседание на единадесети септември две хиляди и осемнадесета година, в състав:  

Председател: Ем.Ангелов  

при секретаря В.С., като разгледа докладваното от районния съдия ВНАХД № 1664 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:  

Производство по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 5128/28.05.2018год. на Началника на отдел „Контрол по републиканската пътна мрежа“, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“, Агенция „Пътна инфраструктура“ гр.София, с което на основание чл.53 от ЗАНН, чл. 53 ал.1 т.2 от Закона за пътищата на жалбоподателя е наложено  административно наказание “глоба” в  размер от 1000/хиляда/ лева.  Жалбоподателят моли съда да отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно, тъй като било постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон, като в съдебно заседание, редовно призован  не се явява и не изпраща процесуален представител.

 Въззиваемата страна, редовно призована,   изпраща процесуален представител в съдебно заседание в лицето на П.К. –н-к отдел „Административно обслужване“ в Областно пътно управление гр.Силистра, който  моли  за постановяване на решение, с което да се потвърди обжалваното НП, като правилно и законосъобразно.

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, поради което е процесуално допустима.

Жалбата е неоснователна.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: С НП № 5128/28.05.2018год. на Началника на отдел „„Контрол по републиканската пътна мрежа“,  Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“, Агенция „Пътна инфраструктура“ гр.София  на основание чл. 53 ал.1 т.2 от Закона за пътищата на жалбоподателя е наложено  административно наказание “глоба” в  размер от 1000/ хиляда / лева за това, че” е осъществявало движение на извънгабаритно пътно превозно средство по смисъла на &1 т.1  от допълнителните разпоредби на  Наредба №11 от 03.07.2001г. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС, респективно тежко по чл.3 от Наредбата  без разрешение/разрешително или квитанция за платени пътни такси/, издадено по реда на раздел IV от Наредба №11 от 03.07.2001г. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС от администрацията управляваща пътя за дейност от специално ползване на пътищата ” , като е посочено че е нарушил чл.26 ал.2 т.1 б“а“ от Закона за пътищата.  Наказателното постановление е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение № 0006122/02.05.2018г., в който е отбелязано, че на 02.05.2018г. в 16.30 часа, жалбоподателят е управлявал и осъществявал движение на съчленено ППС с пет оси  -МПС с две оси марка “Скания”, модел „Р420ЛАХНА“ с ДК № СТ 5524 АТ и поруремарке с три оси  с рег.№Р7443 ЕХ на път I-2, км. 104 на 500 метра, преди разклон за с.Тимарево  в посока  гр.Разград - Шумен без разрешение за дейности от специално ползване на пътищата, издадено от АПИ/администрацията, управляваща пътя/. В посочения АУАН е отбелязано, че  при измерено разстояние между осите 1.32 метра, сумата от натоварването на ос на тройната ос на полуремаркето е 26.590 тона, при максимално допустимо натоварване от 24 тона.   В АУАН също така е отразено, че измерването е извършено с техническо средство електронна везна модел DFW-KR  №118845 и ролетка Р05.. Жалбоподателят е подписал акта без никакви възражения,  а и не се е възползвал от депозиране на писмени такива в 3 дневен срок, съгласно чл.44 ал.1 от ЗАНН.     В съдебно заседание, актосъставителят А. и свид.П.  потвърдиха категорично, че описаните по горе констатации са направени, след като управляваното от жалбоподателя съчленено пътно превозно средство с 5 оси  е бил спряно за проверка на път I-2 в близост до разклона за с.Тимарево , като след като са измерили стойностите на ППС са установили  претоварване на тройната ос на полуремаркето –повече от два тона, при допустимо максимално натоварване от 24 тона, което прави управлявано от жалбоподателя ППС тежкотоварно, но последния не е  притежавал необходимото разрешение /разрешително или квитанция за платени пътни такси/.  

    При така установената фактическа обстановка съдът приема, че жалбоподателят е извършил визираното в акта и в НП нарушение, а именно управлявал е  извънгабаритно  пътно превозно средство по смисъла на &1 т.1  от допълнителните разпоредби на  Наредба №11 от 03.07.2001г. на МРРБ за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС, респективно тежко по чл.3 от Наредбата без разрешение от администрацията управляваща пътя за дейност от специално ползване на пътищата , което е в явен противовес с  изискванията на чл.26 ал.2 т.1 б“а“ от Закона за пътищата. От приобщените по делото писмени доказателства се установява по безспорен начин, че електронна везна модел DFW-KR  №118845   е одобрена, като тип средство за измерване, като срока на валидност на това одобряване е до месец март 2019г. Жалбоподателя не представи, каквито и да било годни доказателства, установяващи, че към датата на проверката е имал разрешително или е заплатил необходимата пътна такса за да може да управлява тежко ППС, съгласно чл.3 т.2 от споменатата  наредба  по републиканската пътна мрежа

              Административно наказващият орган правилно е квалифицирал нарушението, което е било осъществено, както от обективна, така и от субективна страна и правилно е приложил съответните административно-наказателни разпоредби на Закона за пътищата, като се е съобразил с разпоредбата на чл. 53 ал.2 от ЗАНН и като е взел предвид, че осъществяването на нарушението и самоличността на лицето, са били установени по безспорен начин. Съдът не констатира наличието на съществени процесуални нарушения в процедурата по издаването на АУАН и НП, които да опорочават самото НП и да повлекат неговата отмяна. При индивидуализацията на наказанието, административно-наказващия орган е съобразил тежестта на извършеното нарушение и неговата обществена опасност и е определил размера на наказанието в  размер идентичен с минималния предвиден в чл. 53 ал.1 т.2 от Закона за пътищата , в съответствие с чл.27 ал.2 от ЗАНН.

          Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 предл.Първо от ЗАНН, съдът  

Р  Е  Ш  И :

 

            ПОТВЪРЖДАВА изцяло  Наказателно постановление № 5128/28.05.2018год. на Началника на отдел „Контрол по републиканската пътна мрежа“, Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол“, Агенция „Пътна инфраструктура“ гр.София

           Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.                                                       

 

                                                                                      Районен  съдия: