О п р е д е л и :115/30.4.2018г.

 

 ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между страните за прекратяване на наказателното производство по ДП №1319/16 г. по описа на РУ – Шумен, по силата на което:

        1. Страните приемат за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият А.К.М. е виновен за това, че на 20.11.2016 г. в гр. Шумен, в съучастие като извършител с М. К.М., причинил на А.Б.Х. средна телесна повреда по хулигански подбуди, изразяваща се в избиване на зъб (първи горен ляв зъб), без който се затруднява дъвченето и говоренето - престъпление по чл.131 ал.1 т.12 НК вр. чл.129 ал.2 НК вр. чл.129 ал.1 НК вр. чл.20 ал.2  НК.

        Деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

2. За горепосоченото престъпление на основание чл.131 ал.1 т.12 НК  вр. чл.129 ал.2 НК вр. чл.129 ал.1НК вр. чл.20 ал.2  НК вр.  чл.55 ал.1 т.1 НК налага на обвиняемия А.К.М. наказание „лишаване от свобода  за срок от 8 (осем) месеца  .

        3. На осн. чл.66 ал.1 НК отлага изпълнението на наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 (три) години.

        Веществени доказателства по делото няма.

       4. Направените по делото разноски в размер на 215,97 лв. следва да бъдат платени от обвиняемия А.К.М. ***.

                Прекратява производството по ДП №1319/16 г. по описа на РУ – Шумен.       

                ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №1220/18 г. на ШРС.

        Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.