Р Е Ш Е Н И Е

 

764/13.8.2018г. , гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд Шумен, девети състав, в открито съдебно заседание проведено на тринадесети август, две хиляди и осемнадесета година, в състав:  

Районен съдия: Димитър Димитров  

при секретаря Т. Т., като разгледа докладваното от съдията ГД № 2098/2018 г., по описа на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 12 и сл. ЗЗДН. Образувано по молба от К.Х.А., против А.М.А. – съпруг, в която се твърди, че ответникът упражнявал спрямо нея актове на домашно насилие. Последния такъв акт бил на 11.07.2018 г., в съвместното жилището в гр. Шумен, където около 21.00 - 21.30 часа започнал да я обижда - нарекъл я „курва и пачавра“ като настоявал да признае, че има любовник, в противен случай щял да й разбие мозъка и с нож щял да й отреже гръкляна. Когато се опитала да избяга започнал да я дърпа за ръката и да й нарежда да седне до него на масата, за да му признае за любовника, иначе щяло да й се случи случка. Въпреки молбите й тормоза, чрез обидни думи и псувни, не спрял. На няколко пъти я блъснал и ударил в областта на носа с юмрук, след което я изгонил от жилището. Уплашена, травмирана и разплакана молителката потърсила помощ при внучката си. Твърди се, че на 18.07.2018 г. ответникът се обадил на тел. 112 и поискал молителката да бъде обявена за издирване, т. к. изчезнала, както и че искала да скача от покрива на блока, за да се самоубие. Във връзка с изясняване на сигнала молителката била намерена от органите на реда на адрес: ***, в дома на дъщеря си. Моли съдът да издаде заповед за защита от домашно насилие като предлага конкретни мерки, които иска да бъдат наложени спрямо ответника за максимално предвидения в закона срок. Прилага писмени доказателства и Декларацията по чл. 9 ЗЗДН. Не претендира разноски.

От страна на ответника писмен отговор не е подаден.

В съдебно заседание, редовно призовани, ответникът не се явява. Молителката се явяват лично, като чрез процесуален представител адв. Тошева, поддържа молбата за налагане на мерки за закрила по реда на ЗЗДН.

От приетите по делото доказателства настоящият състав на ШРС намира за установено от фактическа страна следното:

Страните са лица, които се намират в граждански брак, като двамата живеят на един и същ адрес: гр. Ш., ***. На 11.07.2018 г., ответникът започнал да обижда молителката с думите „курва и пачавра“, като я заплашил, че ще й разбие мозъка и с нож ще й отреже гръкляна. Нанесъл й няколко удара в областта на лицето. Като причина за тези си действия посочвал, че молителката имала извънбрачна връзка. Тази фактическа обстановка се установява от декларация по чл. 9, ал. 3 ЗЗДН се съдържа описание на действията. В тази част декларация по чл. 9, ал. 3 ЗЗДН се ползва с обвързваща съда доказателствена сила, която следва да бъде опровергана с провеждане на насрещно главно доказване от ответната страна, което в случая не е налице и следва да бъде ценена като годно доказателствено средство, на основание чл. 13, ал. 2, т. 3 ЗЗДН.

По искане на молителката е допуснат разпит на свидетеля А. Н. Х., при режим на довеждане, чийто показания съдът кредитира изцяло, който свидетелства, че на 11.07.2018 г. около 21,30 ч. му се е обадила внучката на молителката, с молба да й помогне да прибере молителката при себе си, тъй като втория й съпруг пиян, от ревност, я заплашил, че ще я заколи. Около 23 ч молителката пристигнала силно разтроена. По молба на двете жени свидетелят останал при тях до около 24.00 часа. В останалата част от свидетелските показания потвърждава изцяло описаното в Декларация по чл. 9, ал. 3 ЗЗДН

От допуснатата приета по делото Експертно заключение на ТЕЛК се установява, че на молителката е определена пожизнена първа група инвалидност с чужда помощ поради практическа слепота с двете очи.

Няма данни за наложени спрямо ответника на мерки по този закон.

При така установеното от фактическа страна, съдът намира за установено от правна страна следното:

Молбата е с правно основание чл. 8, т. 1 вр. чл. 5, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 ЗЗДН. Подадена е в законово установения срок по чл. 10, ал. 1 ЗЗДН и е срещу надлежен ответник, по смисъла на чл. 3, т. 1, предл. 1 ЗЗДН – съпруг. Съдържа законово определените в чл. 9, ал. 1 ЗЗДН реквизити. Тъй като производството е ограничено от едномесечния срок по чл. 10, ал. 1 ЗЗДН, молбата за защитата се разглежда относно конкретизирания акт на насилие извършен на 11.07.2018 г., а всичко останало следва да се отчита като съпътстващи факти и обстоятелства.

Молбата е процесуално допустима, а от изложеното по – горе се налага извода, че е и основателна. Съгласно чл. 2 ЗЗДН домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство.

С оглед установеното от фактическа и правна страна, съдът приема, че по отношение на молителката на 11.07.2018 г. около 21,30 ч. от ответника е извършен такъв акт на насилие. Действията на ответника съдът квалифицира, като физическо и емоционално насилие по смисъла на чл. 2, ал. 1 ЗЗДН. Съдът намира поведението на ответника за недопустимо от гледна точка на общуване между съпрузи.

Предвид приетия за установен факт на упражнен акт на домашно насилие спрямо молителката на 11.07.2018 г. около 21,30 ч., съдът счита, че спрямо упражнилия това насилие следва да бъдат наложени мерките за защита, предвидени в закона.

С оглед тежестта на извършените действия на насилие, както и безпомощното състояние на молителката, съдът счита, че подходящи мерки на закрила са:

1.ответникът да бъде задължен да се въздържа от извършване на насилие срещу молителя – мярка с правно основание чл. 5, ал. 1, т. 1 ЗЗДН;

2. ответникът да бъде отстранен от съвместно обитаваното жилище в гр. Ш., *** - мярка с правно основание чл. 5, ал. 1, т. 2 ЗЗДН.

3. да бъде забранено на ответника да приближава пострадалото лице, жилището в гр. Ш., ***, жилището на дъщеря на молителката в гр. Ш., ***, както и местата за социални контакти и отдих - мярка с правно основание чл. 5, ал. 1, т. 3 ЗЗДН.

Срокът, за който се налага втората и третата мярка, доколкото страните са в брак и е възможно противоречията между тях, довели до изостряне на браните отношения, да бъдат преодолени, чрез взаимни отстъпки и разговори, съдът намира, че следва да бъде определен на 12 месеца, считано от датата на постановяване на съдебното решение, с оглед чл. 5, ал. 2 ЗЗДН.

Съдът намира, че изброените мерки за защита ще имат максимален предупредително-възпиращ ефект, под угрозата при неизпълнение да бъдат предприети спрямо ответника действия от страна на полицията и прокурора, а налагането им за срок от 12 месеца ще даде възможност на страните да преодолеят различията си.

Съдът, като съобрази липсата на представени доказателства за доходи на ответника, прецени, че на същия следва да бъде наложена глоба в минимален размер от 200 лв., като мярка адекватна на извършеното деяние, на осн. чл. 5, ал. 4 ЗЗДН.

Относно разноските по делото:

При този изход на спора в тежест на ответника следва да бъде присъдено задължението за плащане, по сметка на ШРС, дължимата за производството държавна такса в размер на 25 лева, на основание чл. 11, ал. 2 ЗЗДН вр. чл. 16 ТДТ по ГПК. Разноски за процесуално представителство не са предявени и предвид диспозитивното начало в гражданския процес такива не подлежат на присъждане.

Мотивиран от горното, Шуменски районен съд

 

Р Е Ш И:

 

Налага на А.М.А., с ЕГН **********, постоянен адрес ***, мерки за защита срещу домашно насилие по молбата на К.Х.А., с ЕГН **********, постоянен адрес ***, на осн. чл. 5, ал. 1 ЗЗДН, както следва:

Задължава А.М.А., с ЕГН **********, постоянен адрес ***, да се въздържа от упражняването на психическо, емоционално и физическо насилие спрямо К.Х.А., с ЕГН **********, постоянен адрес *** - мярка с правно основание чл. 5, ал. 1, т. 1 ЗЗДН.

Отстранява А.М.А., с ЕГН **********, постоянен адрес ***, от съвместно обитаваното жилище, находящо се в гр. Ш., Община Ш., обл. Ш., ул. *** - мярка с правно основание чл. 5, ал. 1, т. 2 ЗЗДН, за срок от 12 месеца, на осн. чл. 5, ал. 2 ЗЗДН.

Забранява на А.М.А., с ЕГН **********, постоянен адрес ***, да приближава жилището на молителката, находящо се в гр. Ш., ***, жилището на дъщеря й находящо се в гр. Ш., ***, както и местата за социални контакти и отдих - мярка с правно основание чл. 5, ал. 1, т. 3 ЗЗДН, за срок от 12 месеца, на осн. чл. 5, ал. 2 ЗЗДН

Осъжда А.М.А., с ЕГН **********, постоянен адрес ***, да плати държавна такса в размер на 25.00лв. по сметка на РС Шумен с IBAN *** „Алианц България“ АД – Шумен, на осн. чл. 16 от Тарифата за държавните такси, които се събират по ГПК вр. чл. 11, ал. 2 ЗЗДН

Налага на А.М.А., с ЕГН **********, постоянен адрес ***, глоба, в размер на 200.00 /двеста/ лева, в полза на Държавата, по сметка на РС Шумен с IBAN *** „Алианц България“ АД – Шумен, на основание чл. 5, ал. 4 ЗЗДН.

Да се издаде заповед за наложените мерки за защита по чл. 15 ЗЗДН, която подлежи на незабавно изпълнение.

Предупреждава А.М.А., с ЕГН **********, постоянен адрес ***, на основание чл. 16, ал. 2 ЗЗДН, че за изпълнението на наложените мерки следят Полицейските органи, като при неизпълнение на заповедта ще бъде задържан на осн. чл. 21, ал. 3 ЗЗДН и незабавно ще бъдат уведомени органите на прокуратурата.

Заповедта да се изпълни от полицейските органи по местоживеене на ответника на основание чл. 21, ал. 1 ЗЗДН, като им указва да следят за изпълнението.

Преписи от настоящото решение и от издадената заповед да се връчат на страните и да се изпратят служебно на РПУ по настоящия адрес на извършителя.

Решението подлежи на обжалване пред ШОС, в едноседмичен срок, от прочитането му.

 

Районен съдия: