РЕШЕНИЕ

 

418/28.9.2018г., гр.Шумен

Шуменският районен съд, ХІІ състав

На тринадесети септември 2018 година

В публично заседание в следния състав:  

                                                         Председател: Ивелина Димова, Секретар: М.Митева 

като разгледа докладваното от съдията ВАНД № 1840/18г. по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:  

Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

Подадена е жалба от ЕТ „Д.С.-К“ -гр.Шумен срещу Наказателно постановление №46-0000111/06.06.2018г. на началника на Областен отдел „Автомобилна администрация”-гр.Шумен, с което на търговеца била наложена имуществена санкция в размер на 200,00лв., на основание чл.53 ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.105, ал.1 от Закона за автомобилните превози. Жалбоподателят привежда доводи за наличие на съществени процесуални нарушения при провеждането на административнонаказателното производство, както и за маловажност на случая, поради което моли съда да постанови решение, с което да отмени изцяло наказателното постановление.

              В открито съдебно заседание търговецът се явява лично, като поддържа жалбата.  Въззиваемата страна, редовно уведомена, не изпраща представител, но писмено изразява становище за неоснователност на жалбата.

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна, по следните съображения:

Въз основа всички събрани по делото доказателства, съдът установи от фактическа страна следното: По отношение търговеца-жалбоподател било издадено Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз с №11922/01.03.2016г. Същият упражнявал превозваческа дейност посредством таксиметров автомобил марка „Дачия Сандеро“ с рег.№ Н9559 ВН, негова собственост. На посочения автомобил бил монтиран ЕТАФП с индивидуален номер ЕС 022893 и индивидуален номер на фискалната памет №46058893, който бил въведен в експлоатация на 17.02.2016г. Монтираният в автомобила ЕТАФП и паспорта на ЕТАФП били представени за извършване на метрологичен контрол от Държавна агенция по стандартизация и метрология. Не била подадена обаче молба за регистриране на апарата, като ЕТАФП и автомобилът не били представени пред регионалния отдел на Главна дирекция "Автомобилна администрация" за регистрация. На 15.05.2018г. служители на ОО „Автомобилна администрация”-гр.Шумен извършили проверка на посочения таксиметров автомобил за спазване на изискванията за извършване на таксиметров превоз на пътници, при която изложените обстоятелства били установени. Във връзка с тези констатации на същата дата бил съставен акт за установяване на административно нарушение на търговецът- жалбоподател за това, че като данъчно задължено лице след метрологичен контрол от ДАСМ не е представил процесния ЕТАФП в ОО „АА“-гр.Шумен за регистрация. Актът бил съставен в присъствието на представляващия ЕТ, бил предявен и подписан без конкретни възражения. Писмени такива не били депозирани и в срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН. Въз основа на съставения акт на 06.06.2018г. било издадено и атакуваното наказателно постановление, с което на ЕТ „Д.С.-К“ била наложена имуществена санкция в размер на 200,00 лв. за извършено нарушение на чл.16, ал.2 от Наредба №35/03.11.1999г. на министъра на транспорта за функционалните и техническите изисквания към електронните таксиметрови апарати с фискална памет.

 Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа събраните по делото доказателства: от разпита на свидетелите И.Д.И. и С.Х.С., както и от приобщените по реда на чл.283 от НПК писмени доказателства. Показанията на посочените свидетели следва да бъдат кредитирани като последователни, безпротиворечиви и логични. Двамата също така не извличат никаква полза от твърденията си, при което липсват основания за съмнение в достоверността на техните показания.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното: Разпоредбата на чл.20, ал.1 от Наредба №35/03.11.1999г. на министъра на транспорта за функционалните и техническите изисквания към електронните таксиметрови апарати с фискална памет задължава водачите на таксиметрови автомобили да издават фискална касова бележка за всяка извършена таксиметрова услуга. За целта чл.24 от ЗАвП предвижда таксиметровите превози на пътници да се извършват от регистрирани превозвачи или от водачи, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя сметка, с леки автомобили до седем места, включително мястото на водача, с електронен таксиметров апарат с фискална памет. По силата на чл.24б от ЗАвП  функционалните и техническите изисквания, на които трябва да отговаря фискалната памет на електронните таксиметрови апарати, предназначени за регистрация и контрол на оборота от услугите с леки автомобили за таксиметров превоз на пътници, въвеждането й в експлоатация, регистрацията и контролът върху техническото състояние се определят с наредба от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на финансите, а именно- цитираната Наредба №35/03.11.1999г. За въвеждането в експлоатация и работата с ЕКАФП са установени определени правила, съдържащи се в Раздел IV от Наредбата. Редът за монтаж и въвеждане в експлоатация на таксиметровите апарати е уреден в чл.15, ал.2-5 от Наредбата, а разпоредбата на чл.16, ал.1 от същата наредба, от своя страна, установява задължение след въвеждане в експлоатация монтираният в автомобила ЕТАФП и неговият паспорт да бъдат представени за извършване на метрологичен контрол в ДАСМ. След извършването на метрологичен контрол, по силата на чл.16, ал.2 от Наредбата, следва да бъде попълнена молба по образец и ЕТАФП и автомобила следва да бъдат представени пред регионалните отдели на Главна дирекция „Автомобил администрация“ за регистрация. С това задължение е натоварено съответното данъчно задължено лице, което следва да предприеме необходимите за целта действия. Срокът за изпълнение на задължението е посочен изрично в чл.15, ал.1 от Наредбата, а именно-до седем дни от датата на монтаж на таксиметровия апарат в автомобила, вписана в паспорта на ЕТАФП. От приложените по делото писмени доказателства е видно, че процесният ЕТАФП е бил монтиран и въведен в експлоатация съобразно изискванията на чл.15, ал.2 от Наредбата на автомобил „Дачия Сандеро“ с рег.№ Н9559 ВН, на 17.02.2016г.  /л.14/. В паспорта на апарата изрично е посочено, че фирмата –превозвач и съответно-данъчнозадължено лице е ЕТ „Д.С.-К“. При това положение за жалбоподателя е възникнало задължение в срок до 24.02.2016г. да попълни молба и да представи апарата и автомобила пред Областен отдел „Автомобилна администрация”-гр.Шумен за регистрация. От показанията на свидетелите /за които, както беше посочено, липсват основания да не бъдат кредитирани/ се установява, че това задължение не е било изпълнено не само в установения за това срок, но и към датата на проверката-обстоятелство, което не се оспорва от санкционираното лице. Доколкото търговецът-жалбоподател, в качеството си на данъчно задължено лице, не е изпълнил задължението си да представи процесните апарат и автомобил пред Областен отдел „Автомобилна администрация”-гр.Шумен за регистрация в установения за това седемдневен срок от датата на монтажа на ЕТАФП, съдът намира, че същият действително е осъществил неизпълнение на административно задължение, установено с чл.16, ал.2 от Наредба №35/03.11.1999г.

Макар и правилно да е констатирано наличието на неизпълнение на административно задължение обаче, при извършената служебна проверка съдът установи, че при провеждането на административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Както в акта, така и в издаденото въз основа него наказателно постановление се приема, че нарушението се изразява в непредставяне на ЕТАФП в ОО „АА“–гр.Шумен за регистрация. Изпълнението на посоченото задължение обаче е скрепено със срок, а именно- срокът за регистрация на апарата по чл.15, ал.1 от Наредбата.  В наказателното постановление изобщо не е посочено, че задължението е следвало да бъде изпълнено в определен срок /7-дневен срок от датата на монтаж на таксиметровия апарат в автомобила/. Единствено в показанията на св.И. се сочи, че задължението следва да бъде изпълнено в посочения срок, но това обстоятелство не е отразено при описанието на нарушението, а и не е посочена правната норма, която го въвежда. При това положение е видно, че обстоятелствата около нарушението не са описани по начин, позволяващ на санкционираното лице да разбере точно какво нарушение се твърди, че е извършило, тъй като не е посочено, че жалбоподателят е следвало да изпълни административното си задължение в определен срок, а и не е издирена нормата, установяваща срока за изпълнение. При нарушения от вида на процесното предвиденият срок за изпълнение е от особено съществено значение, тъй като съответният състав се осъществява едва с изтичането му, докато преди този момент не е налице нарушение. При това положение настоящият състав намира, че наказателното постановление не съдържа необходимите съставомерни признаци на нарушението, за което е ангажирана отговорността на санкционираното лице, като посочването поне на датата, до която е следвало да бъде изпълнено задължението, е било абсолютно необходимо. Допуснатият порок представлява съществено процесуално нарушение, което накърнява правото на защита на жалбоподателя и обуславя отмяната на обжалваното наказателно постановление. Този извод се споделя и от ШАС –в решението по КАНД№214/17г., касаещо сходен случай, се приема изрично, че е допуснато нарушение по чл.42, т.4 и т.5 от ЗАНН, респ. по чл.57, ал.1, т.5 и т.6 от ЗАНН, изразяващо се в липса на пълно и ясно описание на осъществената деятелност и непосочване на нарушената нормативна разпоредба. Посочва се, че несъблюдаването на цитираните разпоредби съставлява съществено нарушение на административно-производствените правила, доколкото лишава санкционирания правен субект от възможността да разбере в какво деяние е обвинен, респ. да организира защитата си адекватно и в пълен обем.

Предвид изложеното съдът намира, че обжалваното наказателно постановление следва да бъде отменено като незаконосъобразно, поради което и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление №46-0000111/06.06.2018г. на началника на Областен отдел „Автомобилна администрация”-гр.Шумен, с което на ЕТ „Д.С.-К“ -гр.Шумен, с ЕИК:127005147, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.105 ал.1 от Закона за автомобилните превози, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 200 лева, като незаконосъобразно.

             Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Шуменски административен съд.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: