Мотиви към решение по АНД № 1986 по описа за 2018г. на ШРС

 

Настоящото производство е образувано на основание чл.375 и сл. от НПК.

От ШРП е внесено постановление, с което се прави предложение за освобождаване от наказателна отговорност на З.Р.Р. - обвиняем по Досъдебно производство №230/2018г. по описа на РУ -гр.Шумен с налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК. Като основание за това се изтъква, че наказателното производство е образувано за престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, т.1, във вр. с чл.63, ал.1, т.5 от НК; извършителят не е осъждан за престъпление от общ характер и не е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК, както и че от деянието не са причинени имуществени щети.

В съдебно заседание обвиняемият, редовно призован, се явява лично и с процесуален представител, като изразява съгласие с предложението на прокуратурата. Представител на ШРП поддържа предложението и моли съда да наложи на обвиняемия административно наказание обществено порицание.

От приложените по делото писмени доказателства (по Досъдебно производство №230/2018г. по описа на РУ -гр.Шумен), преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи от фактическа страна следното:

На 14.02.2018г. обвиняемият закупил от неустановено лице 3,94 грама марихуана, съдържаща активен компонент тетрахидроканабинол 3.88%. Закупеното вещество, под формата на суха зелена тревна маса, обвиняемият разпределил на девет части, които поставил в кутийка от дъвки „Орбит“. На 17.02.2018г. около 22,00ч. обв.Р. посетил клуб „Зино“ в гр.Шумен, придружен от св.Е.Е.Н.. Около 00,15ч. на следващата дата двамата излезли пред заведението, за да пушат. При излизането си навън обвиняемият решил да скрие носената у него кутийка с посоченото наркотично вещество, тъй като се притеснявал да не бъде намерена у него. Същият забелязал външно тяло на климатик, намиращ се в близост до входа на художествената галерия и оставил шишенцето с поставената в него марихуана зад решетката до левия заден ъгъл на външното тяло на климатика. В този момент по ул.“Иван Александър“ се приближили полицейските служители А.В. и Р.Ш., които извършвали обход на района. Като ги забелязал, обвиняемият побягнал в посока пл.“Кристал“, но бил застигнат и заловен от св.Ш., пред когото Р. обяснил причината за бягството. Бил извършен оглед на местопроизшествие, в хода на който шишето от дъвки „Орбит“, съдържащо девет броя полиетиленови торбички със суха тревна маса, било открито и приобщено като веществено доказателство.

Изложената фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от приложените по делото доказателства, като в хода на съдебното производство от страна на обвиняемия не бяха представени доказателства, оборващи същата. От заключението на назначената на досъдебното производство физико-химична експертиза се установява, че иззетата от обвиняемия суха зелена тревна маса представлява части от растението Herba Cannabis Indica sativa, известно като марихуана /индийски коноп, канабис/ и е с общо тегло 3,94 грама, на стойност 23.64 лева. Касае се за растение, поставено под контрол в Списък на Приложение №1- „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“ от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични във вр. с чл.3, ал.2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, поради което се явява високорисково наркотично вещество по смисъла на чл.354а от НК.

Въз основа така установената фактическа обстановка съдът намира, че с деянието си обвиняемият е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.354а, ал.5, във вр. с ал.3, във вр. с чл.63, ал.1, т.5 от НК, тъй като без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, придобил и държал високорискови наркотични вещества, а именно-марихуана на обща стойност 23.64 лева, като макар и непълнолетен при извършването на деянието, обвиняемият е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си. Действително, в писмените обяснения, дадени след задържането му, Р. е заявил, че е възнамерявал при възможност да продаде част от наркотичното вещество. Посочените обяснения обаче не представляват доказателствени средства по смисъла на НПК и формирането на фактически изводи въз основа тях е недопустимо. В показанията си св.Атанасов заявява, че при задържането си Р. споделил, че е закупил марихуаната за лична употреба и с цел продажба. В установената в последните години последователна практика на ВКС обаче се приема, че пресъздаването в показанията на свидетел на изявления на дадено лице не представляват годно доказателствено средство, тъй като към този момент лицето не е имало качеството „обвиняем“, не е било предупредено за правата си по НПК, при което приобщаването на подобни гласни доказателствени средства  сериозно би накърнило правото му на защита. Доколкото при привличането си като обвиняем Р. е отказал да дава обяснения и при липсата на надлежни доказателства, че марихуаната не е била закупена само за лична употреба, но и за продажба, за прокурора действително не е била налице друга процесуална възможност, освен да повдигне обвинение за придобиване и държане на наркотично вещество по смисъла на чл.354а, ал.3 от НК. Предвид невисокото количество държани наркотични вещества и минималната им стойност, както и с оглед личността на извършителя, който е непълнолетен и не е осъждан до момента, съдът приема, че случаят действително е маловажен, като деянието правилно е квалифицирано като такова по чл.354а, ал.5, вр. с ал.3 от НК. От заключението на изготвената съдебно-психиатрична експертиза е видно, че макар и непълнолетен, Р. е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си. При така установеното съдът намери обвиняемия за виновен в извършването на процесното престъпление, съобразно повдигнатото му обвинение.

Съдът намира, че са налице предпоставките по чл.78а от НК за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност и налагане на административно наказание, а именно:

-за престъпление по чл.354а, ал.5, вр. с ал.3 от НК законът предвижда наказание глоба до 1000,00 лева

-обвиняемият не е осъждан за престъпление от общ характер и не е бил освобождаван от наказателна отговорност с налагане на административно наказание

- от престъплението не са причинени имуществени вреди

При определяне на наказанието съдът съобрази на първо място разпоредбата на чл.78, ал.6 от НК, според която когато деянието е извършено от непълнолетно лице, съдът му налага административно наказание обществено порицание или възпитателна мярка. В същото време съдът отчете и данните от изготвената от Детска педагогическа стая характеристична справка, в която е посочено, че до момента Р. не е воден на отчет в ДПС, представя се като добър по успеваемост ученик и има изградено чувство за вина и критичност към постъпката си. Поради това съдът счете за подходящо да наложи наказание обществено порицание, като намери налагането на възпитателна мярка на лицето за излишно в конкретния случай, предвид констатацията на инспектора от ДПС, че обвиняемият признава и зачита авторитета на  родителите си, а родителският потенциал е на добро ниво.

На основание чл.189, ал.3 от НПК съдът възложи на обвиняемия да заплати в полза на държавата сумата от 378,29 лева, представляваща направени деловодни разноски, които следва да бъдат заплатени по сметка на ОДМВР-Шумен, както и 5 лева за издаване на изпълнителен лист.

На основание чл.53, ал.1, б.“б“, във вр. с чл.354а, ал.6 от НК съдът отне в полза на държавата приложената като веществено доказателство по делото марихуана /индийски коноп, канабис/, примесена с тютюн, със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3,88% с общо нетно тегло 3,94 грама

На основание чл.301, ал.1 т.11, във вр. с чл.111 от НПК съдът върна на  З.Р. приложеното като веществено доказателство по делото пластмасово шишенце с надпис „Orbit“, тъй като не са налице основания за отнемането на вещта.

Водим от горното съдът постанови решението си.

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ :