Р Е Ш Е Н И Е

 

99/9.2.2018г. , гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Шуменският районен съд, в открито съдебно заседание, на двадесет и четвърти януари две хиляди и осемнадесета, в състав:  

                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: Л. Григорова

при секретаря Д. Х., като разгледа докладваното от съдията гр. д.№2871 по описа за 2017 година, за да се произнесе, съобрази следното:

Предявен и иск, с правно основание чл.34 от ЗС, вр. с чл.69, ал.1 от ЗН, за делба на недвижим имот, във фазата по допускане на делбата.

В исковата си молба до съда ищецът- Т.М.Ш., ЕГН ********** с адрес ***, излага, че с ответниците И.М.С., ЕГН **********,***,  Г.М.Ш., ЕГН **********,***, Т.М.Ш., ЕГН **********, с адрес: *** и  Е.М. Е., ЕГН **********, с адрес: ***, са съсобственици на недвижим имот, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор ***, с адрес: град Шумен, ул.”Г.Д." № 13, бл.20, вх.4, ет.6, ап.73, представляващ АПАРТАМЕНТ №  73, намиращ се в сграда № 11, разположена в поземлен имот ***, с предназначение: жилище, апартамент, на едно ниво, с площ 77,48 кв.м., състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, ведно с припадащите се: избено помещение №16 и 1578/100000 ид.части от общите части на сградата и 1578/100000 ид.части от правото на строеж върху местото, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 83510.658.138.11.74; под обекта: 83510.658.138.11.70; над обекта: няма. Сочи се в молбата, че имотът е придобит по силата на наследствено правоприемство, а именно от наследството, останало след смъртта на бащата на страните. Ищецът твърди, че не успял да убеди ответниците доброволно да се извърши делбата, поради което моли съда да постанови решение, по силата на което да се допусне и извърши делба между страните на съсобствен недвижим имот, придобит по силата на наследствено правоприемство, описан по- горе, при равни квоти за страните- по 1/5 ид.ч.

В законния едномесечен срок, предвиден в разпоредбата на чл.131 от ГПК, ответниците- Г.М.Ш., Т.М.Ш. и Е.М. Е., редовно уведомени, не представят писмен отговор. Не се явяват и в съдебно заседание, за да изразят становището си по иска.

В срока по чл.131 от ГПК ответникът И.М.С. представя писмен отговор, в който заявява, че страните са съсобственици на описания в исковата молба имот при равни квоти. Излага възражения по повод направено от ищеца искане по чл.12, ал.2 от ЗН, което подлежи на разглеждане във втората фаза на делбеното производство.

          От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа и правна страна:

          Видно от приетия по делото официално заверен препис от Договор за покупко- продажба на жилище, сключен по реда на чл.117 от ЗТСУ, с дата на съставяне 20.06.1984 г., се установи, че М.Ш.М. и М.М.М. са придобили недвижим имот, представляващ новопостроено жилище №73, находящо се в жилищна сграда- блок ЕЖБ- 20, вход IV, на VI етаж, построена върху държавна земя, парцел I в квартал 568, комплекс „Б.Б.“, на ул. „Г.. Д.“ №13, състоящо се от три стаи, кухня и сервизни помещения, с площ от 77, 48 кв.м., ведно с припадащите се избено помещение №16 и 1578/100000 ид.ч. от общите части на сградата и 1578/100000 ид.ч. от правото на строеж. От представеното по делото Решение №624/29.07.2014 г., постановено по гр.д. №4127/2012 г. по описа на ШРС, се установи, че между М.Ш.М. и М.М.М. е извършена съдебна делба на гореописания имот, при равни квоти за страните, като производството е приключило с изнасяне имота на публична продан. В хода на инициираното изпълнително производство М.Ш.М. е изкупил дела на М.М.М., като е станал едноличен собственик на имота /видно от Постановление за възлагане на недвижими имот от 23.07.2015 г./. От удостоверение за наследници, изх. №4128/25.10.2016 г., става ясно, че страните като деца на М.Ш.М., починал на 24.10.2016 г.,  са негови законни наследници.

При така установената фактическа обстановка, и съгласно разпоредбата на чл.5, ал.1 от ЗН съдът намира, че като законни наследници на наследодателя М.Ш.М., страните са станали съсобственици на гореописания имот. Съгласно чл.5, ал.1 от ЗН децата на починалия наследяват по равни части. Ето защо страните следва да получат по 1/5 ид.ч. от имота. Предвид гореизложеното счита, че делбата върху процесния имот следва да бъде допусната при равни квоти за страните- за всеки по 1/5 ид.ч.

Водим от горното, съдът

                                                              Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА до делба между Т.М.Ш., ЕГН **********, с адрес ***, И.М.С., ЕГН **********,***, Г.М.Ш., ЕГН **********,***, Т.М.Ш., ЕГН **********, с адрес: *** и Е.М. Е., ЕГН **********, с адрес: ***, на следния недвижим имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор ***, с адрес: град Шумен, ул.”Г. Д." № 13, бл.20, вх.4, ет.6, ап.73, представляващ АПАРТАМЕНТ №  73, намиращ се в сграда № 11, разположена в поземлен имот 83510.658.138, с предназначение: жилище, апартамент, на едно ниво, с площ от 77,48 кв.м., състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, ведно с припадащите се избено помещение №16 и 1578/100000 ид.части от общите части на сградата и 1578/100000 ид.части от правото на строеж върху местото, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 83510.658.138.11.74; под обекта: 83510.658.138.11.70; над обекта: няма, ПРИ СЛЕДНИТЕ КВОТИ ЗА СТРАНИТЕ: 1/5 ид. ч. за Т.М.Ш., ЕГН **********, 1/5 ид. ч. за И.М.С., ЕГН **********, 1/5 ид. ч. за Г.М.Ш., ЕГН **********, 1/5 ид. ч. за Т.М.Ш., ЕГН ********** и 1/5 ид. ч. за Е.М. Е., ЕГН **********.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред Шуменски окръжен съд в двуседмичен срок от уведомяване на страните.

 

                                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: