Р      Е     Ш     Е       Н      И      Е

№753/2.8.2018г. , гр. Шумен  

Шуменски районен съд  в  публичното  заседание  на пети юли   ,     през две хиляди и осемнадесета   година в състав:

                                                                                                          СЪДИЯ : Зара Иванова

При секретаря А.П.  като разгледа докладваното от районния съдия гр.д. №2126  по описа за 2017   година, за да се произнесе взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание  чл.124 ал.1 от ГПК   .

Депозирана е искова молба от   Ш.Ш. с постоянен  адрес:*** с ЕГН: **********,  С.А.М. с постоянен  адрес:*** ,  ЕГН **********,  А. Д.(А.А.Т. с ЕГН **********,  чрез пълномощника си С.А.М.,  Н.С., родена на ***г.   чрез пълномощника си С.А.М./С. Й./,  С. Д. К.  (С.А.Т. ) , ЕГН ********** ,  чрез пълномощника си С.А.М.  , съдебен адрес *** , адв.К.  срещу  А.М.И. , ЕГН **********  , адрес *** , в която посочват , че  са собственици  по наследство от Х.А.А. , роден на ***г***, изселен на 15.01.1970г. и придобил турско гражданство и имена в РТурция – Ф. Ш.  / Приложение - изселнически паспорт/. С Решение № 28-2 от 29.08.1994г. на ПК Шумен и Протокол No 28-2 за въвод във владение от 09.11.1994г., на общия им наследодател Х.А.А. ,  били възстановени земеделски земи, находящи се в с.Струйно, общ.Шумен, а именно:

1.  НИВА с площ от 26.555 дка (двадесет и шест дка петстотин петдесет и пет кв. м.), от които 12.534 дка (дванадесет дка петстотин тридесет п четири кв. м.), четвърта  категория, 10.962 дка (десет дка деветстотин шестдесет и два кв. м.), пета  категория и  3.059 дка (три дка петдесет и девет кв. м.), ШЕСТА категория в местността "КЕШЕРЛЪК’, съставляваща имот № *** по плана за земеразделяне на с. Струйно,  съгласно Решение No 28-2/29.08.1994г. ПК-Шумен, а съгласно скица No 15- 167543/11.04.2017г. СГКК поземлен имот с идентификатор № ***с площ от 26 555 кв. м. (двадесет и шест хиляди петстотин петдесет и пет кв. м ), с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, по кадастралната карта на с. Струйно, общ. Шумен, обл. Шумен.

2. НИВА с площ от 20.013 дка (двадесет дка и тринадесет кв. м.), четвърта  категория и местността "ЙОЛАРАСА”, съставляваща имот № *** по плана за земеразделяне на с. Струйно,  съгласно Решение № 28-2/29.08.1994г. ПК Шумен, а съгласно скица № 15-167551/11. 04.2017г. СГКК - поземлен имот е идентификатор № *** с площ от 20 013 кв. м. (двадесет хиляди и тринадесет км. м.), с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, по кадастралната карта на с. Струйно, общ. Шумен, обл. Шумен,

3. НИВА с площ от 17.438 дка (седемнадесет дка четиристотин тридесет и осем кв. м.). трета категория в местността “АЛАНДЖИК', съставляваща имот *** по плана за земеразделяне на с. Струйно, при граници и съседи: No ***-полски път, No ***, съгласно Решение No 28-2/29.08.1994г. ПК Шумен, а съгласно скица № 15-167556/11.04.2017г. СГКК - поземлен имот с идентификатор № *** с площ от 17 438 кв. м. (седемнадесет хиляди четиристотин тридесет и осем кв. м.), с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, по кадастралната карта на с. Струйно, общ. Шумен, обл. Шумен.

            От приложените Извлечение от Акт за смърт и Съдебно Решение по дело № 2006/1722 от 02.10.2006г. на 2-ри първоинстанционен съд Газиосманпаша, Турция, е видно, че след смъртта си наследодателят им Х.А.А./ Х. Ш./, починал на 31.08.1978г. е оставил за наследници низходящите: Н.Ш. /С./ , Ш.Ш.  и Р. Ш. , които притежават но наследство всеки един от тях по 1/ 3 идеална част от горните имоти. Р. Ш. с починала на 04.06.2008г., за което с съставен Смъртен акт и издадено Решение по дело № 2008/1478 от 24.10.2008г. на 2-ри граждански съд Газиосманпаша, Турция ,  от които документи се установява, че е оставила за наследници низходящите си: С. Й. и С. Д., които имат по наследство от майка си по 1/6 ид.ч. Последната С. Д. е починала  на 18.09.2011г. и оставила за наследници посочени в Мотивирано решение 2011/1341 от 01.12.2011г. на граждански-правен съд Силиври, Турция низходящите: С. Д. К. и А. Д. , които притежават по наследство от майка си по 1/12 ид.ч. От възстановяването на земеделските земи от 1994г. до завеждане на настоящия иск не са имали проблеми със собствеността , отдавали са имотите под аренда и са получавали рентата .През 2016г. всички наследници взели решение да продават имотите , като за целта сънаследникът Ш.Ш. упълномощил роднините им  Ф. Х., Д. Х. и З. Ш., само  да го снабдят е необходимите за продажбата скици, данъчни оценки , характеристика и решения. Пълномощното за тези права е удостоверено от нотариус Г. Ц. с peг. *** с р.д PC Шумен, под номер в общия регистър - № 1659/10.04.2017г. за което действие прилагат  издаденото от нотариус No *** - Удостоверение. Договорили и продажбата с купувача  “Августа –Агро ” ЕООД. Извършили продажбата на  01.06.2017г. с Нот.акт No ****. на нотариус peг. No ***-Шумен . На следващия ден  им се обадил купувачът , от когото разбрали , че всъщност техните земи са продадени един месец по- рано и собственик е ответникът . Те не знаели това обстоятелство . Първоначално решили , че роднините , на които оставили пълномощно , са злоупотребили . След извършените справки се установило , че   с Нот.акт № ***.  на Помощник-нотариус по заместване  при Нотариус peг. No *** - Шумен, само единия от  ищците Ш. Ш., е продал имотите, действайки чрез пълномощник – Т. И. Т. , лице което не познават .  Впоследствие разбрали , че всъщност съсобственика Ш.Ш. не е договарял и не  продавал земите , което още повече ги объркало . Тогава разбрали , че се касае за имотна измама . От нотариус е peг. No *** - Шумен, се снабдили с копие от всички приложени документи по нотариалното дело No ***, чрез които Т. И. Т. , като пълномощник на Ш.Ш.  е продал на ответника и констатирали следното: пълномощното е под парт. № 115 от 19.01.2017г. на завеждащ консулска служба при Консулство на Р България в Истанбул, в което е записано, че Ш. Ш. , роден на ***г. , е постоянен адрес: Република Турция, притежаващ лична карта No *** е упълномощил лицето Т. И. Т. , да се разпорежда е гореописаните имоти. Констатирали , че имената , рождената дата и номера на паспорта на упълномощителя не съвпадат  с тези на съсобственика .Считат , че се касае за различно лице , което не е на съсобственика на нивите и подписа не е негов. От Генералното Консулство на РБългария в Истанбул, им отговорили , че пълномощното е изготвено извън него и щемпелите, подписите и печатите върху него не принадлежат на Генералното Консулство. Налице са множество други несъответствия , описани подробно в исковата молба .След като установили горното  , с Нот.акт № ***г. на нотариус peг. No ***- Шумен на CB-Шумен, между ищците и купувача  „Августа-Агро ” ЕООД, като купувач, се сключил на основание чл.365 от ЗЗД – нотариален акт за спогодба за разваляне на продажбата и по този начин към настоящият момент , съобразно документа за собственост , собственик е ответникът .Считат , че е налице продажба на чужда вещ , от лице което не е собственик на имотите  , ето защо не може да прехвърли собствеността  , поради и което и ответникът не е могъл да придобие собствеността . Съобразно всичко изложено , молят да бъде постановено решение , с което да бъде признато за установено , че ищците са собственици на подробно  описаните по-горе имоти .

В отговора по чл.131 от ГПК , ответникът , чрез назначения му особен представител оспорва иска , твърди , че наследодателят им , съответно и те като чужди граждани са загубили правата върху имотите .

След като се запозна със събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, съдът възприе от фактическа и правна страна следното: 

По делото не е спорно и се доказва от представеното Решение № 28-2 от 29.08.1994г. на ПК Шумен и Протокол No 28-2 за въвод във владение от 09.11.1994г. , че на наследниците на Х.А.А. е възстановено правото на собственост върху процесните земеделски земи  . От Извлечение от Акт за смърт и Съдебно Решение по дело № 2006/1722 от 02.10.2006г. на 2-ри първоинстанционен съд Газиосманпаша, Турция, е видно, че след смъртта си наследодателят им Х.А.А./ Х. Ш./, починал на 31.08.1978г. е оставил за наследници низходящите: Н.Ш. /С./ , Ш.Ш.    и Р. Ш.  . Р. Ш. с починала на 04.06.2008г.,  което се удостоверява от представения в легализиран превод  Смъртен акт и е издадено Решение по дело № 2008/1478 от 24.10.2008г. на 2-ри граждански съд Газиосманпаша, Турция ,  от които документи се установява, че е оставила за наследници децата си  С. Й. и С. Д. . Последната е починала  е починала  на 18.09.2011г. и оставила за наследници лицата посочени  в Мотивирано решение 2011/1341 от 01.12.2011г. на граждански-правен съд Силиври, Турция низходящите: С. Д. К. и А.  . От посоченото се доказва , че ищците са наследници на Х.А.А./ Х. Ш./, т.е.  по силата на наследяването са придобили в съсобственост процесните земеделски земи . Тук е мястото да се обсъди възражението на ответника , че т.к. наследодателя е турски гражданин и част от неговите наследници  също са такива , те нямат право да придобиват земеделска земя .   Първо следва да се посочи , че когато се касае за възстановяване на земеделски земи , в ЗС и ЗСПЗЗ не е въведено ограничение по отношение на гражданството на лицето . Правото да се възстанови земя зависи единствено от предвидените в ЗСПЗЗ предпоставки . В случая доколкото наследодателя е турски гражданин , който се е изселил в РТурция през 1971г.  придобил турско гражданство през 1972г. приложима е Спогодбата между Н.Р.България и Р.Турция за изселване от Н.Р.България в Република Турция на български граждани от турски произход, чийто близки роднини са се изселили в Турция до 1952 г., подписана на 22.03.1968 година, публикувана в ДВ бр.82/1969 г., намираща приложение в периода след 31.12.1952 година. С нея е дадена  дадена възможност на изселниците да ликвидират преди изселването недвижимите си имоти, съгласно действащото законодателство към датата на влизане в сила на спогодбата.В тази спогодба не е определен срок за това, поради което собствениците на недвижими имоти не губят своите права в случай, че не са се разпоредили с имотите си и същите или наследниците им могат да поискат възстановяване правото им на собственост върху земеделски земи . Именно така се е развила настоящата хипотеза , в резултат на което е налице валидно решение на ПК за възстановяване на земята . Както беше споменато част от наследниците също са турски граждани , които съобразно чл.3б , ал.1 от ЗСПЗЗ , са длъжни в три годишен срок да прехвърлят собствеността .  Видно е , че разпоредбата не е санкционна и неспазването на този нормативен текст не води до загубване на собствеността , единствено възниква възможността по чл.3б , ал.3 от ЗСПЗЗ , която обаче не е осъществена .

С Нот.акт No ***г. на нотариус peг. No ***-Шумен , всички посочени наследници са продали на “Августа –Агро ” ЕООД земеделските земи , като впоследствие  е сключена  на основание чл.365 от ЗЗД  спогодба за разваляне на продажбата , за което е съставен Нот.акт № ***. на нотариус peг. No ***- Шумен .

От друга страна лицето Т. И. , с нотариален акт  № ***  на Помощник-нотариус по заместване  при Нотариус peг. No *** - Шумен, действащ като пълномощник на Ш. Ш. , продава на настоящият ответник същите земеделски земи .  Ищците твърдят , че упълномощителят не е собственик на имотите , поради и което  сделката обективирана в посочения нотариален акт не води до промяна на собствеността .  От  представената по делото Преписка вх.№10623/27.05.1992г. , на ОПК с.Струйно , Община Шумен е видно , че земеделските земи за възстановени на  наследниците на Х.А.А. , съгласно приложеното удостоверение за наследници . Последният документ посочва като наследници посочените ищците или техните праводатели  . Това е съществено , т.к. наследодателят на Ш. Ш.  - посочен като собственик в атакуваната сделка също се казва Х. А. , съгласно Удостоверението на наследници , приложено по нотариалното дело .  Предвид факта , че в Решението  на ОПК  за възстановяване на земята , както и в съдържащите се в нея документи е изписано единствено името на наследодателя Х. А. , но липсват каквито и да са други индивидуализиращи данни ,  и при липса на допълнителни индикации , може да възникне резонния въпрос , кой всъщност е адресат на решението – Х. А. с наследник Ш. Ш.или  наследодателят на ищците  , включително и Ш.Ш.  . Съдът намира , че въз основа на изложеното по-горе може да се направи обоснован извод , че земите са възстановени на наследодателя на ищците , както и , че  Ш. Ш. – посочен като продавач в  атакуваната сделка и ищецът Ш.Ш.     са различни лица .  Този извод се обосновава от множеството несъответствия по делото – различни дати на раждане , имената на родителите и др.

Отчитайки посоченото , а именно , че земите са възстановени на ищците , като наследници на Х.А. , между които е и ищецът Ш.Ш.    , който е лице различно от Ш. Ш.  , посочен като собственик и праводател по нотариален акт  № ***г.  на Помощник-нотариус по заместване  при Нотариус peг. No *** - Шумен , съдът приема , че сделката не е имала транслативен ефект , т.к. продавачът не е собственик на имотите , а такива са ищците .

Накрая следва да се посочи , че първоначално от ищците направено искане за отриване на производство по оспорване истинността  на представеното по делото пълномощното  парт. № *** от 19.01.2017г. на завеждащ консулска служба при Консулство на Р България в Истанбул,  с което мнимият собственик упълномощава ответника за сключи отчуждителната сделка , в частта относно удостоверяване подписа на упълномощителя , т.е. в частта , в която се приема , че документът е официален  . Впоследствие искането е оттеглено , поради и което съдът не дължи произнасяне по този въпрос , който според съда е и ирелевантен. Това е така , защото след като се приема че лицето Ш. Ш.  , посочено като упълномощител не е действителният собственик , отговорът на въпроса  дали пълномощното е истинско не рефлектира върху правните последици на последващата отчуждителна сделка  .  Относим за делото е фактът , че съгласно представения от Генерално консулство на РБългария Истанбул , електронен регистър за извършени легализации , на датата в цитираното пълномощно – 19.01.2017г.  не е извършено удостоверяване на подпис на лице с имена   Ш.Ш.    или Ш. Ш.   , което доказва , че ищецът , като съсобственик не е делегирал права за продажба на имота .

