Р Е Ш Е Н И Е

 

770/20.8.2018г. , гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд Шумен, девети състав, в публично съдебно заседание, на тринадесети август, две хиляди и осемнадесета година, в състав:  

Районен съдия: Д. Димитров  

при участието на секретаря Т. Т., като разгледа докладваното от съдията ГД 2127/2018 г., по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба, с правно основание чл. 50 СК, за прекратяване по взаимно съгласие на сключения между Р.Н.К. и Д.В.К., граждански брак.

Съпрузите основават искането си на твърдения за постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака. Твърдят, че от брака си нямат непълнолетни деца, както и че са постигнали споразумение по смисъла на чл. 51 СК относно ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите, фамилното име и имуществените отношения, представено в писмен вид към молбата.

В хода на проведеното по делото съдебно заседание, молителят лично, а молителката, чрез процесуалния си представител адв. Сн. И. от АК Шумен, упълномощена с пълномощно рег. № *** от *** г., с нотариално заверен подпис от нотариус К. Митков, с рег. 222 на Нотариалната камара с район на действие Районен съд гр. Шумен, поддържат молбата за развод по взаимно съгласие, както и постигнатото по между им споразумение.

Съдът, след като взе предвид представените по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съобрази становищата на страните и нормативните актове, регламентиращи процесните отношения, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Молителите са съпрузи, на основание сключения граждански брак, за което е съставен Акт за граждански брак № *** г., от длъжностното лице по гражданско състояние при Общински народен съвет гр. В. П.. Като взе предвид, че двамата молители поддържат молбата си за развод по взаимно съгласие, че решението им за това е сериозно, взаимно и непоколебимо и не желаят съдът да издирва мотивите за прекратяване на брака, като прецени, че споразумението между страните удовлетворява съдържателните изисквания на чл. 51 СК: изчерпателно е, не противоречи на закона и на морала, съдът намира че същото следва да бъде утвърдено, а разводът между двамата съпрузи да бъде допуснат на основание чл. 50 СК.

Относно разноските:

При завеждане на исковата молба се дължи такса в размер на 25 лева, на основание чл. 6, т. 1 от Тарифата за държавните такси събирани от съдилищата по ГПК. При допускане на развод по взаимно съгласие, на основание чл. 6, т. 3 от Тарифата, се събира такса в размер до 40 лв. Съдът определя, по тези две разпоредби от Тарифата, окончателна държавна такса в общ размер на 50 лв., като констатира, че при завеждане на делото от молителката Д.В.К. е внесена сумата 40 лв., а предвид споразумението между страните същата следва да довнесе сумата 10 лв. държавна такса на основание чл. 6, т. 3 от Тарифата.

Предвид изложеното, Шуменски районен съд

 

Р Е Ш И :

 

Прекратява гражданския брак между Д.В.К., с ЕГН: ********** ***, действаща чрез пълномощника си адв. Сн. И. от АК Шумен и Р.Н.К., с ЕГН ********** ***, сключен на 03.09.1994г., пред длъжностното лице по гражданско състояние при Общински народен съвет гр. Велики Преслав, за което е съставен Акт за граждански брак № ***., по взаимно съгласие, на основание чл. 50 СК.

Утвърждава постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 СК, в следния смисъл:

Семейното жилище, находящо се в гр. В. П., Община В. П., област Ш., ***, собственост на родителите на молителката е напуснато от молителя и след прекратяването на брака ще се ползва от молителката.

Постановява след прекратяването на брака жената запазва брачното си фамилно име “К.”.

Обявява, че за в бъдеще съпрузите не претендират издръжка един от друг; движимите вещи придобити в режим на СИО са поделили доброволно и извънсъдебно; след прекратяването на брака съпрузите няма да имат никакви претенции към притежаваните от всеки един от тях суми по банкови сметки, както и претенции за получаване на дял от личното имущество на другия съпруг.

Осъжда Д.В.К., с ЕГН: ********** ***, да плати в полза на Държавата, към бюджета на съдебната власт, по сметка на РС Шумен, с IBAN ***, при ТБ „Алианц България“ АД – Шумен, сумата 10.00 лева (десет лева) представляваща държавна такса на основание чл. 6, т. 3 от Тарифа за държавните такси събирани от съдилищата по ГПК и 5.00 (пет) лева такса, в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Препис от настоящото решение да се връчи на молителите заедно със съобщението за постановяването му, на основание чл. 7, ал. 2 ГПК.

 

Районен съдия: