О П Р Е Д Е Л И: 117/3.5.2018г.

 

            ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че подсъдимата Т.Л.В. за времето от края на месец януари 2018 г. до 24.04.2018 г. в с. Върбак, обл. Шумен е осъществила неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа собственост на „Електроразпределение – север“ АД, с което създала условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия. От субективна страна деянието е извършено виновно, при пряк умисъл, като форма на вината, поради което и на основание чл. 234в, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б“ от НК, вр. чл. 42а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от НК ѝ налага наказание „пробация“ със следните пробационни мерки:

-          задължителна регистрация по настоящ адрес за  срок от СЕДЕМ месеца с периодичност ДВА пъти седмично;

-          задължителни срещи с пробационен служител за срок от СЕДЕМ месеца.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК, не се налага предвиденото по-леко наказание „ГЛОБА“.

На основание чл. 53, ал. 1, б. „б“ от НК отнема в ползва на държавата приложените по делото веществени доказателства, а именно 1 бр. проводник с кафява изолация, който след влизане в сила на настоящото определение, следва да бъде унищожен.

С деянието не са причинени съставомерни имуществени вреди.

По делото не са направени разноски.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1279/2018 г. по описа на ШРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.