Като обобщение , от доказателствата по делото съдът  счита за доказано , че ищците , като наследници на Х. А. са придобили процесните недвижими имоти , от друга страна  сделката , извършена с нотариален акт  № ***.  на Помощник-нотариус по заместване  при Нотариус peг. No*** - Шумен не е довела до промяна в собствеността , т.к. продавачът не е собственик , не са налице и други доказателства ищците да са загубили собствеността , ето защо предявеният иск се явява изцяло основателен .

На основание чл.78, ал.1 от ГПК , ответникът дължи на ищците извършените деловодни разноски в размер на 2 301,43 лева.

Водим от горното, съдът

Р          Е          Ш          И :             

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО , на основание чл.124 , ал.1 от ГПК , по отношение на А.М.И. , ЕГН **********  , адрес ***  , че Ш.Ш. с постоянен  адрес:*** с ЕГН: ********** , С.А.М. с постоянен адрес:*** ,  ЕГН **********  , А. Д. (А.А.Т. с ЕГН ********** , С. Д. К.  (С.А.Т. ) , ЕГН ********** , Н.С. , родена на *** година  , съдебен адрес *** , адв.К. , са собственици на следните недвижими имоти :

НИВА с площ от 26.555 дка (двадесет и шест дка петстотин петдесет и пет кв. м.), от които 12.534 дка (дванадесет дка петстотин тридесет п четири кв. м.), четвърта  категория, 10.962 дка (десет дка деветстотин шестдесет и два кв. м.), пета  категория и  3.059 дка (три дка петдесет и девет кв. м.), ШЕСТА категория в местността "КЕШЕРЛЪК’, съставляваща имот № ***  по плана за земеразделяне на с. Струйно,  съгласно Решение No 28-2/29.08.1994г. ПК-Шумен, а съгласно скица No 15- 167543/11.04.2017г. СГКК поземлен имот с идентификатор №  с площ от 26 555 кв. м. (двадесет и шест хиляди петстотин петдесет и пет кв. м ), с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, по кадастралната карта на с. Струйно, общ. Шумен, обл. Шумен.

                 НИВА с площ от 20.013 дка (двадесет дка и тринадесет кв. м.), четвърта  категория и местността "ЙОЛАРАСА”, съставляваща имот № *** по плана за земеразделяне на с. Струйно,  съгласно Решение № 28-2/29.08.1994г. ПК Шумен, а съгласно скица № 15-167551/11. 04.2017г. СГКК - поземлен имот е идентификатор № *** с площ от 20 013 кв. м. (двадесет хиляди и тринадесет км. м.), с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, по кадастралната карта на с. Струйно, общ. Шумен, обл. Шумен,

                 НИВА с площ от 17.438 дка (седемнадесет дка четиристотин тридесет и осем кв. м.). трета категория в местността “АЛАНДЖИК', съставляваща имот *** по плана за земеразделяне на с. Струйно, при граници и съседи: No ***-полски път, No ***, съгласно Решение No 28-2/29.08.1994г. ПК Шумен, а съгласно скица № 15-167556/11.04.2017г. СГКК - поземлен имот с идентификатор № *** с площ от 17 438 кв. м. (седемнадесет хиляди четиристотин тридесет и осем кв. м.), с трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, по кадастралната карта на с. Струйно, общ. Шумен, обл. Шумен.  

ОСЪЖДА А.М.И. , ЕГН **********  да заплати на Ш.Ш. , ЕГН: ********** , С.А.М.,  ЕГН **********  , А. Д. (А.А.Т. с ЕГН ********** , С. Д. К.  (С.А.Т. ) , ЕГН ********** , Н.С. , родена на *** година  ,   сумата на 2 301,43  ( две хиляди триста и един лева и четиридесет и три ст. )  лева - деловодни разноски .

Решението подлежи на обжалване пред Шуменски окръжен съд в двуседмичен срок  от датата на съобщаването му на страните. 

 

                                                                                                                                 СЪДИЯ :