РЕШЕНИЕ

 

  355/1.8.2018г. , гр.Шумен

Шуменският районен съд, ХІІ състав

На първи август 2018 година

В публично заседание в следния състав:  

Председател:Ивелина Димова

Секретар: М.М.

Прокурор: Е.Янчева  

като разгледа докладваното от съдията АНД № 1986/18г. по описа на ШРС,

РЕШИ:

 

Признава обвиняемия З.Р.Р., с ЕГН: **********, роден на ***г***, български гражданин, неженен, неосъждан, с основно образование, ученик, за ВИНОВЕН в това, че през периода 14.02.2018г.-18.02.2018г. в гр.Шумен, без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, придобил и държал високорисково наркотично вещество -марихуана, съдържаща активен компонент тетрахидроканабинол 3,88% с нетно тегло 3,94 грама на стойност 23,64 лв., като макар и непълнолетен към момента на извършване на деянието е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, а случаят е маловажен - престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, т.1, във вр. с чл.63, ал.1, т.5 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК го освобождава от наказателна отговорност.

Налага на З.Р.Р., с ЕГН: ********** административно наказание “обществено порицание” за престъплението по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, т.1, във вр. с чл.63, ал.1, т.5 от НК, което да се изпълни чрез обявяване на таблото за обяви в Община Шумен.

Осъжда З.Р.Р., с ЕГН: **********, да заплати в полза на държавата, по сметка на ОДМВР-Шумен сумата от 378.29 лева / триста седемдесет и осем лева и двадесет и девет ст./, представляваща направени в хода на досъдебното производство разноски, както и 5/пет/ лева за издаване на изпълнителен лист.

 

На основание чл.53, ал.1, б.“б“, във вр. с чл.354а, ал.6 от НК отнема в полза на държавата вещественото доказателство по делото-марихуана /индийски коноп, канабис/, примесена с тютюн, със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3,88% с общо нетно тегло 3,94 грама.

На основание чл.301, ал.1 т.11, във вр. с чл.111 от НПК, връща на З.Р.Р. вещественото доказателство по делото –1 бр. пластмасово шишенце с надпис „Orbit“. 

Решението подлежи на обжалване в 15-дневен срок от обявяването му на страните пред Шуменски окръжен съд.

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :