П Р И С Ъ Д А

                                                                     40/23.7.2018г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, четиринадесети състав

На двадесет и трети юли две хиляди и осемнадесета година,

В публично заседание  в следния състав:  

Председател: Кр. Кръстев

                                                                        Съдебни заседатели: 1.  М. Т.                                                                                                                       2.  П. П.  

Секретар Ф. А.

Прокурор В. Колев

Като разгледа докладваното от районния съдия

Наказателно дело от общ характер № 1766 по описа за 2018г.  

П Р И С Ъ Д И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Л.Д., с ЕГН ********** роден на *** ***, български гражданин, със средно образование, разведен, не работи, осъждан, ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 19.09.2017г. в гр. Шумен, в сградата на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, в условията на повторност, отнел чужди движими вещи – парична сума в размер на 376 лева от владението на В.И.Ч. ***, без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят не е маловажен, поради което и на основание чл.195 ал.1 т.7 от НК, във вр. с чл. 194 ал.1 от НК, във вр. с чл. 28 ал.1 от НК и чл.58а ал.1 от НК  ГО ОСЪЖДА НА 2 /две/ години “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.

На основание чл. 66 ал1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 4 години.  

На основание чл. 59 ал.2 от НК приспада времето през което Д.Л.Д. е бил задържан за срок от 24 часа по ЗМВР считано от 19.09.2017г.

ОСЪЖДА подсъдимият Д.Л.Д., ЕГН ********** да заплати на гражданския ищец В.И.Ч. ЕГН ********** сумата от 376.00 лв. /триста седемдесет и шест лева/, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди в резултат на извършеното от подсъдимия престъпление по чл.195, ал.1 т. 7 от НК във вр. чл.194, ал.1 във вр. с чл. 28 ал.1 от НК, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на деянието – 19.09.2017г. до окончателното й изплащане, като уважен изцяло граждански иск, предявен от пострадалото лице в хода на съдебното производство. 

На основание чл.2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс осъжда подсъдимият Д.Л.Д., ЕГН ********** да заплати държавна такса върху уважения граждански иск в размер на  50.00 /петдесет лева/.

На основание чл.189, ал.3 от НПК осъжда подсъдимия Д.Л.Д., ЕГН ********** да заплати в полза на ОДМВР гр. Шумен направените деловодни разноски в досъдебното производство в размер на 65,00 лв. и 5 /пет/ лева такса при издаване на изпълнителен лист в полза на държавата.

 На основание чл.301, ал.1, т.11 от НПК, във вр. чл.111 от НПК веществените доказателства – 2бр. компакт дискове следва да бъде върната на собственика – М.Т.М.. 

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Шуменския окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

 

Районен  съдия:

 

Съдебни заседатели: 1.  

    2.