Р Е Ш Е Н И Е  

                                                                     357/2.8.2018г.  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, четиринадесети състав

На тридесети юли две хиляди и осемнадесета година,

В публично заседание в следния състав:  

Председател: К. Кръстев  

Секретар: Ф. А.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 1858 по описа за 2018г.

За да се произнесе взе предвид следното:  

Производство по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 46-0000123/06.06.2018год. на Началник ОО „АА“ гр. Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл. 105, ал.1 от ЗАвП на „Меггле България“ ЕООД, Булстат 837055486 със седалище и адрес на управление гр. Шумен ул. „Тракийска“ № 3, представлявано от Н.П.Н. ЕГН ********** е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 200 /двеста/ лева за извършеното нарушение. Жалбоподателят моли съда да отмени наказателното постановление, като неправилно. В съдебно заседание, редовно призован се явява, за него се явява и редовно упълномощен представител, като пледират НП да бъде отменено.

Административно наказващия орган, редовно призован, не изпраща процесуален представител.

Жалбата е била подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, от легитимирано за целта, лице. Същата отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН във връзка с чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

                ШРС, като прецени всички събрани доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази закона, намира жалбата за неоснователна, поради следните съображения:

            Дружеството жалбоподател притежава Лиценз на Общността № 7516 за международен превоз на товари. Във връзка с това на 22.05.2018г., около 16.00 часа, в сградата на ОО „АА“ гр. Шумен бул. „Ришки проход“ № 25 била извършена проверка относно дейността на дружеството и по специално представения Доклад на независим одитор. По време на проверката присъствал редовно упълномощен представител на дружеството – Н.Б.Н. ЕГН ********** съгласно пълномощно рег. № 1171 на нотариус А. А.. Било констатирано, че представения от страна на дружеството жалбоподател заверен годишен финансов отчет е изготвен от одиторска компания „Делойт“ и същият е заверен с дата 08.05.2018г. Съгласно изискването на чл.6 ал.7 т.3 б.“а“ от Наредба № 11 от 31.10.2002г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари представянето на този отчет е трябвало да стане в десет дневен срок от изготвянето му , а това не е станало в посочения от закона срок. За така констатираното нарушение на дружеството жалбоподател, от свидетеля И.Д.И. бил съставен АУАН, серия А-2018 бл. № 253836. Акта бил съставен в присъствието на гореспоменатото упълномощено лице, предявен на упълномощеното лице и подписан собственоръчно от него, като в графата възражения е записано „не.“ Въз основа на съставения акт за установяване на административно нарушение, Началник ОО „АА“ гр. Шумен издал Наказателно постановление № 46-0000123/06.06.2018год., с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл. 105, ал.1 от ЗАвП на „Меггле България“ ЕООД, Булстат 837055486 със седалище и адрес на управление гр. Шумен ул. „Тракийска“ № 3, представлявано от Н.П.Н. ЕГН ********** е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 200 /двеста/ лева за извършеното нарушение.

Изложената фактическа обстановка, съдът прие за установена въз основа на приетите и приложени писмените доказателства, както и гласните – разпитания актосъставител.

            При така установената фактическа обстановка, съдът приема от процесуално - правна страна, че атакуваното НП е издадено от компетентен орган- видно от Заповед РД-08-249/15.05.2015г. издадена и подписана от министър Московски и в процеса на неговото издаване не са били допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до неговата отмяна.

            В настоящият случай е установено и доказано, че дружеството жалбоподател има финансова стабилност и това се доказва от заверения финансов отчет на дружеството жалбоподател от лицензиран независим одитор „Делойт“, който е заверен на 08.05.2018г. След този срок в 10 дневен срок т.е до 18.05.2018г. включително, жалбоподателя е имал задължението да го представи в ОО „АА“ гр. Шумен каквото е изискването на чл. 6 ал.7 т.3 буква „а“ от Наредба № 11 от 31.10.2002г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари. Именно това нарушение е извършил жалбоподателя, пренебрегвайки изискванията на закона. В пледоарията си пред съда представляващия дружеството и процесуалният им представител сочат, че доклада е получен на 21.05.2018г. и били в невъзможност да го представят в изискуемия от закона 10 дневен срок. В тази връзка представят товарителница „Т post“, в която като изпращач е посочено „Делойт“ с дата и час на изпращане 18.08.2018г. 18.14 часа. и получател „Меггле България“ и дата на получаване 21.05.2018г. 11.00 часа., но никъде в тази товарителница не се упоменава че става въпрос за представения пред проверяващите финансов отчет и не може твърдо да се приеме, че товарителницата не касае някаква друга кореспонденция.

Съгласно административно-наказателната разпоредба на чл.105 от Закона за автомобилния превоз, действащ към момента “За нарушения на този закон и на подзаконовите нормативни актове, издадени въз основа на него, с изключение на изискванията за превоз на опасни товари, за които не е предвидено друго наказание, се налага наказание глоба или имуществена санкция 200 лв.“

Законодателят е фиксирал размера на административните наказания и не е предоставил никакви възможности за определяне на по-ниски или по-високи наказания. В настоящият случай, при определяне на административното наказание, административно наказващият орган е наложил предвидения абсолютен размер, който не може да бъде намален от съда.

Административно наказващият орган правилно е квалифицирал нарушението, което е било осъществено, както от обективна, така и от субективна страна и правилно е приложил съответната административно-наказателна разпоредба на Закона за автомобилния транспорт, като се е съобразил с разпоредбата на чл.53 ал.2 от ЗАНН и като е взел предвид, че осъществяването на нарушението и самоличността на лицето, са били установени по безспорен начин. Съдът не констатира наличието на съществени процесуални нарушения в процедурата по издаването на АУАН и НП, които да опорочават самото НП и да повлекат неговата отмяна. При индивидуализацията на наказанието административно-наказващия орган се е придържал към съответния размер съобразно чл. 105 от ЗАвП, в съответствие с чл.27 ал.2 от ЗАНН и т.1 от ППВС №10/28.09.1973г. и поради това, съдът намира, че наложеното му административно наказание е справедливо и съответно на извършеното нарушение, съгласно наличните данни в преписката.

Съдът намира, че не е налице маловажен случай на извършено нарушение по чл. 28 от ЗАНН, доколкото се касае за пренебрегване изискванията на закона, санкционираната дейност е международен транспорт и обществената опасност на деянието не се отличава от останалите нарушения от този вид.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че в административно наказателното производство е безспорно установено и доказано, както извършеното нарушение, така и неговия субект, поради което атакуваното наказателно постановление  е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.    

            Водим от горното и на основание чл.63,ал.1 предл. първо от ЗАНН, съдът

Р  Е  Ш  И :

 

потвърждава Наказателно постановление № 46-0000123/06.06.2018год. на Началник ОО „АА“ гр. Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл. 105, ал.1 от ЗАвП на „Меггле България“ ЕООД, Булстат 837055486 със седалище и адрес на управление гр. Шумен ул. „Тракийска“ № 3, представлявано от Н.П.Н. ЕГН ********** е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 200 /двеста/ лева за извършеното нарушение.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ШАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

 

                                                                                               Районен  съдия: