О П Р Е Д Е Л И:      189/26.7.2018г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 1988/2018 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият М.П.М. ***, при управление на лек автомобил „Рено Меган“ с Рег.№ Н 4077 ВН – нарушил правилата за движение: чл.16, ал.1, т.1 от ЗДвП – на пътно платно с двупосочно движение на водачите на ППС е забранено: когато платното за движение има две пътни ленти, да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение, освен при изпреварване или заобикаляне и чл.20, ал.1 от ЗДвП – водачите са длъжни да контролират непрекъснато ППС, които управляват и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на В.Б.В. ***, изразяваща се в трайно затруднение в движението на десния горен крайник за срок по-голям от един месец – средно за 4-5 месеца, като деянието е извършено в пияно състояние – престъпление по чл. 343, ал.3, предл.1-во, б„а“ от НК, във вр. с чл. 343, ал.1, б„б“ от НК, във вр. с чл. 342, ал.1 от НК.

Деянието е извършено виновно, по непредпазливост, като форма на вината.

Има причинени съставомерни имуществени вреди.

За гореописаното деяние и на основание чл. по чл. 343, ал.3, предл.1-во, б„а“ от НК, във вр. с чл. 343, ал.1, б„б“ от НК, във вр. с чл. 342, ал.1 от НК, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му НАЛАГА наказание “лишаване от свобода” за срок от 9 (девет)  месеца;

На осн. чл. 66, ал. 1 от НК,  ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 (три) години.

На осн. чл. 343г от НК, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК,  ЛИШАВА обвиняемия М.П.М. от право да управлява МПС за срок от  2 (две) години;

На осн. чл. 59, ал. 4 от НК, ПРИСПАДА времето, през което обвиняемия М.П.М., е бил лишен от това право по административен ред, считано от 11.03.2018г.

Направените по ДП № 306/2018г. разноски в размер на 615.21 лева (шестотин и петнадесет лева и двадесет и една стотинки), се възлагат на обвиняемият М.П.М., които следва да се внесат в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – гр.Шумен, както и 5.00 лв. (пет лева) в полза на бюджета по сметка на Районен съд – гр.Шумен за издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1988/2018г. по описа на Районен съд – гр. Шумен и Д.П. № 306/2018 г. по описа на РУ - Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

На основание чл.382, ал.10 от НПК да се съобщи на пострадалото лице, че по делото е одобрено споразумение, като му се укаже, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред граждански съд.