О П Р Е Д Е Л И :  360/20.8.2018г.

 

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство.

ВРЪЩА делото на Шуменска районна прокуратура за отстраняване на посочените в мотивите към определението нарушения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване и протест пред ШОС в 7-дневен от днес по реда на Глава XXII.