Р Е Ш Е Н И Е

 

829/27.9.2018г.                      Гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА  

Шуменският районен съд, осми състав

На двадесет и седми септември през две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                                           Председател: Валентина Тонева

Секретар: Й.К.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ГД №2582  по описа на ШРС за 2018 год.,

За да се произнесе взе предвид следното:

           Производство по реда на чл. 12 и сл. ЗЗДН е образувано по молба от Т.К.Х., с ЕГН **********, адрес: *** по смисъла на чл. 8 от Закона за защита от домашното насилие срещу К.З.Р., с ЕГН **********, адрес: ***. В молбата си с правно основание чл. 8, т.1 от ЗЗДН, молителката сочи, че ответникът е лице, с което е във фактическо съжителство. Заявява, че когато употреби алкохол, ответникът осъществява системен психически и физически тормоз над нея и над сина й, който е на 16г. Сочи, че на ***., около *** часа, ответникът се е прибрал пиян и започнал да й крещи и да я удря по лицето. Тя паднала на земята, като й нанесъл удари с ритници по гърдите и по краката. От страна на ответника писмен отговор не е подаден.

В съдебно заседание, редовно призован, ответникът не се явява и не изпраща представител, а молителката се явява лично и с процесуален представител адв. Т.Д., като поддържа молбата за налагане на мерки за закрила по реда на ЗЗДН.

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, се установи безспорно по делото, че молителката е лице по смисъла на чл. 3, т. 7 от ЗЗДН и може да търси защита, доколкото ответникът е лице, с което молителката е във фактическо съжителство. Показанията на разпитаните свидетели Р. Х. и Г. Х., приютили молителката и сина й непосредствено след случилото се, съдът кредитира изцяло, доколкото от тях се извлича информация за събитията преди и след акта на домашно насилие. Двамата сочат, че молителката е дошла в дома им силно разстроена и със следи от нанесен побой. 

За да приеме горната фактическа обстановка и да обоснове извод за осъществено домашно насилие от ответника спрямо молителката, съдът съобрази приложените писмени доказателства по делото, преписка рег. № ***от ***. и кредитираните показания на свидетелите, съобразно посочените мотиви.

Предвид така установеното от фактическа страна, съдът намира следното от правна страна: Съгласно легалната дефиниция на чл. 2 от ЗЗДН, домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудително ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършено спрямо лица, които се намират или са били в семейна или родствена връзка. Установено е по делото, че молителката и ответникът съжителстват на съпружески начала.

Съдът констатира, че изложените в молбата обстоятелства съдържат данни за осъществено спрямо молителката домашно насилие по смисъла на чл.2, ал.1 от ЗЗДН. Описаните действия, извършени от страна на ответника, обективирани в нанесени удари с ритници по гърдите и по краката на молителката, може  да бъдат характеризирани като физическо насилие спрямо молителката. Доказателство в тази насока са показанията на разпитаните по делото свидетели, наблюдавали състоянието на молителката непосредствено след случилия се инцидент.

При преценка на иска, съдът съобрази обстоятелството, че данни за осъщественото домашно насилие на датата ***. се съдържат само в молбата от молителката, а не в декларацията по чл.9, ал.3 от ЗЗДН.

Предвид всичко изложено, съдът приема, че спрямо молителката Т.К.Х., с ЕГН **********, е извършено домашно насилие по смисъла на чл. 2 от ЗЗДН- физическо /нанесени удари с ритници по гърдите и по краката/, поради което тя трябва да получи защита срещу извършителя на насилието, чрез издаване на заповед за защита срещу домашно насилие с вписано предупреждение за последиците по чл. 21, ал. 2 от ЗЗДН от неизпълнението й. Ето защо, съдът намира, че в настоящия случай са налице условията, визирани в разпоредбата на чл.15, ал.2 от ЗЗДН: да бъде издадена заповед за защита, като бъдат наложени такива мерки за защита, които да преустановят упражняваното спрямо молителката домашно насилие и да възпрепятстват възможността ответникът да упражнява такова и за в бъдеще.

Съдът приема, че защитата следва да се осъществи чрез следните мерки, предвидени в закона: задължаване на извършителя К.З.Р. с ЕГН **********, ДА СЕ ВЪЗДЪЖА от упражняване на домашно насилие спрямо Т.К.Х., с ЕГН **********; забрана на К.З.Р., с ЕГН **********, ДА ПРИБЛИЖАВА Т.К.Х. с ЕГН **********, КАКТО И ОБИТАВАНОТО ОТ нея ЖИЛИЩЕ, намиращо се в гр. Шумен, бул. „С.В.“ № ***, за срок от 6/шест/ месеца, на основание чл. 5, ал. 2 от ЗЗДН.

Срокът, за който се налага втората мярка, следва да бъде определен на минималния, предвиден в закона, а именно шест месеца, считано от датата на постановяване на съдебното решение, с оглед чл. 5, ал. 2 от ЗЗДН.

            При определяне размера на наказанието „Глоба”, което, съгласно чл. 5, ал. 3 от ЗЗДН, следва да бъде наложено на извършителя, съдът съобрази тежестта на извършеното от К.З.Р. и намира, че на същия следва да бъде наложена глоба в размер на 200,00 лева.

            Водим от горното и на основание чл. 15, ал. 1 и чл. 16, ал. 1 вр. чл. 5, ал. 1, т. 1 и т.3 от ЗЗДН, съдът

 

                                                           Р     Е     Ш     И :

 

ЗАДЪЛЖАВА К.З.Р., с ЕГН **********, с адрес: ***, ДА СЕ ВЪЗДЪЖА от упражняване на домашно насилие спрямо Т.К.Х., с ЕГН **********, адрес: ***;

           ЗАБРАНЯВА на К.З.Р., с ЕГН **********, с адрес: ***, ДА ПРИБЛИЖАВА Т.К.Х., с ЕГН **********, адрес: ***, КАКТО И ОБИТАВАНОТО ОТ нея ЖИЛИЩЕ, намиращо се в гр. Шумен, бул. „С.В.“ № ***, за срок от 6 /шест/ месеца, на основание чл. 5, ал. 2 от ЗЗДН.

На основание чл. 5, ал. 4 от ЗЗДН, НАЛАГА на К.З.Р., с ЕГН **********, адрес: ***, „ГЛОБА” в размер на 200,00 /двеста/ лева.

На основание чл. 15, ал. 2 от ЗЗДН, ДА СЕ ИЗДАДЕ на Т.К.Х., с ЕГН **********, ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ.

ПРЕДУПРЕЖДАВА К.З.Р., с ЕГН **********, на основание чл. 16, ал. 2 от ЗЗДН, че при неизпълнение на заповедта, ще бъде задържана на осн. чл. 21, ал. 3 ЗЗДН и незабавно ще бъдат уведомени органите на прокуратурата.

На основание чл. 11, ал. 2 от ЗЗДН, ОСЪЖДА К.З.Р., с ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ШРС, държавна такса в размер на 25,00лв. /двадесет и пет/ лева и 5,00лв. /пет/ лева такса за издаване на изпълнителен лист.

            На основание чл. 16, ал. 3 от ЗЗДН, преписи от решението и заповедта ДА СЕ ВРЪЧАТ на страните и на РУ гр. Шумен.

            Решението може да се обжалва в 7-дневен срок от връчването му пред Шуменски окръжен съд.

            Обжалването на решението не спира изпълнението на заповедта.

 

                                                                                               Районен съдия: