Р Е Ш Е Н И Е

 

630/27.12.2018г. , гр.Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А 

 

Шуменският районен съд, в открито заседание на двадесет и седми ноември две хиляди и осемнадесета година, в състав:  

Председател: Ем.Ангелов  

при секретаря В.С., като разгледа докладваното от районния съдия ВНАХД № 1776 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:  

Производство по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 18-0869-001137/12.06.2018год. на Началник сектор към ОДМВР - Шумен, сектор Пътна полиция Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН,  чл.183 ал.4 т.7 предл.1  от ЗДП на жалбоподателя В.Н.Е. е наложено   административно наказание “глоба” в  размер от 50/петдесет/ лева . Жалбоподателят моли съда да отмени атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно, тъй като било постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон, като в съдебно заседание,  се явява лично и поддържа депозираната жалба.

 Въззиваемата страна, редовно призована, в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, моли  за постановяване на решение, с което да се потвърди обжалваното НП, като правилно и законосъобразно.

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, поради което е процесуално допустима.

Жалбата е неоснователна.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: С НП №18-0869-001137/12.06.2018год  на Началник сектор към ОДМВР - Шумен, сектор Пътна полиция  Шумен,     на основание  чл.183 ал.4 т.7 предл.1    от ЗДП      на жалбоподателя е наложено   административно наказание “глоба” в  размер  от 50/петдесет/ лева за това, че „водач на МПС от категории М1, М2, М3 и N1, N2  и N3, когато е в движение, не използва обезопасителен колран, с който МПС е оборудвано“, като е посочено, че виновно е нарушил чл.137а ал.1   от ЗДП  Наказателното постановление е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение № 1137/06.01.2018г., в който е отбелязано, че около 14.00 часа на 06.01.2018г.. жалбоподателят  е управлявал  л.а. „ВАЗ 2107” с рег № Н 3412 АК, негова собственост по ул.“Възраждане“ в посока центъра на с.Хитрино обл.Шумен, като не използва обезопасителен колан по време на движение, с който е оборудвано МПС, като  жалбоподателя е подписал АУАН с възражения, в които  сочи, че свидетеля го е видял от 50 метра, че няма колан. Впоследствие е депозирал, писмени възражения  и в изискуемия в чл.44 от ЗАНН срок, в които по същество излага, че акта е издаден единствено по свидетелски показания на лице, което е било на 30 метра от мястото на проверката .  

 В съдебно заседание,  актосъставителят П.П., изтъкна, че по време на специализирана полицейска операция, заедно с други негови колеги са спирали  за проверка в  с.Хитрино, почти всеки един преминаващ автомобил, с цел установяване на водачи, които управляват МПС под въздействие на алкохол, неправоспособни водачи и такива, които управляват без обезопасителен колан, като посочи, че в момент, в който свид.И.Г. съставял АУАН на свид. П.О. за управление на МПС без обезопасителен колан спрял за проверка два автомобил, а именно управляваният от свид.А. лек автомобил и този, управляван от жалбоподателя Е.. Актосъставителят П. изрично посочи, че първо се е насочил  към управляваният от А. автомобил, а след това към управляваният от жалбоподателя автомобил и след като е извършил необходимите проверки на свидетелства за управление на МПС и с техническо средство за употреба на алкохол, не установявайки нищо нередно ги освободил, но в този момент свид. О. му казал, че на едни водачи съставят АУАН за управление на МПС без обезопасителен колан, а на други не съставят, като именно тогава му съобщил, че жалбоподателя Е. е управлявал автомобила си без обезопасителн колан. В тази връзка, актосъставителя П. снел обяснение от П.О. и предприел всички необходими действия, с цел съставянето на АУАН на жалбоподателя, като му намерил мобилния телефон и не след дълго жалбоподателя се върнал при проверяващите, където и му бил съставен процесния АУАН. В съдебно заседание, от своя страна, свид.П.О. категорично заяви, че в момента, когато са му съставяли АУАН за управление на МПС без обезопасителен колан е видял, че проверяващите спират два автомобила, като във вторият от тях /жалбоподателя Е./ е бил без обезопасителен колан, поради което и искрено се възмутил, че срещу него не са били предприети същите действия, а именно да му бъде съставен АУАН и потърсил обяснения за случващото се от полицейския служител, който е бил спрял за проверка, управлявания от жалбоподателя автомобил.,  

При така установената фактическа обстановка съдът приема, че жалбоподателят Е. е извършил визираното в акта и в НП нарушение , а именно като водач на МПС от категории М1, М2, М3 и N1, N2  и N3, когато е в движение, не използва обезопасителен колран, с който МПС е оборудвано . От свидетелските показания на свид.О. по безспорен начин се установява, че жалбоподателя Е. е управлявал собствения си лек автомобил без обезопасителен колан, което категорично означава, че последния не се  е съобразил с императивните изисквания на чл.137а ал.1   от ЗДП.   

 Административно наказващият орган правилно е квалифицирал нарушението, което е било осъществено, както от обективна, така и от субективна страна и правилно е приложил съответните административно-наказателни разпоредби на Закона за движение по пътищата, като се е съобразил с разпоредбата на чл. 53 ал.2 от ЗАНН и като е взел предвид, че осъществяването на нарушението и самоличността на лицето, са били установени по безспорен начин. Съдът не констатира наличието на съществени процесуални нарушения в процедурата по издаването на АУАН и НП, които да опорочават самото НП и да повлекат неговата отмяна.

 При индивидуализацията на наказанието административно-наказващия орган е определил размера на наказанието в  абсолютния предвиден такъв в  чл.183 ал.4 т.7 предл.1     от ЗДП , в съответствие с чл.27 ал.2 от ЗАНН .

            Предвид  гореизложеното, съдът намира, че обжалваното наказателно постановление е обосновано, правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено, а жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 предл.Първо от ЗАНН, съдът  

Р  Е  Ш  И :

 

            ПОТВЪРЖДАВА изцяло наказателно постановление № № 18-0869-001137/12.06.2018год. на Началник сектор към ОДМВР - Шумен, сектор Пътна полиция Шумен . 

           Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

                                                                                         Районен  съдия: